Tag Archives: Carmel Market.

“Taglit” through the eyes of Irina Ozerova / תגלית דרך עייניה של אירינה אוזרובה

I found out about “Taglit 27-32” program quite by accident – and rushed to seize the opportunity.
There were 34 travelers and 2 accompanying people in the group. The group was mixed – Russia and Ukraine (Moscow, Kharkov, Kiev, Samara, Odessa, Cheboksary, etc.).
We met at the Ben Gurion Airport and immediately found a common language.

גיליתי את התוכנית “תגלית 27-32” די במקרה – ומיהרתי לנצל את ההזדמנות.
בקבוצה היו 34 מטיילים ושני מלווים. הקבוצה הייתה מעורבת – רוסיה ואוקראינה (מוסקבה, חרקוב, קייב, סמארה, אודסה, צ’יבוקסרי ועוד).
נפגשנו בנתב”ג ומיד מצאנו שפה משותפת.

From the airport we were taken to a kibbutz near Modiin, placing us in hotel “Gvulot”.

משדה התעופה הועברנו לקיבוץ ליד מודיעין, ושיכנו אותנו במלון “גבולות”.

The 1st day in Israel in Modiin. In the picture Irina Ozerova, Ksenia Bankova, Denis Nichoga, yulia Ostroushko, Nadezhda Levitina, Olga Gorbunova, Inga Surkova, Konstantin Khodos, Maria Lamakh, Anastasia Petrenko, Elizaveta Pulupenko, Alex Folgin, Ilya Emaev and others.

היום הראשון בישראל במודיעין. בתמונה אירינה אוזרובה, קסניה בנקובה, דניס ניצ’וגה, יוליה אוסטרושקו, נדז’דה לויטינה, אולגה גורבונובה, אינגה סורקובה, קונסטנטין חודוס, מריה למך, אנסטסיה פטרנקו, אליזבטה פולופנקו, אלכס פולגין, איליה ימייב ואחרים.

At the Fruit & Vegetable Farm “The Salad Trail” 

“בחוות הפירות והירקות “שביל הסלטים

 

 

 

 

 

We traveled in Israel for 10 days, starting with Yeruham – a great example of how, even in the desert, a person is able to give life to everything green, a huge amount of vegetables and fruits that can be approached and tasted. Kibbutz Sde-Boker, Ben-Gurion’s grave is a place that must be visited by both old and young. A lot of interesting information from our wonderful guide Max Isikson. The evening found us in a Bedouin village, Khan Hashayarot. a lecture from a local resident, an unforgettable camel ride, an unusual Bedouin-style dinner, going out into the desert under a night starry sky, when you can be left alone with yourself, spending the night in a tent.

טיילנו בישראל במשך 10 ימים, התחלנו מירוחם – דוגמה נהדרת לכך שאפילו במדבר אדם מסוגל לתת חיים לכל דבר ירוק, כמות אדירה של ירקות ופירות שאפשר להגיע ולטעום מהם. קיבוץ שדה-בוקר, קברו של בן-גוריון הוא מקום שחובה לבקר בו גם למבוגרים וגם לצעירים. הרבה מידע מעניין מהמדריך הנפלא שלנו מקס איסקסון. בערב מצאנו את עצמנו בכפר בדואי, חאן השיירות. הרצאה של תושב מקומי, טיול גמלים בלתי נשכח, ארוחת ערב בסגנון בדואי יוצא דופן, יציאה למדבר תחת שמים זרועי כוכבי לילה, היכן שאפשר להשאר לבד עם עצמך, לבלות את הלילה באוהל.

 

  

The morning began with a visit to the canyon in the Negev desertA place where you become part of all living, an echo from the cries of birds and the rustle of the water. Next we went to Eilat. The Red Sea greeted us with warm water and beautiful views under water when traveling by boat.

הבוקר החל בביקור בקניון שבמדבר הנגב. מקום בו אתה הופך לחלק מכל החיים, הד מצעקות הציפורים ורשרוש המים. לאחר מכן נסענו לאילת. ים סוף קיבל את פנינו עם מים חמים ונופים יפהפיים מתחת למים כשנוסעים בסירה.

  

The next day we were taken to the Dead Sea. Incredibly warm, soft water, as if you go into olive oil, water that allows you to just relax and lie on yourback, enjoying the blue sky.

למחרת נסענו לים המלח. מים חמים ורכים להפליא, כאילו נכנסים לתוך שמן זית, מים המאפשרים לכם פשוט להירגע ולשכב על הגב, ליהנות מהשמים הכחולים.

 

 

 

The Masada fortress, although not immediately, but he showed its greatness. It is impossible to find words here to convey the whole gamut of surging emotions while listening to his story.

The next day, a group of Israeli students joined us, with whom we immediately became friends.

מבצר מצדה, אמנם לא מייד, אך הראה לנו את גדולתו. אי אפשר למצוא כאן מילים שיעבירו את כל מכלול הרגשות הגואים בזמן האזנה לסיפור שלו
למחרת הצטרפה אלינו קבוצה של סטודנטים ישראלים, שאיתם התיידדנו מייד.

 

Yad Vashem Museum in Jerusalem – after it, you want to stay alone with yourself and rethink about your whole life. Your problems seem to be nothing, an absolute trifle compared to what people survived, whose memory will remain with us forever.

מוזיאון יד ושם בירושלים – אחריו אתה רוצה להישאר לבד עם עצמך ולחשוב מחדש על כל חייך. נראה כי הבעיות שלך הן כלום, זוטה מוחלטת לעומת מה שאנשים שרדו, שזכרם יישאר איתנו לנצח.

 

The next day began with Mount Herzl, the story of Theodore Herzl himself and his family. I never even thought that the whole family could leave like this without leaving any descendants.

   היום למחרת החל בהר הרצל, סיפורו של תיאודור הרצל ומשפחתו. אף פעם לא חשבתי איך כל המשפחה יכולה להעלם ככה מבלי להשאיר צאצאים.

On the observation field of Jerusalem                                                                                                                                                                                                                      בשדה התצפית של ירושלים

The Jerusalem market of Mahane Yehuda deserves a separate article. With his flavor, he remained in my memory as a place in which you can spend the whole day without having time to buy everything that was on your list, because there is so much that is unusual. 30 minutes only one way walking, people who walk in front of you, suddenly meeting a friend, just standing in the middle and start a conversation …

השוק הירושלמי מחנה יהודה ראוי לכתבה נפרדת. על שלל טעמיו, הוא נשאר בזכרוני כמקום בו אתה יכול לבלות את כל היום בלי שיהיה לך זמן לקנות את כל מה שהיה ברשימה שלך, כי יש כל כך הרבה דברים יוצאי דופן. 30 דקות הליכה רק לכיוון אחד, אנשים שהולכים לפניך, פתאום פוגשים חבר, פשוט נעמדים באמצע ומתחילים בשיחה …

The western Wall, talking with her, leaving a note, the atmosphere of this place – all of this is indescribable.

     הכותל המערבי, הדיבור איתו, השארת הפתק, האווירה של המקום הזה – כל זה לא ניתן לתאור.

The story about the history of Sabbath, the lighting of candles is a mandatory. Knowing history and traditions is very helpful.

According to the Torah, Sabbath was gifted to the Jewish people in the desert after leaving Egypt.
According to Jewish tradition, Sabbath comes with sunset on Friday, but 18 minutes before sunset, the mistress of the house should light Saturday candles and read the blessing. From this moment until the end of Saturday you can’t work. On Sabbath it is impossible to perform such types of work as: sewing, building, tearing toilet paper, kneading dough and baking bread products ..).
On the Sabbath, we set a tablecloth on the table, put two lighted candles (there may be more candles for each family member, but not less than two) and put two challahs (bread baked in the form of a braid) – which symbolizes a double portion of manna.
Also, do not forget about the special hand washing on Sabbath – you need to rinse the right and left hands three times in turn with a special bucket.

We accompany Sabbath with prayers of havdalah, thanks to which we separate the Sabbath from the rest of the week.

הסיפור על תולדות השבת, הדלקת נרות היא בגדר חובה. הכרת ההיסטוריה והמסורות מועילה מאוד.
על פי התורה, השבת ניתנה לעם היהודי במתנה במדבר לאחר שעזבו את מצרים.
על פי המסורת היהודית, השבת מגיעה עם השקיעה ביום שישי, אך 18 דקות לפני השקיעה, האישה הבית צריכה להדליק את נרות השבת ולקרוא את הברכה. מרגע זה ועד סוף שבת אתה לא יכול לעבוד. בשבת אי אפשר לבצע עבודות כמו: תפירה, בנייה, קריעת נייר טואלט, לישה של בצק ואפיית מוצרי לחם ..), השבת הנחנו שני נרות דולקים (ייתכן שיהיו יותר נרות לכל בן משפחה, אך לא פחות משניים) ושמנו שתי חלות (לחם אפוי בצורה של צמה) – שמסמל מנה כפולה של המן.
כמו כן, אל תשכחו מנטילת הידיים המיוחדת בשבת – עליכם לשטוף את הידיים הימנית והשמאלית שלוש פעמים בתורן עם דלי מיוחד.
אנו מלווים את השבת בתפילת הבדלה שבזכותה אנו מפרידים את השבת משאר השבוע.

Group classes that help to get to know each member of our group even better.

      שיעורי קבוצה שעוזרים לנו להכיר עוד יותר טוב את כל אחד מחברי הקבוצה שלנו.

  

Morning tour of the Old City – a place whose history dates back several centuries, a place where excavations are still ongoing and there are more and more new things.

  סיור בוקר בעיר העתיקה – מקום שההיסטוריה שלו מתארכת כמה מאות שנים, מקום בו חפירות עדיין נמשכות ויש עוד ועוד דברים חדשים.

Armon Hanatsiv neighborhood at night – colorful.

          שכונת ארמון הנציב בלילה – צבעוני.

 

The next day found us on the way to Caesarea – an ancient city on the shores of the Mediterranean Sea. Everything is amazingly beautiful and leaves its mark on everyone.

     למחרת מצאנו  את עצמנו בדרך לקיסריה – עיר עתיקה על שפת הים התיכון. הכל יפה להפליא ומשאיר את חותמו על כולם.

 

Tiberias and hotel stop, view to the sea of galilee from the room – what else can you dream of?

טבריה ועצירה במלון , נוף לכנרת מהחדר – על מה עוד אפשר לחלום?

 

 

The city of Safed in the next morning. 900 meters above sea level, ancient houses (in which the descendants of the descendants of the first inhabitants live), an atmosphere of friendliness, fruitful trees growing practically in the stones.

העיר צפת בבוקר שלמחרת. 900 מטר מעל פני הים, בתים עתיקים (בהם חיים הצאצאים של צאצאי התושבים הראשונים), אווירה ידידותיות, עצים פרי צומחים ממש באבנים.

  

Kayaks sailing along the Jordan River  are exactly what was needed for even closer proximity. It was necessary to row in turns, it was needed to adapt to the rest. We did well-coordinated work, and as a result we got a smooth descent to the shore.

הפלגה על קיאקים לאורך נהר הירדן – הם בדיוק מה שנדרש כדי לגבש אותנו עוד יותר. היה צורך לחתור בתורות, היה צורך להסתגל לשאר. עשינו עבודות מתואמות היטב, וכתוצאה מכך הגענו בירידה חלקה לחוף.

In one of Tel Aviv parks. Walking to the center of “Taglit”, getting to know those who helped to make this trip. A farewell dinner.

    באחד הפארקים בתל אביב. הולכים למרכז “תגלית”, מתוודעים לאלה שעזרו לבצע את הטיול הזה. ארוחת פרידה.

In the picture, the bottom row, from left to right: Irina Ozerova, Elena Kosarikhina, Victoria Asoskova
Top row: Maria Belostotskaya, Anna Semko, Yulia Seroshtan
Last morning in Israel and swimming in the sea. Morning bathing gives positive energies for the whole day.

A quick lunch and departure, which was accompanied by long parting words of all members of the group, hugs, promises to call up and meet.

Thanks to this trip, I was able to understand myself, to understand what I want from life.

Irina Ozerova, Moscow

בתמונה, השורה התחתונה, משמאל לימין: אירינה אוזרובה, אלנה קוסאריחינה, ויקטוריה אסוסקובה
השורה העליונה: מריה בלוסטוצקאיה, אנה סמקו, יוליה סרושטן
בוקר אחרון בישראל ושחייה בים. רחצה בבוקר מעניקה אנרגיות חיוביות לכל היום.
 
ארוחת צהריים ויציאה מהירה, שלוו במילות פרידה ארוכות של כל חברי הקבוצה, חיבוקים, הבטחות להתקשר ולהיפגש.
בזכות הטיול הזה הצלחתי להבין את עצמי ומה אני רוצה מהחיים.
אירינה אוזרובה, מוסקבה
*
A word from the editor 

Last week, I was walking along in Tel Aviv, on the corner of the pedestrian streets Nahalat Benyamin and HaShomer, near the “Carmel market”, I saw a group of young lads standing next to the old building, I understood immediately that they are from Taglit program. It was clear that their journey was over, I heard someone suggest that everyone give a clap of hand to Ilya, standing next to the guide. I asked where they came from. Irina answered, as they were already on the move towards the street of Allenby, I wrote down her info, suggesting upon returning home to share her impressions of the trip. And a few days later I received her story, which was written with great warmth and love for Israel. After a while it will be translated into English and Hebrew and also posted on the site. I suggest that other members of this group, former and future Taglit members, send their memories, good pictures, and write on other topics as well.


Repeated meetings with participants of the Taglit program and photo stories gave me one idea that I would like to realize together with you in about a year. I invite the most active people to cooperate. Do not forget about the importance of supporting the site, which will contribute to the implementation of a number of projects and good deeds. 

Below you can see my shots.  

דברים מפי העורך
בשבוע שעבר טיילתי בתל אביב, בפינת המדרחוב נחלת בנימין והשומר, בסמוך ל”שוק הכרמל “, ראיתי חבורה של חברה צעירים עומדים ליד מבנה ישן, הבנתי מיד שהם מפרוייקט תגלית. היה ברור שהמסע שלהם נגמר, שמעתי מישהו מציע לכולם למחוא כפיים לאיליה, שעמד ליד המדריך. שאלתי מאיפה הם באו. אירינה ענתה, בהיותם כבר בדרכם לרחוב אלנבי, רשמתי את הפרטים שלה, והצעתי לה, אחרי שתחזור הביתה לשתף את רשמיה מהטיול. וכמה ימים אחר כך קיבלתי את הסיפור שלה,  שנכתב בחום ובאהבה רבה לישראל. כעבור זמן מה, הסיפור יתורגם לאנגלית ועברית ויפורסם גם באתר. אני מציע לחברים אחרים בקבוצה הזו, חברי תגלית לשעבר ובעתיד, לשלוח את הזיכרונות שלהם, תמונות טובות ולכתוב גם על נושאים אחרים.


פגישות חוזרות ונשנות עם משתתפי תכנית תגלית וסיפורים עם תמונות נתנו לי רעיון אחד שהייתי רוצה להגשים יחד איתכם בעוד כשנה. אני מזמין את האנשים הפעילים ביותר לשתף פעולה. אל תשכחו מהחשיבות של התמיכה באתר, שתתרום ליישום מספר פרויקטים ומעשים טובים.


למטה אתם יכולים לראות את הצילומים שלי.

The group departs from the old building at the corner of Nahalat Benyamin and HaShomer streets, which, as I understand it is the center for the collection of Taglit members, in the direction of  Allenby street. Irina in the front.

                               הקבוצה יוצאת מהמבנה הישן בפינת הרחובות נחלת בנימין והשומר, שכפי שאני מבין שהוא המרכז איסוף של חברי תגלית, לכיוון רחוב אלנבי. אירינה מלפנים.

 

 

Ilya Emaev thanks to the guide Max Isikson on behalf of the group. Farewell on the  Allenby street, before returning home.

       איליה ימייב מודה למדריך מקס איסקסון בשם הקבוצה. פרידה ברחוב אלנבי, לפני החזרה הביתה.

Irina on  Allenby street. August 14, 15:23 – 15:28

      אירינה ברחוב אלנבי. 14 באוגוסט 15:23 – 15:28

 Translation from original in Russian by Igor Shustin
תרגום מרוסית במקור מאת איגור שוסטין
Published on 08.24.2019 20:58      פורסם ב 08/08/2019 20:58
***

More publications about Taglit program:                              עוד פרסומים על פרוייקט תגלית

New Taglit meetings (June – July 2019) / (פגישות חדשות בתגלית (יוני – יולי 2019

Taglit in Tel Aviv, August 2018 / תגלית בתל אביב, אוגוסט 2018

Eurovision 2019 in Tel Aviv (2) / Евровидение 2019 в Тель-Авиве (2)

Below there are photos from Tel Aviv that preceded the Eurovision final. They were taken on May 14 -17 before entering the Carmel Market, where one of the information centers was located, on Tel Aviv Embankment and in the Eurovision Village. On the pictures you can see volunteers, among whom were a lot of young Russian-speaking students, who graduated or were studying under the Masa program in Bat Yam, tourists from different countries, who had specially come to the competition, and many others.

If someone recognizes himself, please send to amigosh4@gmail.com the complete names that will be added under the pictures. If someone has only a first name, please also send a surname.

 

*******************************************************************************
להלן תמונות מתל אביב שקדמו לגמר האירוויזיון. הם צולמו ב -14 -17 במאי לפני שנכנסו לשוק הכרמל, שם נמצא אחד ממרכזי המידע, בחוף תל אביב ובכפר האירוויזיון. בתמונות אפשר לראות מתנדבים, ביניהם הרבה סטודנטים דוברי רוסית, שסיימו או למדו במסגרת תוכנית “מאס” בבת ים, תיירים ממדינות שונות, שהגיעו במיוחד לתחרות, ועוד רבים אחרים.

 

 אם מישהו מזהה את עצמו, שלח מייל עם שם ושם משפחה אל
 אני אוסיף את השמות מתחת לתמונות.
אם למישהו יש רק שם פרטי, אנא שלח גם שם משפחה

********************************************************************************

Ниже представлены фотографии из Тель-Авива, предшествовавшие финалу Евровидения. Они были сняты 14 – 17 мая перед  входом на рынок Кармель, где находился один из информационных центров, на тель-авивской набережной и в деревне Евровидения. На ряде снимков волонтеры, среди которых было немало молодых русскоговорящих, закончивших или обучающиеся по программе Маса в Бат-Яме, туристы из разных стран, специально приехавшие на конкурс и много др.

Если кто-то узнает себя, пришлите на amigosh4@gmail.com фамилию и имя, которые будут добавлены под снимками. Если у кого-то указано только имя, просьба прислать также фамилию.

________________________________________________________________________________________________

21 year old Ibrahim Srour / אבראהים סרור, בן ה -21

Volunteers studying under the Masа program in Bat Yam. On the left is a programmer from Yekaterinburg, Ilya Polotsky, who arrived about 2 years ago using the same program, after which he made Aliyah and is now working at his specialty profession Tel Aviv. Next to him are Tanya, Zhenya, Mila … The girl on the right is from Volgograd, continuing to study under the program and already working in Tel Aviv.

Волонтеры, обучающиеся по программе Маса в Бат-Яме. Слева программист из Екатеринбурга Илья Полоцкий, приехавший около 2 лет назад по этой же программе, после чего сделавший алию и работающий по специальности в Тель-Авиве. Рядом с ним Таня, Женя, Мила… Девушка справа из Волгограда, продолжающая обучаться по программе и уже работающая в Тель-Авиве.

מתנדבים הלומדים במסגרת תכנית “מסע” בבת ים. משמאל מתכנת מיקטרינבורג איליה פולוצקי, שהגיע לפני כשנתיים דרך אותה תוכנית, ולאחר מכן עלה לארץ ועובד במקצוע שלו בתל אביב. לידו טניה, ז’ניה, מילה … הנערה מימין היא מוולגוגרד, ממשיכה ללמוד במסגרת התוכנית וכבר עובדת בתל אביב.

Programmer from St. Petersburg Ruslan, friend of Ilya. At this time, a tourist.

Программист из Санкт-Петербурга Руслан, друг Ильи. В данное время турист.

מתכנת מסנט פטרסבורג רוסלן, ידיד איליה. באותו זמן, תייר

 

Daniela Segal from Tel Aviv near the Carmel Market / Даниела Сегал из Тель-Авива рядом с рынком Кармель

  דניאלה סגל מתל אביב ליד שוק הכרמל

Paula Litvak and other tourists from Argentina near the Carmel Market / Паула Литвак и др. туристы из Аргентины рядом с рынком Кармель

פאולה ליטבק ותיירים אחרים מארגנטינה ליד שוק הכרמל

A monument to the memory of the young Israelis that died at the entrance to the Dolphinarium club on June 1, 2001. The terrorist attack was carried out by a suicide bomber from the Hamas organization.

Памятник погибшим молодым израильтянам у входа в дискотеку “Дельфинариум” 1 июня 2001 г.  Террористический акт осущестил террорист-смертник из организации Хамас.

אנדרטה לזכר הצעירים שמתו בכניסה למועדון הדולפינריום ב -1 ביוני 2001. הפיגוע בוצע על ידי מחבל מתאבד מארגון החמאס

In the middle Oren Daoudi / В середине Орен Дауди /  באמצע אורן דאודי

Volunteers studying for the Masa program in Bat Yam. On the left is a resident of Minsk Svetlana Kopusova / Волонтеры, обучающиеся на программе Маса в Бат-Яме. Слева минчанка Светлана Копусова

מתנדבים הלומדים בתכנית “מסע” בבת ים. בצד שמאל תושבת מינסק סבטלנה קופוסוב

Ирина и Саша Белогородские из Молдовы, обучающиеся по программе Маса в Бат-Яме. Irina and Sasha Belogorodsky from Moldova, studying in the Masa program in Bat Yam.

אירינה וסשה בלוגורודסקי ממולדובה, הלומדים בתכנית “מסע” בבת ים

 

Sergey Krichevsky from Moscow  and Masha from Yekaterinburg, studying in the Masa program in Bat Yam with tourists from United States and the Philippines. 

Москвич Сергей Кричевский и Маша из Екатеринбурга, обучающиеся по программе Маса в Бат-Яме с туристами из Америки и Филиппин.

סרגיי קרישבסקי ממוסקבה ומאשה מיקאטרינבורג, הלומדים בתוכנית “מסע” בבת ים עם תיירים מאמריקה והפיליפינים

Avigail Rant / אביגיל רנט, חברת לרעך 

Lynn Loyd from Fayetteville, America

MyHeritage

A group of young volunteers from different countries of Israel “Magen David Adom”. Fifth from left is Sean Smith from Australia.

Группа молодых волонтеров из разных стран израильского “Маген Давид Адом”. Пятый слева Шон Смит из Австралии.

קבוצת מתנדבים צעירים ממדינות שונות במגן דוד אדום הישראלי. חמישי משמאל הוא שון סמית מאוסטרליה

28-year-old Philip Bloch, a psychologist from Moscow who is studying in the Masa program in Jerusalem

28-летний Филипп Блох, психолог из Москвы, обучающийся по программе Маса в Иерусалиме 

פיליפ בלוך בן ה -28, פסיכולוג ממוסקבה, הלומד בתכנית “המסע” בירושלים

Volunteer Shlomo Weiss  / Волонтер Шломо Вайс  /  מתנדב שלמה וייס

Ziv Sorek, MyHeritage / זיב שורק

Henk Kouwenhonen from Holland with his friends

Хенк Кувенхонен из Голландии со своими друзьями

הנק קוונהונן מהולנד עם חבריו

Conchita Wurst

Valeri … & Erez Cohen at the entrance to the Carmel Market

Валери … с Эрез Коэн у входа на рынок Кармель

ולרי … וארז כהן בכניסה לשוק הכרמל

Erez Cohenארז כהן

Volunteer Ido … on Nachalat Binyamin Str. near the Carmel Market

Волонтер Идо … на улице Нахалат Биньямин рядом с рынком Кармель

מתנדב עידו … ברחוב נחלת בנימין ליד שוק הכרמל

And again, an unexpected meeting in the Eurovision village with already familiar cheerful Dutch fans, whom I met there one day ago on May 16th.

И снова неожиданная встреча в деревне Евровидения с уже знакомыми веселыми фанатами из Голландии, с которыми познакомился там же день назад 16 мая.

ושוב, פגישה בלתי צפויה בכפר האירוויזיון עם אוהדים הולנדים עליזים , שפגשתי שם יום לפני ב -16 במאי

 

Ari Aaronson in the center on his way to the Eurovision village. Photo of May 16.

Ари Ааронсон в центре по дороге в деревню Евровидения. Снимок 16 мая.

ארי אהרונסון במרכז בדרך לכפר האירוויזיון. תמונת מ- 16 במאי

Volunteer from Modiin / Волонтер из Модиина / מתנדבים ממודיעין

Asaf Goren, the winner of “Big Brother Vip” 2019

Асаф Горен, победитель “Big Brother Vip” 2019

אסף גורן, הזוכה של “האח הגדול וי איי פי” 2019

Company Aperol Spritz celebration / Праздник фирмы Aperol Spritz / Aperol Spritz  חגיגה של חברת

Published on May 27, 2019 01: 10/ Опубликовано 27 мая 2019  01:10

*******************************************************************************

From founder and administrator of the site: Do not forget about the importance of supporting the site This will allow us to carry out a number of cultural and sports projects and to encourage the most active authors, as well as attract new ones. Send your materials on a variety of topics. You can write in English, Hebrew, Russian, Belarusian. Let’s do good thing together.

Поддержите сайт Это позволит нам осуществить ряд культурных и спортивных проектов и поощрять наиболее активных авторов, а также привлекать новых. Присылайте свои материалы на самые разные темы. Писать можно на английском, иврите, русском, белорусском. Давайте вместе делать добрые дела.

אל תשכחו את החשיבות של התמיכה האתר

זה יאפשר לנו לבצע מספר פרויקטים של תרבות וספורט ולעודד את הכתבים הפעילים ביותר שלנו, וגם ימשוך חדשים. שלח את החומרים שלך במגוון נושאים. אתה יכול לכתוב באנגלית, עברית, רוסית, בלארוסית. בואו נעשה מעשים טובים ביחד

Street chess in Tel Aviv (2)/ שחמט רחוב בתל אביב / уличные шахматы в Тель-Авиве (2)

Continuation, beginning here / Продолжение, начало здесь / המשך, התחלה כאן

                                                       January 2, 2019 13:56 – 13:58

  

January 8, 2019 15:03 – 15:31  A group of young tourists from Boulder, Colorado. Аmong observers Brett Dennet (on right) 

January 25, 2019 14:25 – 14:26

 

February 8, 2019 13:56 – 14:00   (משחק דור ירחי מראשון לציון עם חברו מיבנה (בחולצה לבנה

February 8, 2019 14:19

February 8, 2019 13:56 – 14:21

February 18, 2019 16:35 – 16:36     Daniel Ring (from Tel Aviv, native of Brazil, professional musician) with his children               

 

February 25, 2019 16:18 – 16:42   David Strauss with his grandson Collins from Boston

March 13, 2019 15:30 – 15:46  Victor Vasiliev (on right) from Holon with his friend Boris Borohov

March 19, 2019 15:23 – 15:27  אייל עמיר מתל אביב

March 21, 2019 16:01

March 21, 2019 16:11 – 16:14          Purim

March 21, 2019 16:22    Lenka Kuma from Beer Sheva

March 21, 2019 16:28 – 16:30     Purim

 

March 22, 2019 12:57 – 13:04              Purim

March 22, 2019 12:51 – 13:08

 

From founder and administrator of the site:

Do not forget about the importance of supporting the site

ממייסד ומנהל האתר:

 אל תשכחו את החשיבות של התמיכה האתר

От belisrael.infoПоддержите сайт

Published March 30, 2019 17:52 /  פורסם ב -30 במרץ, 2019 17:52

Опубликовано 30 марта 2019 г. в 17:52

Purim 2019 in Tel Aviv & Petah Tikva / פורים 2019 בתל אביב ופתח תקוה

Tel Aviv, March 21

Before the Carmel Market

near the store “Mind games” in Tel Aviv

 

Yeshivat Shuvu Israel / שובו ישראל 

***

Petah Tikva, Chaim Ozer str., March 21 

=============================================================================

Tel Aviv, March 22

published March 22, 2019 23:28

Street chess in Tel Aviv / שחמט רחוב בתל אביב / уличные шахматы в Тель-Авиве

In the area of Carmel Market in Tel Aviv near the store “Mind games” (Hashomer 8,  near Nachalat Binyamin str.), anyone can play chess free of charge. Only last autumn I found the place, and later, when I arrived in Tel Aviv, I took there some pictures.

In the second half of August, the site belisrael.info plans to organize a number of chess events for Israelis and guests of the country in the area of the shop. We invite advertisers and sponsors. Unfortunately, in this year the event will not take place. (07/05/2019)

Tell us about your visit to this or similar places in other countries and send us the pictures to amigosh4@gmail.com

***

באזור שוק הכרמל בתל אביב ליד החנות “משחקי חשיבה” (סימטה השומר 8 ליד מדרחוב נחלת בנימין), כל אחד יכול לשחק שחמט ללא תשלום. רק בסתיו האחרון מצאתי את המקום, ומאוחר יותר, כשהגעתי לתל אביב, צילמתי שם כמה תמונות.

במחצית השנייה של חודש אוגוסט, האתר belisrael.info מתכנן לערוך באזור החנות מספר אירועי שחמט עבור ישראלים ואורחי הארץ. למרבה הצער, השנה האירוע לא יתקיים. (07/05/2019)

 

.אנו מזמינים מפרסמים וספונסרים

ספרו לנו על הביקור שלכם במקום  הזה או במקומות דומים במדינות אחרות ותשלחו את התמונות אל

amigosh4@gmail.com

 

***

В районе Тель-Авивского рынка Кармель возле магазина «Mind games» (проход аШомер 8, отходящий от пешеходной ул. Нахалат Биньямин) любой желающий может бесплатно сыграть в шахматы. Только прошлой осенью я наткнулся на это место, а позже, неоднократно приезжая в Тель-Авив, подходил к нему и сделал там ряд фотографий.

Во второй половине августа сайт belisrael.info планирует провести в районе магазина ряд шахматных мероприятий для израильтян и гостей страны. Приглашаем рекламодателей и спонсоров. К сожалению, в этом году мероприятие не состоится. (05.07.2019)

Расскажите о вашем посещении того или подобных мест в др. странах и присылайте вместе со снимками на amigosh4@gmail.com

October 09, 2018 12:45   

Bat Yam / בת ים  November 11. 15:23

Yoni Amar vs Or Ohayon/ יוני עאמר נגד אור אוחיון  December 09, 15:49

Or Ohayon, 25, from Netanya, works in Be’er Sheva / אור אוחיון, בן 25 מנתניה, עובד בבאר שבע

December 09, 15:58

December 14, 14:11

Tal Ram / טל ראם מתל אביב December 19, 13:24

December 21, 14:58 – 15:03

 

 

Young people from MexicoDecember 23, 13:48 – 13:49 

 

Eitan Sosenko from Herzliya / איתן סוסנקו מהרצליה  December 23, 14:32

***

More about chess and chess players:

Tatyana Noritsyna about her family and life in Israel and Canada

From founder and administrator of the site:

Do not forget about the importance of supporting the site

***

עוד על שחמט ושחמטאים:

טטיאנה נוריצינה על משפחתה וחייה בישראל ובקנדה

ממייסד ומנהל האתר:

 אל תשכחו את החשיבות של התמיכה האתר

От belisrael.infoПоддержите сайт

Published January 6, 2019 18:19 / פורסם 6 בינואר 2019 18:19 

Updated January 8, 12:12 &  January 12, 02:33 /  עדכון ינואר 8, 12:12 וינואר 12, 02:33

Опубликовано 06.01.2019  18:19.  Обновлено 08.01.19 12:12 и 12 января 02:33 

 

Taglit in Tel Aviv, August 2018 / תגלית בתל אביב, אוגוסט 2018

 Below there are photos from Taglit events on August 6 in Tel Aviv for a large group from France and on August 21, for groups from Russia, Belarus, Uzbekistan, Georgia …). If someone recognizes himself, please write on what picture and the names of those nearby. Send also your memories and photos about the trip to Israel on the Taglit program, including those who were there earlier or later. You can write in English., French, Russian, and Hebrew.
__________________________________________________________________________________________________
להלן תמונות מאירועי תגלית ב -6 באוגוסט בתל אביב עבור קבוצה גדולה מצרפת וב -21 באוגוסט לקבוצות מרוסיה, בלארוס, אוזבקיסטן, גאורגיה …). אם מישהו מזהה את עצמו, בבקשה לכתוב על איזה תמונה ואת השמות של אלה שלידו. תשלחו גם את הזיכרונות והתמונות שלכם מהנסיעה לישראל בתוכנית תגלית, כולל אלה שהיו לפני או אחרי. אתם יכולים לכתוב באנגלית, צרפתית, רוסית ועברית.
________________________________________________________________________________________________
 
Ниже приведены фотографии с мероприятий Таглита 6 августа в Тель-Авиве для большой группы из Франции и 21 августа из России, Беларуси, Узбекистана, Грузия…). Если кто-то узнает себя, напишите на каком вы снимке и имена тех, кто рядом. Присылайте также свои воспоминания и фото о поездке в Израиль по программе Таглит, в том числе те, кто
были ранее или позже. Писать можно на англ., французском, русском и иврите
                                                                            Carmel Market
Victoria Bar Zman – Logistical coordinator and executive director assistant at Taglit-Birthright Israel
  
***
David from Tashkent (?)                                                     participants from Moscow
                                                                      
                                       Nikita Tarasov & Nikita Velikovskiy from Moscow
Maya Gorodenskaya from Bobruisk (Belarus)
   
 
 
                                                                   from Belarus
                                                                  from Russia (Ural region)
                                                           from Belarus, Allenby street
 Published December 23, 2018 21:43
Upd. January 14, 2019  14:07