Tag Archives: Tel Aviv

“Tashlikh” ( Hurl ) in the Yarkon park in Tel Aviv/ תשליך בפארק הירקון בתל אביב

 

On the first day of the celebration of the New Jewish Year of 5780 (Rosh Hashanah) near the Yarkon River in the Yarkon Park (aka Ganei Yehoshua Park) in Tel Aviv, many believers gathered to participate in the traditional “Tashlikh” ceremony (“hurl”).

The name of the ceremony is a quote from the book of the prophet Micah: “you will tread our sins underfoot and hurl all our iniquities into the depths of the sea.” (7:19). It is usually held near the sea or river on the slope of the first day of the New Year.

The resting and praying people are not disturbing each other. Pictures by the editor of belisrael.info Aaron Shustin (30/09/2019 17:32 – 18:13)

__________________________________________________________________________________________________

ביום הראשון לחגיגת ראש השנה של שנת תש”ף בסמוך לנהר הירקון שבפארק הירקון (הידוע גם כפארק גני יהושע) בתל אביב, התאספו מאמינים רבים בכדי להשתתף בטקס התפילה המסורתי “תשליך”. 

שם הטקס הוא ציטוט מספרו של הנביא מיכה: “את כל חטאתם של ישראל תשליך למצולות הים ” (7:19). לרוב הטקס נערך בסמוך לים או לנהר ביום הראשון של השנה החדשה.

הנופשים והמתפללים לא מפריעים זה לזה.

התמונות באדיבות עורך האתר  belisrael.info  אהרון שוסטין

  (30/09/2019 17:32 – 18:13)

___________________________________________________________________________________________________

В первый день празднования Нового еврейского 5780 года (Рош а-Шана) возле реки Яркон в парке Яркон (он же парк “Ганей Иегошуа”)  в Тель-Авиве собрались много верующих людей для участия в традиционной церемонии “Ташлих” (“Ты выбросишь”).

Название церемонии – цитата из книги пророка Михи: “И Ты выбросишь в пучину морскую все грехи наши” (7:19). Проводится она обычно возле моря или реки на склоне первого дня Нового года.

Отдыхающие и молящиеся не мешают друг другу. Снимки редактора сайта belisrael.info  Арон Шустин (30.09.2019  17:32 – 18:13)

Published on 10.01.2019 21: 09

פורסם בתאריך 01.10.2019 21:09

Опубликовано 01.10.2019  21:09

“Taglit” through the eyes of Irina Ozerova / תגלית דרך עייניה של אירינה אוזרובה

I found out about “Taglit 27-32” program quite by accident – and rushed to seize the opportunity.
There were 34 travelers and 2 accompanying people in the group. The group was mixed – Russia and Ukraine (Moscow, Kharkov, Kiev, Samara, Odessa, Cheboksary, etc.).
We met at the Ben Gurion Airport and immediately found a common language.

גיליתי את התוכנית “תגלית 27-32” די במקרה – ומיהרתי לנצל את ההזדמנות.
בקבוצה היו 34 מטיילים ושני מלווים. הקבוצה הייתה מעורבת – רוסיה ואוקראינה (מוסקבה, חרקוב, קייב, סמארה, אודסה, צ’יבוקסרי ועוד).
נפגשנו בנתב”ג ומיד מצאנו שפה משותפת.

From the airport we were taken to a kibbutz near Modiin, placing us in hotel “Gvulot”.

משדה התעופה הועברנו לקיבוץ ליד מודיעין, ושיכנו אותנו במלון “גבולות”.

The 1st day in Israel in Modiin. In the picture Irina Ozerova, Ksenia Bankova, Denis Nichoga, yulia Ostroushko, Nadezhda Levitina, Olga Gorbunova, Inga Surkova, Konstantin Khodos, Maria Lamakh, Anastasia Petrenko, Elizaveta Pulupenko, Alex Folgin, Ilya Emaev and others.

היום הראשון בישראל במודיעין. בתמונה אירינה אוזרובה, קסניה בנקובה, דניס ניצ’וגה, יוליה אוסטרושקו, נדז’דה לויטינה, אולגה גורבונובה, אינגה סורקובה, קונסטנטין חודוס, מריה למך, אנסטסיה פטרנקו, אליזבטה פולופנקו, אלכס פולגין, איליה ימייב ואחרים.

At the Fruit & Vegetable Farm “The Salad Trail” 

“בחוות הפירות והירקות “שביל הסלטים

 

 

 

 

 

We traveled in Israel for 10 days, starting with Yeruham – a great example of how, even in the desert, a person is able to give life to everything green, a huge amount of vegetables and fruits that can be approached and tasted. Kibbutz Sde-Boker, Ben-Gurion’s grave is a place that must be visited by both old and young. A lot of interesting information from our wonderful guide Max Isikson. The evening found us in a Bedouin village, Khan Hashayarot. a lecture from a local resident, an unforgettable camel ride, an unusual Bedouin-style dinner, going out into the desert under a night starry sky, when you can be left alone with yourself, spending the night in a tent.

טיילנו בישראל במשך 10 ימים, התחלנו מירוחם – דוגמה נהדרת לכך שאפילו במדבר אדם מסוגל לתת חיים לכל דבר ירוק, כמות אדירה של ירקות ופירות שאפשר להגיע ולטעום מהם. קיבוץ שדה-בוקר, קברו של בן-גוריון הוא מקום שחובה לבקר בו גם למבוגרים וגם לצעירים. הרבה מידע מעניין מהמדריך הנפלא שלנו מקס איסקסון. בערב מצאנו את עצמנו בכפר בדואי, חאן השיירות. הרצאה של תושב מקומי, טיול גמלים בלתי נשכח, ארוחת ערב בסגנון בדואי יוצא דופן, יציאה למדבר תחת שמים זרועי כוכבי לילה, היכן שאפשר להשאר לבד עם עצמך, לבלות את הלילה באוהל.

 

  

The morning began with a visit to the canyon in the Negev desertA place where you become part of all living, an echo from the cries of birds and the rustle of the water. Next we went to Eilat. The Red Sea greeted us with warm water and beautiful views under water when traveling by boat.

הבוקר החל בביקור בקניון שבמדבר הנגב. מקום בו אתה הופך לחלק מכל החיים, הד מצעקות הציפורים ורשרוש המים. לאחר מכן נסענו לאילת. ים סוף קיבל את פנינו עם מים חמים ונופים יפהפיים מתחת למים כשנוסעים בסירה.

  

The next day we were taken to the Dead Sea. Incredibly warm, soft water, as if you go into olive oil, water that allows you to just relax and lie on yourback, enjoying the blue sky.

למחרת נסענו לים המלח. מים חמים ורכים להפליא, כאילו נכנסים לתוך שמן זית, מים המאפשרים לכם פשוט להירגע ולשכב על הגב, ליהנות מהשמים הכחולים.

 

 

 

The Masada fortress, although not immediately, but he showed its greatness. It is impossible to find words here to convey the whole gamut of surging emotions while listening to his story.

The next day, a group of Israeli students joined us, with whom we immediately became friends.

מבצר מצדה, אמנם לא מייד, אך הראה לנו את גדולתו. אי אפשר למצוא כאן מילים שיעבירו את כל מכלול הרגשות הגואים בזמן האזנה לסיפור שלו
למחרת הצטרפה אלינו קבוצה של סטודנטים ישראלים, שאיתם התיידדנו מייד.

 

Yad Vashem Museum in Jerusalem – after it, you want to stay alone with yourself and rethink about your whole life. Your problems seem to be nothing, an absolute trifle compared to what people survived, whose memory will remain with us forever.

מוזיאון יד ושם בירושלים – אחריו אתה רוצה להישאר לבד עם עצמך ולחשוב מחדש על כל חייך. נראה כי הבעיות שלך הן כלום, זוטה מוחלטת לעומת מה שאנשים שרדו, שזכרם יישאר איתנו לנצח.

 

The next day began with Mount Herzl, the story of Theodore Herzl himself and his family. I never even thought that the whole family could leave like this without leaving any descendants.

   היום למחרת החל בהר הרצל, סיפורו של תיאודור הרצל ומשפחתו. אף פעם לא חשבתי איך כל המשפחה יכולה להעלם ככה מבלי להשאיר צאצאים.

On the observation field of Jerusalem                                                                                                                                                                                                                      בשדה התצפית של ירושלים

The Jerusalem market of Mahane Yehuda deserves a separate article. With his flavor, he remained in my memory as a place in which you can spend the whole day without having time to buy everything that was on your list, because there is so much that is unusual. 30 minutes only one way walking, people who walk in front of you, suddenly meeting a friend, just standing in the middle and start a conversation …

השוק הירושלמי מחנה יהודה ראוי לכתבה נפרדת. על שלל טעמיו, הוא נשאר בזכרוני כמקום בו אתה יכול לבלות את כל היום בלי שיהיה לך זמן לקנות את כל מה שהיה ברשימה שלך, כי יש כל כך הרבה דברים יוצאי דופן. 30 דקות הליכה רק לכיוון אחד, אנשים שהולכים לפניך, פתאום פוגשים חבר, פשוט נעמדים באמצע ומתחילים בשיחה …

The western Wall, talking with her, leaving a note, the atmosphere of this place – all of this is indescribable.

     הכותל המערבי, הדיבור איתו, השארת הפתק, האווירה של המקום הזה – כל זה לא ניתן לתאור.

The story about the history of Sabbath, the lighting of candles is a mandatory. Knowing history and traditions is very helpful.

According to the Torah, Sabbath was gifted to the Jewish people in the desert after leaving Egypt.
According to Jewish tradition, Sabbath comes with sunset on Friday, but 18 minutes before sunset, the mistress of the house should light Saturday candles and read the blessing. From this moment until the end of Saturday you can’t work. On Sabbath it is impossible to perform such types of work as: sewing, building, tearing toilet paper, kneading dough and baking bread products ..).
On the Sabbath, we set a tablecloth on the table, put two lighted candles (there may be more candles for each family member, but not less than two) and put two challahs (bread baked in the form of a braid) – which symbolizes a double portion of manna.
Also, do not forget about the special hand washing on Sabbath – you need to rinse the right and left hands three times in turn with a special bucket.

We accompany Sabbath with prayers of havdalah, thanks to which we separate the Sabbath from the rest of the week.

הסיפור על תולדות השבת, הדלקת נרות היא בגדר חובה. הכרת ההיסטוריה והמסורות מועילה מאוד.
על פי התורה, השבת ניתנה לעם היהודי במתנה במדבר לאחר שעזבו את מצרים.
על פי המסורת היהודית, השבת מגיעה עם השקיעה ביום שישי, אך 18 דקות לפני השקיעה, האישה הבית צריכה להדליק את נרות השבת ולקרוא את הברכה. מרגע זה ועד סוף שבת אתה לא יכול לעבוד. בשבת אי אפשר לבצע עבודות כמו: תפירה, בנייה, קריעת נייר טואלט, לישה של בצק ואפיית מוצרי לחם ..), השבת הנחנו שני נרות דולקים (ייתכן שיהיו יותר נרות לכל בן משפחה, אך לא פחות משניים) ושמנו שתי חלות (לחם אפוי בצורה של צמה) – שמסמל מנה כפולה של המן.
כמו כן, אל תשכחו מנטילת הידיים המיוחדת בשבת – עליכם לשטוף את הידיים הימנית והשמאלית שלוש פעמים בתורן עם דלי מיוחד.
אנו מלווים את השבת בתפילת הבדלה שבזכותה אנו מפרידים את השבת משאר השבוע.

Group classes that help to get to know each member of our group even better.

      שיעורי קבוצה שעוזרים לנו להכיר עוד יותר טוב את כל אחד מחברי הקבוצה שלנו.

  

Morning tour of the Old City – a place whose history dates back several centuries, a place where excavations are still ongoing and there are more and more new things.

  סיור בוקר בעיר העתיקה – מקום שההיסטוריה שלו מתארכת כמה מאות שנים, מקום בו חפירות עדיין נמשכות ויש עוד ועוד דברים חדשים.

Armon Hanatsiv neighborhood at night – colorful.

          שכונת ארמון הנציב בלילה – צבעוני.

 

The next day found us on the way to Caesarea – an ancient city on the shores of the Mediterranean Sea. Everything is amazingly beautiful and leaves its mark on everyone.

     למחרת מצאנו  את עצמנו בדרך לקיסריה – עיר עתיקה על שפת הים התיכון. הכל יפה להפליא ומשאיר את חותמו על כולם.

 

Tiberias and hotel stop, view to the sea of galilee from the room – what else can you dream of?

טבריה ועצירה במלון , נוף לכנרת מהחדר – על מה עוד אפשר לחלום?

 

 

The city of Safed in the next morning. 900 meters above sea level, ancient houses (in which the descendants of the descendants of the first inhabitants live), an atmosphere of friendliness, fruitful trees growing practically in the stones.

העיר צפת בבוקר שלמחרת. 900 מטר מעל פני הים, בתים עתיקים (בהם חיים הצאצאים של צאצאי התושבים הראשונים), אווירה ידידותיות, עצים פרי צומחים ממש באבנים.

  

Kayaks sailing along the Jordan River  are exactly what was needed for even closer proximity. It was necessary to row in turns, it was needed to adapt to the rest. We did well-coordinated work, and as a result we got a smooth descent to the shore.

הפלגה על קיאקים לאורך נהר הירדן – הם בדיוק מה שנדרש כדי לגבש אותנו עוד יותר. היה צורך לחתור בתורות, היה צורך להסתגל לשאר. עשינו עבודות מתואמות היטב, וכתוצאה מכך הגענו בירידה חלקה לחוף.

In one of Tel Aviv parks. Walking to the center of “Taglit”, getting to know those who helped to make this trip. A farewell dinner.

    באחד הפארקים בתל אביב. הולכים למרכז “תגלית”, מתוודעים לאלה שעזרו לבצע את הטיול הזה. ארוחת פרידה.

In the picture, the bottom row, from left to right: Irina Ozerova, Elena Kosarikhina, Victoria Asoskova
Top row: Maria Belostotskaya, Anna Semko, Yulia Seroshtan
Last morning in Israel and swimming in the sea. Morning bathing gives positive energies for the whole day.

A quick lunch and departure, which was accompanied by long parting words of all members of the group, hugs, promises to call up and meet.

Thanks to this trip, I was able to understand myself, to understand what I want from life.

Irina Ozerova, Moscow

בתמונה, השורה התחתונה, משמאל לימין: אירינה אוזרובה, אלנה קוסאריחינה, ויקטוריה אסוסקובה
השורה העליונה: מריה בלוסטוצקאיה, אנה סמקו, יוליה סרושטן
בוקר אחרון בישראל ושחייה בים. רחצה בבוקר מעניקה אנרגיות חיוביות לכל היום.
 
ארוחת צהריים ויציאה מהירה, שלוו במילות פרידה ארוכות של כל חברי הקבוצה, חיבוקים, הבטחות להתקשר ולהיפגש.
בזכות הטיול הזה הצלחתי להבין את עצמי ומה אני רוצה מהחיים.
אירינה אוזרובה, מוסקבה
*
A word from the editor 

Last week, I was walking along in Tel Aviv, on the corner of the pedestrian streets Nahalat Benyamin and HaShomer, near the “Carmel market”, I saw a group of young lads standing next to the old building, I understood immediately that they are from Taglit program. It was clear that their journey was over, I heard someone suggest that everyone give a clap of hand to Ilya, standing next to the guide. I asked where they came from. Irina answered, as they were already on the move towards the street of Allenby, I wrote down her info, suggesting upon returning home to share her impressions of the trip. And a few days later I received her story, which was written with great warmth and love for Israel. After a while it will be translated into English and Hebrew and also posted on the site. I suggest that other members of this group, former and future Taglit members, send their memories, good pictures, and write on other topics as well.


Repeated meetings with participants of the Taglit program and photo stories gave me one idea that I would like to realize together with you in about a year. I invite the most active people to cooperate. Do not forget about the importance of supporting the site, which will contribute to the implementation of a number of projects and good deeds. 

Below you can see my shots.  

דברים מפי העורך
בשבוע שעבר טיילתי בתל אביב, בפינת המדרחוב נחלת בנימין והשומר, בסמוך ל”שוק הכרמל “, ראיתי חבורה של חברה צעירים עומדים ליד מבנה ישן, הבנתי מיד שהם מפרוייקט תגלית. היה ברור שהמסע שלהם נגמר, שמעתי מישהו מציע לכולם למחוא כפיים לאיליה, שעמד ליד המדריך. שאלתי מאיפה הם באו. אירינה ענתה, בהיותם כבר בדרכם לרחוב אלנבי, רשמתי את הפרטים שלה, והצעתי לה, אחרי שתחזור הביתה לשתף את רשמיה מהטיול. וכמה ימים אחר כך קיבלתי את הסיפור שלה,  שנכתב בחום ובאהבה רבה לישראל. כעבור זמן מה, הסיפור יתורגם לאנגלית ועברית ויפורסם גם באתר. אני מציע לחברים אחרים בקבוצה הזו, חברי תגלית לשעבר ובעתיד, לשלוח את הזיכרונות שלהם, תמונות טובות ולכתוב גם על נושאים אחרים.


פגישות חוזרות ונשנות עם משתתפי תכנית תגלית וסיפורים עם תמונות נתנו לי רעיון אחד שהייתי רוצה להגשים יחד איתכם בעוד כשנה. אני מזמין את האנשים הפעילים ביותר לשתף פעולה. אל תשכחו מהחשיבות של התמיכה באתר, שתתרום ליישום מספר פרויקטים ומעשים טובים.


למטה אתם יכולים לראות את הצילומים שלי.

The group departs from the old building at the corner of Nahalat Benyamin and HaShomer streets, which, as I understand it is the center for the collection of Taglit members, in the direction of  Allenby street. Irina in the front.

                               הקבוצה יוצאת מהמבנה הישן בפינת הרחובות נחלת בנימין והשומר, שכפי שאני מבין שהוא המרכז איסוף של חברי תגלית, לכיוון רחוב אלנבי. אירינה מלפנים.

 

 

Ilya Emaev thanks to the guide Max Isikson on behalf of the group. Farewell on the  Allenby street, before returning home.

       איליה ימייב מודה למדריך מקס איסקסון בשם הקבוצה. פרידה ברחוב אלנבי, לפני החזרה הביתה.

Irina on  Allenby street. August 14, 15:23 – 15:28

      אירינה ברחוב אלנבי. 14 באוגוסט 15:23 – 15:28

 Translation from original in Russian by Igor Shustin
תרגום מרוסית במקור מאת איגור שוסטין
Published on 08.24.2019 20:58      פורסם ב 08/08/2019 20:58
***

More publications about Taglit program:                              עוד פרסומים על פרוייקט תגלית

New Taglit meetings (June – July 2019) / (פגישות חדשות בתגלית (יוני – יולי 2019

Taglit in Tel Aviv, August 2018 / תגלית בתל אביב, אוגוסט 2018

«Таглит» глазами Ирины Озеровой

О программе «Таглит 27-32» я узнала совершенно случайно – и поспешила воспользоваться предоставленной возможностью.

В группе нас набралось 34 путешественника и 2 сопровождающих. Группа была смешанной – Россия и Украина (Москва, Харьков, Киев, Самара, Одесса, Чебоксары и др.).
Встретились мы уже в аэропорту имени Бен-Гуриона и сразу же нашли общий язык.

Из аэропорта нас отвезли в кибуц рядом с Модиином, поместив в гостиницу Gvulot. 

1-й день в Израиле в Модиине. На снимке Ирина Озерова, Ксения Банкова, Денис Ничога, Юлия Остроушко, Надежда Левитина, Ольга Горбунова, Инга Суркова, Константин Ходос, Мария Ламах, Анастасия Петренко, Елизавета Пулупенко, Алекс Фолгин, Илья Емаев и др. 

На ферме овощей и фруктов The Salad Trail

Путешествовали мы по Израилю целых 10 дней, начали с Йерухама – прекрасный пример того, как даже в пустыне человек способен подарить жизнь всему зелёному, огромное количество овощей и фруктов, которые можно подойти и попробовать. Кибуц Сде-Бокер, могила Бен-Гуриона – место, которое необходимо посетить и старым, и молодым. Очень много интересной информации от нашего замечательного гида Макса Изиксона. Вечер нас застал в деревне бедуинов, Хан ха-Шаяроте. Лекция от местного жителя, незабываемое катание на верблюдах, необычный ужин в бедуинском стиле, выход в пустыню под ночным звёздным небом, когда ты можешь остаться один на один с собой, ночёвка в шатре.

Утро началось с посещения каньона в пустыне Негев. Место, где ты становишься частью всего живого, эхо от криков птиц, шелест воды. Далее мы поехали в Эйлат. Красное море приветствовало тёплой водой и красивыми видами под водой при путешествии на кораблике.

На следующий день нас повезли на Мёртвое море. Невероятно тёплая, мягкая вода, будто заходишь в оливковое масло, вода, которая позволяет тебе просто расслабиться и лежать, наслаждаясь голубым небом.

Крепость Масада, хоть и не сразу, но покорилась нам и показала своё величие. Здесь невозможно найти слова, чтобы передать всю гамму нахлынувших эмоций, слушая ее историю.

На следующий день к нам присоединилась группа израильских студентов, с которыми мы сразу же подружились.

 

Музей Яд ва-Шем в Иерусалиме – после него тебе хочется остаться один на один с собой и переосмыслить всю свою жизнь. Твои проблемы кажутся ничем, абсолютной мелочью по сравнению с тем, что пережили люди, память о которых останется с нами навечно.

 

Следующий день начался с горы Герцля, истории о самом Теодоре Герцле и его семье. Никогда даже не задумывалась, что целая семья может уйти вот так, не оставив за собой потомков.

На обзорной площадке Иерусалима 

Иерусалимский рынок Махане Иегуда заслуживает отдельной статьи. Со своим колоритом он остался в моей памяти как место, в котором можно провести целый день и так и не успев купить всё то, что было в твоём списке, ибо вокруг столько всего необычного. 30 минут только в одну сторону, люди, которые идут перед тобой, а внезапно встретив знакомого, просто встают посередине и начинают разговор…

Стена плача, разговор с ней, оставление записки, атмосфера этого места – всё это непередаваемо.

Рассказ об истории Шаббата, зажигание свечей – это обязательная программа. Очень полезно знать историю и традиции. 

Согласно Торе, Шаббат был дарован еврейскому народу в пустыне после выхода из Египта.
По еврейской традиции Шаббат наступает с заходом солнца в пятницу, но за 18 минут до захода солнца хозяйка дома должна зажечь субботние свечи и прочитать благословение. С данного момента и до окончания субботы нельзя трудиться. В Шаббат нельзя совершать такие виды работы, как: шитье, строительство, разрывание туалетной бумаги, замешивания теста и выпекания хлебных изделий..).
В шаббат мы накрываем стол скатертью, ставим две зажженные свечи (свечей может быть больше, на каждого члена семьи, но не меньше двух) и кладем две халы (хлеб, испеченный в виде косы) – что символизирует двойную порцию манны.
Так же не забываем об особом омовении рук в Шаббат – нужно трижды по очереди ополоснуть правую и левую руку специальным ковшиком.

Провожаем Шаббат чтением молитвы, хавдалы, благодаря чему мы как-бы отделяем Шаббат от остальных дней недели.

Групповые занятия, помогающие ещё лучше узнать каждого из участников нашей группы.

Утренняя экскурсия по Старому городу – месту со своей историей, насчитывающей несколько веков, месту, где до сих пор идут раскопки и находятся всё новые и новые вещи.

Площадка Армон ха-Нацив ночью – колорит.

Следующий день застал нас на пути в Кейсарию – древний город на берегу Средиземного моря. Всё потрясающе красиво и накладывает свой отпечаток на каждого.

Тверия и остановка в гостинице, вид на озеро Киннерет из номера – о чем ещё можно мечтать?

Город Цфат на следующее утро. 900 метров над уровнем моря, старинные дома (в которых живут потомки потомков первых жителей), атмосфера дружелюбия, плодоносные деревья, растущие практически в камнях.

Каяки, плывущие по реке Иордан, – именно то, что было необходимо для ещё большего сближения. Нужно было грести по очереди, подстроиться под остальных. Мы выполняли слаженную работу, и в результате получился плавный спуск до берега.

Последний день начался с посещения Яффо – древнейшего города. Блошиный рынок, где каждый найдёт что-то по душе, красивейший берег и море.

 

В одном из тель-авивских скверов 

Пешая прогулка до центра «Таглита», знакомство с теми, кто помог осуществлению этой поездки. Прощальный ужин.

На снимке, нижний ряд, слева направо: Ирина Озерова, Елена Косарихина, Виктория Асоскова
Верхний ряд: Мария Белостоцкая, Анна Семко, Юлия Сероштан

Последнее утро в Израиле и купание в море. Утреннее купание даёт позитив на весь день.

Быстрый обед и отъезд, который сопровождался долгими напутствиями всех членов группы, объятиями, обещаниями созваниваться, встречаться.

Благодаря этой поездке я смогла разобраться в себе, понять, чего хочу от жизни.

Ирина Озерова, г. Москва

*

Послесловие от редактора

На прошлой неделе, прогуливаясь по Тель-Авиву, на углу пешеходных улиц Нахалат Беньямин и аШомер, возле шука (рынка) Кармель увидел группу молодых ребят, стоявших рядом со старым зданием, в которух сразу определил таглитчан. Было видно, что их путешествие закончено, я услышал, как кто-то предложил каждому похлопать ладонью Илью, стоявшего рядом с экскурсоводом. Поинтересовался откуда приехали. Ответила Ирина, и уже на ходу, поскольку группа начала двигаться в сторону ул. Алленби, записал ее координаты, предложив по возвращению домой поделиться впечатлениями от поездки. И спустя несколько дней получил ее рассказ, который написан с большой теплотой и любовью к Израилю.  Через некоторое время он будет переведен на английский и иврит и также помещен на сайте. Предлагаю и др. участникам этой группы,  бывшим и будущим таглитчанам, присылать свои воспоминания, хорошие снимки, а также писать на др. темы. 

Неоднократные встречи с участниками программы “Таглит” и фоторепортажи натолкнули меня на одну идею, которую хотелось бы воплотить сообща где-то через год. Приглашаю к сотрудничеству наиболее активных.  Не забывайте также о важности поддержки сайта, что будет способствовать осуществлению ряда проектов и добрых дел. 

Ниже мои снимки.

Группа отправляется от старого здания на углу улиц Нахалат Беньямин и аШомер, в котором, как я понимаю, находится центр сбора таглитчан, в сторону ул. Алленби. На переднем плане Ирина.

Илья Емаев от имени группы благодарит экскурсовода Макса Изиксона. Прощание на ул. Алленби перед возвращением домой.

Ирина на ул. Алленби. 14 августа 15:23 – 15:28 

Опубликовано 19.08.2019  22:17

Еще публикации о Таглите:

New Taglit meetings (June – July 2019) / (פגישות חדשות בתגלית (יוני – יולי 2019

Taglit in Tel Aviv, August 2018 / תגלית בתל אביב, אוגוסט 2018

New Taglit meetings (June – July 2019) / (פגישות חדשות בתגלית (יוני – יולי 2019

On July 2018, I participated in two meetings in Tel Aviv of the Taglit program.

This year again there is a story about two big meetings in the same place. On june 19 came youth from America, and on July 18 from a number of Latin American countries.

If someone recognizes himself, please write on what picture and the names of those nearby. Send also your memories and photos about the trip to Israel on the Taglit program, including those who were there earlier or later.
You can write in English, Spanish, Russian and Hebrew.

_________________________________________________________________________________________________

השנה שוב יש כתבה על שני מפגשים גדולים באותו מקום. ב-19 ביוני הגיעו צעירים מארצות הברית, וב- 18 ביולי ממספר מדינות באמריקה הלטינית.
אם מישהו מזהה את עצמו, בבקשה לכתוב על איזה תמונה ואת השמות של אלה שלידו. תשלחו לי גם את הזיכרונות והתמונות שלכם מהנסיעה לישראל בפרויקט “תגלית”, כולל אלה שהיו לפני או אחרי. אתם יכולים לכתוב באנגלית, ספרדית, רוסית ועברית.

 

 

Gal marketing manager & Nimrod …                                   Liz & … … event staff

… … – event staff & … …

 

from left … … & Gal … – event staff

 

A group from USA with Orion Calderon – event staff

… … , Danny … & … … – event staff

 

Zumba instructor … …

zu

 

Orion Calderon, … … & … …

Two young Americans give interview to a TV channel

… … ,  … … ,  … … ,  … … , … … (the young man on the right wrote me his contacts, but I cannot find them)

________________________________________________________________________________________________

Group from America near the Carmel Market (str. Allenby). The sixth day of a ten-day trip to Israel. Before the trip to the Negev. (Jun 24)

Daniel Shevchuk (20 y. old, studies at Stanford University)

_________________________________________________________________________________________________

Near the Carmel Market, July 18

… …

 

From the left Yonatan Rozen & … … – event staff

 

Marchevsky Facundo (20 y. old), Godoy Cruz, Argentina    Lazaro from Argentina

 

 

 

… … & … …

 

… …

… … & Gaston Rabinovich from Choco, Colombia, Habonim Dror)

Group Habonim Dror from Colombia & Brazil

Ilan Schuster Rappi (26 y. old) from Colombia

Ricardo Camhi (18 y. old) from Mexico City

Ariel Cohen – event staff

… … & Daniel Agunin – on right (23 y. old) from Ashdod with a friend from Mexico 

Victor Nahum (25 y. old) from San Paulo, Brazil

After the end of the event the group from Mexico, Colombia and others  goes back to the bus that waits for them on Allenby Street

Published on 27/07/2019 15:32 / פורסם ב-27/07/2019 ב-15:32

********************************************************************************

From founder and administrator of the site: Do not forget about the importance of supporting the site This will allow us to carry out a number of cultural and sports projects and to encourage the most active authors, as well as attract new ones. Send your materials on a variety of topics. You can write in English, Spanish, Hebrew  Russian. Let’s do good thing together.

אל תשכחו את החשיבות של התמיכה האתר, יש לנו צורך ביישום של מספר פרויקטים של תרבות וספורט וזה יספק הזדמנות לכותבים הכי פעילים שלנו, וגם ימשוך חדשים. שלחו את החומרים שלכם על מגוון נושאים, תזכרו ותספרו את הסיפורים משפחתיים. בואו נעשה מעשים טובים ביחד.

==============================================================================

A group from Miami. 7th day in Israel. Short break in the Hakovshim garden behind the Carmel Market, near the David intercontinental Hotel.
On the right instructor Orion Calderon. 3rd from left 21 y.old Israeli Or Zohar
 קבוצה ממיאמי.  ביומה השביעי בישראל.  הפסקה קצרה בגן הכובשים, מאחורי שוק הכרמל, בסמוך למלון דייויד
אינטרקונטיננטל.  מימין המדריך אוריון קלדרון.  שלישי משמאל, אור זוהר, ישראלי בן 21.
Posted 07/28/2019 21:49 / פורסם 07/28/2019 21:49

ISDEF Exhibition, Tel Aviv, June 2019 / Выставка ISDEF, Тель-Авив, июнь 2019

On June 4-6, in the Ganei Taarukha exhibition pavilions (Expo Center, Tel Aviv), was held the 10th international security exhibition ISDEF 2019.

The exhibition was attended by more than 300 Israeli and foreign manufacturers and suppliers of weapons and security equipment used in the army and law enforcement agencies.

Below there are some photos that are not signed by the names and surnames of the participants. If anyone recognizes himself or his friends, please send me the data and the name of the company.

*****************************************************************************

4-6 июня в выставочных павильонах “Ганей Тааруха” (Экспо-центр) Тель-Авива в 10-й раз прошла международная оборонная выставка ISDEF 2019.

В выставке приняли участие более 300 израильских и зарубежных производителей и поставщиков вооружений и средств обеспечения безопасности, используемых в армии и органами правопорядка.

Ниже есть некоторые снимки, не подписанные именами и фамилиями участников. Если кто узнал себя или своих знакомых, пришлите данные и название фирмы.

*****************************************************************************

ב 4-6 ביוני, בגני התערוכה (מרכז אקספו) בתל אביב, התקיימה התערוכה הביטחונית הבינלאומית ה-10 של ISDEF 2019. בתערוכה השתתפו למעלה מ -300 יצרנים ישראליים וזרים וספקים של כלי נשק וציוד ביטחוני המשמשים את הצבא וגורמי אכיפת החוק. 

למטה יש כמה תמונות שלא מצויין עליהן שמות ושמות המשפחה של המשתתפים. אם מישהו מזהה את עצמו או את חבריו, תשלחו לי בבקשה את המידע ואת שם החברה.

 

                                                        Shay Geva    –    Capture 

Get Sat

Timothy BarnesHyper Spike

Teldor

Ofer RonenCortica

Antonio Rebegianni3d Microprint & Moshe CohenC.M.I.

Jami MilamSmufs Biometric Solution

 Gran Gruber – Masada Armour

Juan Fraile & Ernesto AsurmendiLorica Nostrum

David Ortal Ben & Shelly EnderIndia Pavilion

Metzuda                                                       ESD / Mittler Report

Monch Publishing Group

Alex Gilberg – Eltel TechnologisticsWang PengGranpect

YF Protector Co

 

Elvis Luo & Forrest ZhangGreencity   Zhu Mo Yang & He Gui LianBayern Messe Group

Ma LieBeijing Photoelectric

Mi Junjie & Yu Hui Wen – Dongrun

 

DRX Everest                                                                                     ZAHAL

Yoav DotanNikol Misnik – ZAHAL

Nikol Misnik                                                                    Shiran Abadi – ZAHAL

Explorer Cases                                                                        B2B Area

Orbit                                                                              SMC Group

… … – Steadicopter

Linkcom Telecom                                                            OnTarget

 

World Premiere                                                           Raem Barriers

                        Source                                                                                     InfraredID

                                                 CzechTrade 

 Barry Dueck – Dueck Defense  & Mitchel Travis

Avon Protection                                                        UniCor

SureFire                                                                            Telerob

Stanislav Vorobev –  Apstec systems

ESC Baz                                                                         Avnon Group 

Itai Shalev  – Smart Shooter

Israel Police

Daniel Nesi & Michael ShlepakovTadiran Battery 

  Rey Lenas  –  Leadspotting

Gabi DavidsonSafe Shooter

Alpha Gun Angels

Yakov PopikEMTAN

Noga Einat

 

Ernie Fortin & Abigail S. De Guzman                    Atty. Karell Marie G. Lassano – Armscor 

 

Oranit KaidarA.S.C. Industries        Amit ArtmanGlobal agents   

Assaf PeretzUrban Metal                               Yi com / יהודה טל תקשורת

Brooke Bergiadis & Bill BergiadisTroy Acoustics Corporation

Cody WarnerDeep Trekker                                  Tyler Sammis   –   Critical Solutions                

James Wiihey & David BartiellClear-Com

Steve MathiasBell & … ….

Keren Etslon, … … & Shay TsukermanGlobal Telecom

Nadav TzurSK Group

                 Terrascan Labs                                                                                      Capture 

Ran Chen & Erez BitonTerrascan Labs       Jonas Holler & Tomas PehlkeSchmidt-Bender

Yair RosenbergMasada Armour                                Assaf AttiasExplorer Cases

David Oganesyan

Susmit Goswami – Sconce & … … –  India Pavilion

Accu-Tac                                  מצודה                                                   Alpha Gun Angels

                                                                 David Oganesyan & Natalia Fadeev – Alpha Woman

 

Published June 22, 2019 20:28

Опубликовано 22 июня 2019  20:28

פורסם ב -22 ביוני 2019 20:28

*******************************************************************************

From founder and administrator of the site: Do not forget about the importance of supporting the site This will allow us to carry out a number of cultural and sports projects and to encourage the most active authors, as well as attract new ones. Send your materials on a variety of topics. You can write in English, Hebrew  Russian. Let’s do good thing together.

אל תשכחו את החשיבות של התמיכה האתר, יש לנו צורך ביישום של מספר פרויקטים של תרבות וספורט וזה יספק הזדמנות לכותבים הכי פעילים שלנו, וגם ימשוך חדשים. שלחו את החומרים שלכם על מגוון נושאים, תזכרו ותספרו את הסיפורים משפחתיים. בואו נעשה מעשים טובים ביחד.

Street chess in Tel Aviv (2)/ שחמט רחוב בתל אביב / уличные шахматы в Тель-Авиве (2)

Continuation, beginning here / Продолжение, начало здесь / המשך, התחלה כאן

                                                       January 2, 2019 13:56 – 13:58

  

January 8, 2019 15:03 – 15:31  A group of young tourists from Boulder, Colorado. Аmong observers Brett Dennet (on right) 

January 25, 2019 14:25 – 14:26

 

February 8, 2019 13:56 – 14:00   (משחק דור ירחי מראשון לציון עם חברו מיבנה (בחולצה לבנה

February 8, 2019 14:19

February 8, 2019 13:56 – 14:21

February 18, 2019 16:35 – 16:36     Daniel Ring (from Tel Aviv, native of Brazil, professional musician) with his children               

 

February 25, 2019 16:18 – 16:42   David Strauss with his grandson Collins from Boston

March 13, 2019 15:30 – 15:46  Victor Vasiliev (on right) from Holon with his friend Boris Borohov

March 19, 2019 15:23 – 15:27  אייל עמיר מתל אביב

March 21, 2019 16:01

March 21, 2019 16:11 – 16:14          Purim

March 21, 2019 16:22    Lenka Kuma from Beer Sheva

March 21, 2019 16:28 – 16:30     Purim

 

March 22, 2019 12:57 – 13:04              Purim

March 22, 2019 12:51 – 13:08

 

From founder and administrator of the site:

Do not forget about the importance of supporting the site

ממייסד ומנהל האתר:

 אל תשכחו את החשיבות של התמיכה האתר

От belisrael.infoПоддержите сайт

Published March 30, 2019 17:52 /  פורסם ב -30 במרץ, 2019 17:52

Опубликовано 30 марта 2019 г. в 17:52

Street chess in Tel Aviv / שחמט רחוב בתל אביב / уличные шахматы в Тель-Авиве

In the area of Carmel Market in Tel Aviv near the store “Mind games” (Hashomer 8,  near Nachalat Binyamin str.), anyone can play chess free of charge. Only last autumn I found the place, and later, when I arrived in Tel Aviv, I took there some pictures.

In the second half of August, the site belisrael.info plans to organize a number of chess events for Israelis and guests of the country in the area of the shop. We invite advertisers and sponsors. Unfortunately, in this year the event will not take place. (07/05/2019)

Tell us about your visit to this or similar places in other countries and send us the pictures to amigosh4@gmail.com

***

באזור שוק הכרמל בתל אביב ליד החנות “משחקי חשיבה” (סימטה השומר 8 ליד מדרחוב נחלת בנימין), כל אחד יכול לשחק שחמט ללא תשלום. רק בסתיו האחרון מצאתי את המקום, ומאוחר יותר, כשהגעתי לתל אביב, צילמתי שם כמה תמונות.

במחצית השנייה של חודש אוגוסט, האתר belisrael.info מתכנן לערוך באזור החנות מספר אירועי שחמט עבור ישראלים ואורחי הארץ. למרבה הצער, השנה האירוע לא יתקיים. (07/05/2019)

 

.אנו מזמינים מפרסמים וספונסרים

ספרו לנו על הביקור שלכם במקום  הזה או במקומות דומים במדינות אחרות ותשלחו את התמונות אל

amigosh4@gmail.com

 

***

В районе Тель-Авивского рынка Кармель возле магазина «Mind games» (проход аШомер 8, отходящий от пешеходной ул. Нахалат Биньямин) любой желающий может бесплатно сыграть в шахматы. Только прошлой осенью я наткнулся на это место, а позже, неоднократно приезжая в Тель-Авив, подходил к нему и сделал там ряд фотографий.

Во второй половине августа сайт belisrael.info планирует провести в районе магазина ряд шахматных мероприятий для израильтян и гостей страны. Приглашаем рекламодателей и спонсоров. К сожалению, в этом году мероприятие не состоится. (05.07.2019)

Расскажите о вашем посещении того или подобных мест в др. странах и присылайте вместе со снимками на amigosh4@gmail.com

October 09, 2018 12:45   

Bat Yam / בת ים  November 11. 15:23

Yoni Amar vs Or Ohayon/ יוני עאמר נגד אור אוחיון  December 09, 15:49

Or Ohayon, 25, from Netanya, works in Be’er Sheva / אור אוחיון, בן 25 מנתניה, עובד בבאר שבע

December 09, 15:58

December 14, 14:11

Tal Ram / טל ראם מתל אביב December 19, 13:24

December 21, 14:58 – 15:03

 

 

Young people from MexicoDecember 23, 13:48 – 13:49 

 

Eitan Sosenko from Herzliya / איתן סוסנקו מהרצליה  December 23, 14:32

***

More about chess and chess players:

Tatyana Noritsyna about her family and life in Israel and Canada

From founder and administrator of the site:

Do not forget about the importance of supporting the site

***

עוד על שחמט ושחמטאים:

טטיאנה נוריצינה על משפחתה וחייה בישראל ובקנדה

ממייסד ומנהל האתר:

 אל תשכחו את החשיבות של התמיכה האתר

От belisrael.infoПоддержите сайт

Published January 6, 2019 18:19 / פורסם 6 בינואר 2019 18:19 

Updated January 8, 12:12 &  January 12, 02:33 /  עדכון ינואר 8, 12:12 וינואר 12, 02:33

Опубликовано 06.01.2019  18:19.  Обновлено 08.01.19 12:12 и 12 января 02:33 

 

Белорус о жизни в Израиле

В русских районах продают белорусский хлеб — «наш спецкор по Израилю» Александр Иванов о ценах, безопасности и о том, почему эта страна не для всех

08.08.2018  11:08  ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЬ

Фото из личного архива

Дверь редакции распахнулась, и на пороге появился Александр Иванов, наш спецкор по Израилю, как мы называем Сашу, ведь вместе несколько лет работали в «Вечёрке». Посыпались вопросы о жизни в ближневосточной стране, армии и безопасности на улицах, ценах на жильё и продукты и т.д и т. д. Саша на несколько дней приехал в Гродно, чтобы навестить родителей, побывать на автофестивале, а заодно заскочить в редакцию «ВГ».

Выходцам из СССР выплачивают денежное пособие

Всё началось с того, что Александр захотел открыть для себя неизвестную страну и поехал в Израиль по путёвке. За время туристического отдыха он подумал, почему бы не пожить здесь, и начал искать различные образовательные программы, а через два года оказался в Иерусалиме и провёл там десять месяцев.

— Главными факторами было наличие высшего образования и отсутствие судимости, даже иврит знать было необязательно, — говорит Саша. — Пять дней в неделю по пять часов мы изучали язык, а в остальное время знакомились со страной. Трудности в освоении иврита вызвало написание справа налево, хотя сам язык несложный.

Организаторы образовательной программы оплачивали другим выходцам из СССР съёмное жильё, где вместе с Александром жили ребята в возрасте от 21 до 30 лет. После завершения курсов они получили диплом и сделали выбор: возвращаться назад или оставаться в Израиле и начинать новую жизнь.

— Первые полгода выплачивают единовременное пособие — от 4 до 6 тысяч долларов в зависимости от возраста и семейного статуса, но деньги отдают не сразу, а разбивают на шесть месяцев, чтобы человек не забрал их и не уехал из страны, — объясняет Александр Иванов.

Города замирают по субботам

Он год жил в Иерусалиме и работал с архивами израильтян, участвовавших во Второй мировой войне. В свободное время гулял по городу и ходил на экскурсии: хотелось увидеть как можно больше достопримечательностей.

— Впечатлили бункеры времён войны за независимость (1947–1949). Их специально не убирают и оставляют для истории, — говорит гродненец. — Кроме этого дважды был на Мёртвом море, которое израильтяне называют солёным, а также на Красном море, в Хайфе, иудейской пустыне и горах. Оказывается, даже слово «армагеддон» еврейского происхождения: от слова «гора» и города Мегиддо.
В первое время Александр привыкал к тому, что для евреев суббота — это время праздника Шаббат, когда нельзя работать. Все оставляют дела и просто гуляют по городу. Закрыты магазины, не курсирует общественный транспорт, кроме арабских автобусов в Иерусалиме и маршруток между городами. По словам Александра, евреи в таких автобусах не ездят, чтобы не допустить конфликта с арабами.

Попал на закрытую военную базу

Как в любой стране мира, в Израиле есть вещи, которые удивят белоруса. Александр рассказал, что здешние жители более эмоциональны, у них развязные дети, а забрасывать ноги на сиденья в общественном транспорте — обычное явление. Израильтяне много путешествуют по миру.

Во время обучения Александр по условиям договора две недели отрабатывал волонтёром в израильской армии.

— Мы жили в казарме на закрытой военной базе, которая подлежала расформированию. Разбирали кровати, мебель, компьютерную технику, сортировали патроны, — вспоминает Александр.

Кстати, в Израиле женщины служат в армии наравне с мужчинами, и дамы из-за этого более серьёзны и дисциплинированны. Александр заметил, что вряд ли девушка будет встречаться с парнем, который не служил в армии.

Фото из личного архива

В столице не слышал только белорусского языка

Затем Александр переехал в Тель-Авив, где жильё дешевле и легче найти работу. По его словам, столица более светская, чем Иерусалим, к тому же это многонациональный город: тут можно услышать все языки мира. Правда, за время проживания он ни разу, к сожалению, не слышал белорусского.

Гродненец снял квартиру в Петах-Тикве, пригороде столицы, где живёт уже больше года. В месяц за квартиру платит около 800 долларов плюс 50 долларов за электричество. «Коммуналку» тянет кондиционер, который из-за жаркого климата включён в комнате целую ночь.

Цены в Израиле гораздо выше белорусских. За завтрак в формате шведского стола в отеле придётся выложить 40–50 долларов. Ужин в ресторане обойдётся в 100 долларов, а бутылка питьевой воды — 1,5–2 доллара. Иногда в магазинах можно увидеть продукты из Беларуси.

— В русских районах продают белорусский хлеб, а в Иерусалиме видел магазин «Мілавіцы», — улыбается Саша.

В целях безопасности могут попросить снять обувь

Из-за вооружённых конфликтов между евреями и арабами вопросы безопасности занимают главное место в стране. Везде можно увидеть солдат и полицию, а все общественные места оборудованы металлодетектерами.

— При входе на вокзал или аэропорт нужно оставлять сумку, которая проезжает по ленте и «просвечивается». Иногда могут потребовать снять обувь, но никто не спорит, понимая, что всё ради безопасности, — рассказывает Саша.

Впрочем, израильтян большое количество военных не смущает, наоборот, они считают, что так находятся в безопасности.

Страна не для всех

Александр признался, что привык к стране и пока не собирается возвращаться в Беларусь. Работу в ресторане совмещает с копирайтингом русскоязычных текстов. В месяц получает около 2-2,5 тысяч долларов и активно изучает иврит, чтобы в дальнейшем найти более высокооплачиваемое место.

Мы поинтересовались, что бы Александр посоветовал тем, кто захочет переехать в Израиль на постоянное место жительства.

— Важно несколько раз подумать, потому что это не такая простая для жизни страна, как может показаться, — ответил он. — И дело не только в климате и менталитете. Знаю много случаев, когда люди не могли адаптироваться и найти работу. А может, они просто скучали по снегу и белорусским ёлочкам?

От редактора belisrael.info:

Уже не впервой встречаюсь в последнее время, что в белорусских СМИ называют столицей Израиля Тель-Авив. Неужто молодой человек, живущий в стране не пару дней, сам так написал? Тем более, что для Израиля всегда было принципиально важно  показать миру,  что столицей есть единый и неделимый древний Иерусалим. Именно потому в последний год Америка перевела свое посольство из Тель-Авива в вечный город.

Оригинал

Опубликовано 08.08.2018  20:46

Отклики:

Sonia Pasternak 9 августа в 21:27
Там есть еще ляпы. Например Армагеддон, действительно, ивритское название. Но первая часть гора הר, а вот вторая вовсе не город Мегидо, а именно гора, по которой и был назван город.

70 YEARS OF THE STATE OF ISRAEL! / ГОСУДАРСТВУ ИЗРАИЛЬ – 70!

How it was at the beginning / Как было в первые годы

On the cover of the album published by LIFE: Young Israelis stand in a wagon at a collective settlement in the Plain of Sharon, waiting to be transported to work in nearby fields. Next 16 photos are taken from the same album / На обложке альбома, изданного редакцией журнала «LIFE»: молодые израильтяне из коллективного поселения ждут, когда их отвезут на полевые работы в долине Шарон, aka Саронская долина. Далее – фото из этого же англоязычного альбома (Copyright 1962 by Time Inc.).

Proud soldier in the welldrilled Israeli army is one of thousands of women serving on active duty / Гордая девушка-солдат в хорошо вышколенной израильской армии – одна из тысяч женщин-военнослужащих.

In one of bustling Tel Avivs numerous cafés, Israeli youths while away talking amiably over coffee, a favourite pastime / В шумном кафе, коих много в Тель-Авиве, израильская молодежь любит коротать вечера, дружески беседуя за кофе.

Touring school children in Jerusalem gaze at the 16-foot bronze menorah (ritual candelabrum) donated by the British Parliament to Israels parliament / Школьники-экскурсанты в Иерусалиме глазеют на пятиметровую бронзовую менору, подаренную израильскому Кнессету британским парламентом.

Gay awnings that clamp down over the ubiquitous little sun porches are a household necessity in hot and humid Tel Aviv / Ярко раскрашенные навесы над повсеместными мини-террасами – необходимость в жарком и влажном Тель-Авиве.

Crisp suburb of Tel Aviv has characteristic rows of threestory apartment buildings separated by narrow air spaces / Для раскидистых пригородов Тель-Авива характерны ряды трёхэтажных жилых зданий, теснящихся друг к другу.

Coastal resort of Herzliya is dotted with new luxury hotels whose suntanned guests radiate an aura of deep comfort. The town has begun to thrive in the past few years, as wealth increases and the spirit of austerity gradually weakens / Прибрежный курорт Герцлия усеян новыми шикарными гостиницами, посетители которых излучают ауру безмятежности и комфорта. Город расцвёл несколько лет назад (т. е. ближе к концу 1950-х – В. Р.), когда в Израиле прибавилось денег, а дух самоограничения начал слабнуть.

Carrying their supplies and rations, a family newly arrived from Tangier moves into the shack awaiting them in a Negev village / Семья Недамов, новоприбывших из Танжера (Марокко), вселяется в хибару, приготовленную для них в одном из посёлков пустыни Негев.

Being treated by the village nurse, one of the Nedams gets antibiotics for her eyes. Eye disorders are common among North African immigrants. Picking cotton gives Nedam a chance to earn some money. In Tangier, Nedam, who is 42, worked as a carpenter / Медсестра посёлка закапывает антибиотик девочке из семьи Недамов. Глазные болезни – обычное явление у олим из Северной Африки. Справа – сорокадвухлетний глава семьи собирает хлопок. В Танжере г-н Недам работал плотником.

On the road in Jerusalem. Sabras (native-born Israelis) race home from the Hebrew University campus / Иерусалим, сабры едут домой из кампуса Еврейского университета.

Ben-Gurion’s protégé, popular ex-army head Moshe Dayan (with eyepatch) has served as Agriculture Minister. With him is Deputy Defense Minister Shimon Peres. Minister of Education Abba Eban served for many years as Israels eloquent spokesman at the U.N. / «И Перес такой молодой…» 🙂 Слева – замминистра обороны Шимон Перес и протеже Бен-Гуриона, министр сельского хозяйства Моше Даян, справа – министр образования Абба Эбан, экс-представитель Израиля в ООН.

At his home in Tel Aviv, Ephraim Ben Arzi, managing director of El Al Airlines, takes early breakfast out of doors. He is brigadier general in the Israeli Reserve, one of many managers recruited from the military / Эфраим БенАрци (бригадный генерал резерва, директор авиакомпании «ЭльАль») завтракает у себя дома в ТельАвиве. Многие топ-менеджеры набираются в Израиле из военных.

New buildings rise rapidly on the Mediterranean coast where the new port of Ashdod is being laid out to handle the Negev desert’s increasing mineral exports. In Israels first 13 years, 24 new towns were constructed / На строительстве нового ашдодского порта, который необходим для вывоза на экспорт минералов из Негева, благо их добыча растёт. За первые 13 лет независимости Израиля было построено 24 городских поселений.

Copper refinery in the desolate Negev processes ore from deposits unworked since King Solomon’s time. Much of the copper is earmarked for export to Japan / Медный завод в глубине Негева обрабатывает руду, чего в этой местности не делалось со времен царя Соломона. Большая часть меди экспортируется в Японию.

Dead Sea salts are dug up in chunks from the bottom of an evaporation pond. They are turned into potash, used Israel’s growning fertilizer and glass industries / Соли Мёртвого моря выкапываются со дна прудаиспарителя. Затем из них вываривается углекислый калий, используемый для производства удобрений и в стекольной промышленности.

Fragile flakes of papyrus are examined by Israeli archaeologist Yigael Yadin (left) and scroll expert James Biberkraut / Хрупкие обрывки пергамента исследуют израильский археолог Игаэль Ядин (слева) и специалист по свиткам Мёртвого моря Джеймс Биберкраут.

Children at an Orthodox religious school learn to read / Дети в религиозной школе учатся читать.

Compiled and adapted by WR / Подготовил В. Р.

* * *

BONUS: photos by Wolf Rubinchyk / Бонус: фото от В. Рубинчика

Squares in Petah-Tikva (summer 2017) / Площади в ПетахТикве (лето 2017 г.).

published on May 13, 2018  21:57 / опубликовано 13.05.2018  21:57

***

Our work deserves your support / העבודה שלנו ראויה לתמיכה שלכם

Напоминаю о необходимости и важности финансовой поддержки сайта.
Текст на русском и как это сделать, читайте внизу этой публикации  

Александр Лапшин. Арабские трущобы в тени Тель-Авива

20180325 01:51:00

Арабские трущобы в тени тель-авивских небоскребов (Израиль)

Тель-Авив это город поразительных контрастов, где старое перемешалось с новым, сказочное богатство соседствует с нищетой уровня страны третьего мира, а офисные небоскребы накрывают тенью грядки с морковкой и картошкой. Взять заглавную фотографию в этой заметке, уродливое здание справа это бывшая британская и ныне заброшенная таможня в порту древнего Яффо, а высотки на горизонте это уже Тель-Авив. Я специально для контраста выбрал именно относительное новое здание таможни (начало XX века), а не древние церкви и мощеные улочки Яффо, которым много сотен лет. Кстати, прямо по курсу белая высотка в виде ромба это место, откуда рождаются и выносятся в мир стихи и поэмы известного израильского блогера Лешки Железнова ака grimnir74, он в этот момент машет вам рукой с десятого этажа. Думаете, он нас с вами приветствует? Отнюдь нет, он прощается с нами, ибо нам предстоит пройтись по красивому, но весьма нехорошему району, куда в былые годы ни один израильтянин в здравом рассудке не заглядывал. Имею в виду Аджами, где живут преимущественно арабы-мусульмане, но уже вперемежку с бедными эмигрантами из СССР и опять же, теперь уже из Африки и Южной Америки. Но район интересен не столько своим населением (на негров я насмотрелся в Африке), сколько интересной архитектурой османской и британской эпох.

Эта панорама Тель-Авива тысячу раз банальна, отсюда город не лицезрел только ленивый. Но красиво же, дайте я получу эстетическое удовольствием и мы пойдем дальше. Впервые я сфотографировал город с этой точки в 1991 году, 26 лет назад и без преувеличения 80% зданий, которые вы видите сейчас на фото не было. Город растет космическими темпами и приехав сюда буквально пару лет спустя после предыдущего визита, я даже разок заблудился в деловом центре между громадными башнями из стекла и стали. Тель-Авив весьма молод, он основан в 1909 году на песчанных дюнах в паре километров к северу от старинного (и арабского) Яффо. По решению ООН от 1947 года, граница между Израилем и Палестиной прошла как раз между Тель-Авивом и Яффо, к тому времени ставшими практически одним городом из-за стремительного роста Тель-Авива. Граница была определена от берега, вот прямо от этого пляжа внизу и уходила вглубь суши. А на дороге ведущей отсюда в сторону нынешних офисных башен были воздвигнуты пограничные постройки и даже подобие забора с колючей проволокой. Правда, забор недолго простоял, ибо уже в 1949 году в результате первой арабо-израильской войны Яффо был захвачен Израилем, равно как и многие другие земли, выделенные под палестинское государство. Справедливости ради добавлю, что если евреи захватили треть Палестины, то Египет с Иорданией забрали себе две трети. Но это уже совсем другая тема.

Старый Яффо очень живописен, равно как и виды отсюда не его старшего брата, Тель-Авив.

Классная набережная тянется более чем на 10 километров вдоль моря –

Но старый Яффо довольно мал, его можно обойти за полчаса быстрым шагом, или часа за три с заходом в разные церкви, маленькие музеи и галереи. Собственно, 99% туристов этим и ограничиваются, думая, что посмотрели Яффо. Большая ошибка, ведь Яффо этим старым пятачком на море не ограничивается.

Чтобы получить лучшие снимки старого Яффо, советую зайти на причал. Отсюда самые лучшие панорамы.

Внезапно армянский флаг прямо над моей головой, тоже в Яффо. Это судьба!

И хотя туристический центр Яффо в последние десятилетия стал в значительной степени израильскими (арабские жители постепенно распродавали свои дома и квартиры евреям), но чем дальше вы идете в южном направлении, тем ближневосточное влияние сильнее. Всего каких-то метров пятьсот от десятков кучкующихся туристических групп и женщины все чаще будут в хиджабах.

Да, кстати вы отметили для себя уродское здание из корявого бетона сверху справа? Вот его история –

На десятом этаже белого здания все еще не теряет надежды нас спасти от греха Леша Железнов. Нет, решение принято. Не поминайте лихом!

Сейчас Тель-Авив строго за моей спиной, а я смотрю в южном направление и начинаю углубляться в Яффо. Но не туристический, а тот, где живут люди. Перед нами Яффская часовая башня 1900 года постройки и хотя и расположена в арабском городе, но к арабам и исламу не имеет никакого отношения. Ее построили местные евреи в знак уважения к турецкому султану Абдул Хамиду, правившему в том числе и в Палестине.

Группа польских паломников проследовала в ресторан –

В Яффо огромное количество разного рода маленьких церквушек, соборов и монастырей. Многие из них недействующие, другие открыты в очень ограниченные часы, третьи превращены в склады и магазины. Когда-то город был преимущественно христианским, потом cюда пришел ислам, затем Крестотносцы Ричарда, затем османы, потом англичане. Накануне войны за независимость Израиля 1948-1949 годов, Яффо был на 80% мусульманским, на 10% христианским и оставшиеся были евреи. После войны большинство арабов бежали, став теми самыми палестинскими беженцами. Сегодня в Яффо примерно в равном числе живут бок о бок мусульмане, христиане и евреи. Другое дело, что исключая туристический центр, основная часть города это очень бедные и криминальные районы. Вас там не убьют из-за мобильного телефона (этого в Израиле нет), но по числу наркоманов и асоциальных элементов город в первой тройке самых проблематичных в Израиле.

Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Еще немного вглубь квартала и ощущение, что вы на улицах Дамаска, или Каира –

И еще немного, пока вокруг не исчезнут надписи на иврите –

Здесь встречаются абсолютно замечательные здания 19 века постройки –

И рядом внезапно израильский баухауз периода 1930-1940 годов –

Не в Аммане ли я? Очень похоже на амманский даунтаун –

Церквей и монастырей 17-19 веков не счесть –

Гуляя по этим откровенным трущобам сложно себе представить, что в пятнадцати минутах пешей прогулки отсюда возвышаются офисные небоскребы и носятся деловитые клерки.

Внутри арабского Яффо встречются “вкрапления” еврейских кварталов, или отдельных домиков. Их сразу заметно, они чистенькие и аккуратные и обязательно зелень вокруг –

Но трущоб все же большинство –

Это не шутка! Здесь грядки с картошкой, морковкой и баклажанами. Почти в центре Тель-Авива, ну, в получасе пешком от делового центра. Представляете, сколько стоит тут земля? А они, понимаешь ли, редиску себе выращивают. Земельные вопросы это большая боль в Израиле. Тем более внутри старых городов, чье население бежало от войн. Есть весьма мутные законы, исходя из которых потомки бежавших палестинцев могут вернуться и получить свои дома и земли назад. Но это через израильский суд. А поскольку абсолютное большинство потомков беженцев 1948 года живут в арарбских странах, находящихся с Израилем в состоянии войны, то обратиться в суд они не могут. Спустя какое-то время, то ли 50, то ли 90 лет (право тут прецедентное), землю заберет себе муниципалетет, как невостребованную.

Опа, вот это прикол посреди квартала! Печка, тут в тандыре пекут лепешки –

Это улица мне памятна. Справа зеленое здание, которое так и называется… Зеленое здание! На иврите “Байт Ярок”. Это военный суд центрального округа. Здесь меня в 1998 году судили за мелкие нарушения воинского устава, правда признали невиновным и потом я судился в ответ, получив маленькую денежку. И денюжку эту благополучно “прокутил” с друьями и подругами.

Опять сбоку какая-то почти сельская местность и минарет оттоманской мечети  –

Арабский дух в хорошем смысле чувствуется даже через эти чуть наивные рисунки на парикмахерской –

Но вернемся к “Зеленому дому”. Они имеет свою историю. До образования Израиля тут тоже был суд, только британский. И здесь в 1917-1948 годах судили многих еврейских подпольщиков, воевавших с Великобританией за изгнание последних из Палестины.

Шел я сюда, помню, с сумкой полных личных вещей. Ждал отсидки. Но получил справедливое решение суда и вернулся домой с миром. Браво, реально!

Идем дальше и тут прямо на берегу старое христианское кладбище. Оно расположено на самой окраине Яффо, практически на границе с еврейским пригородом Ба-Ям. Большинство могил датированы 19 веком, но есть и свежие захоронения.

Последний взгляд на остающийся позади Яффо и я вступаю в еврейский и новый Бат-Ям. Бай-бай древний город –

Поворачиваю голову в другую сторону, на юг и передо мной собственно Бат-Ям. Приятный городок на море с великолепными пляжами и значительным русскоговорящим населением. Всего-то несколько километров от Тель-Авива, которые я сейчас и прошел неспешным шагом –

Неожиданно, ресторан “Жемчужина Баку” и соседский грузинский “Деда” (мама). Интересно, хозяин один?

На дворе март, но народ уже активно купается!

А мы едем куда-нибудь еще, как вы думаете, куда?

Опубликовано 07.04.2018  16:14