А. Церашкова. Вязні ў небяспецы / Е. Терешкова. Узники в опасности

Аўтарка газеты «Новы Час» Алена Церашкова выказвае вялікую трывогу за лёс свайго брата, Максіма Вінярскага, а таксама іншых вязняў Акрэсціна — Крысціны Вітушка, Паўла Севярынца і іншых, якія знаходзяцца ў невыносных умовах, пазбаўленыя магчымасці атрымаць медыцынскую дапамогу.

Максім Вінярскі. Фота Арцёма Лявы

Зварот да тых, каму не абыякавы лёс беларусаў — Макса Вінярскага, Крысціны Вітушка, Паўла Севярынца ды іншых.

Я, урач Алена Церашкова, сястра палітычнага актывіста Максіма Вінярскага, прашу дапамогі журналістаў, праваабаронцаў, медыкаў і ўсіх добрых і абазнаных людзей.

Максім Вінярскі — адзін з тых, каго ўлады пераследуюць за ягоныя перакананні, ён змагаецца за правы беларусаў з 1999 года — і па сёняшні дзень. У суме ягоныя адміністрацыйныя арышты доўжацца больш за год, і ўсё гэта — палітычна матываваныя прысуды.

На дадзены момант мой брат, знаходзячыся ў Цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў (ЦІП) як адміністрацыйна арыштаваны, ужо з 02.08 трымае сухую галадоўку.

Напрыканцы траўня падчас папярэдняга адміністрацыйнага арышту Максім, адседзеўшы за кратамі больш за 20 дзён (паўторна асуджаны ўжо падчас арышту) у сувязі са значным пагаршэннем здароўя дастаўляўся ў 1 ГКБ г. Мінска, тым самым адбыванне арышту было прыпыненае. Тыдзень таму Максім быў дастаўлены ў ЦІП на Акрэсціна для працягу адбывання арышту і абвясціў галадоўку пратэсту.

Але ў аўторак 04.08 ён быў чарговы раз асуджаны суддзёй Маскоўскага раённага суда Т.Мотыль на 13 сутак адміністрацыйнага арышту, што ў суме з папярэднімі арыштамі складае 43 дні.

Падчас працэсу Максім Вінярскі папярэдзіў, што трымае сухую галадоўку і будзе яе трымаць на знак пратэсту супраць ганебных супрацьзаконных судовых рашэнняў. Мне адмовілі ў прыёме перадачы для яго, матывуючы тым, што Вінярскі адмаўляецца ад перадач.

09.08.2020 са мной звязаўся чалавек, які адбываў адміністрацыйнае пакаранне ў адной камеры з Максімам, і паведаміў наступнае. Максім працягвае галадоўку пратэсту і пачуваецца кепска, у яго падвышаны ціск. Тым не менш, медычная дапамога яму не аказваецца, яму толькі перыядычна мераюць ціск, але незалежна ад лічбаў адмаўляюць у выкліку «хуткай дапамогі». Адначасова ў камеры ствараюцца невыносныя ўмовы існавання: перыядычна падсяляюцца асацыяльныя арыштанты, усе, хто ў камеры, пазбаўленыя шпацыраў, зранку да вечара ў камеры няма матрасаў. Супрацоўнікі аказваюць на Вінярскага маральны ціск, пастаянна здзекуюцца і спрабуюць нацкаваць на яго сукамернікаў, выстаўляючы яго прычынай кепскіх умоў утрымання.

У тым самым ЦІП, верагодна, знаходзіцца Крысціна Вітушка, затрыманая 11 жніўня. Крысціна хварэе на дыябет, яна не мае пры сабе неабходных лекаў, яе стан можа раптоўна пагоршыцца ў кожны момант, наступіць кома, пры якой немагчыма нават паклікаць на дапамогу, вынікам будзе смерць саракагадовай жанчыны, маці непаўнагадовага сына.

Паважаныя журналісты і праваабаронцы Беларусі і замежжа, калегі-лекары, проста неабыякавыя людзі! У сталіцы краіны ў цэнтры Еўропы мэтаскіравана забіваюць чалавека. Дапамажыце данесці да адказных за гэта людзей: мы ведаем, што адбываецца, мы не будзем маўчаць. Калі з Максімам Вінярскім, Крысцінай Вітушка, Паўлам Севярынцам, іншымі людзьмі, якіх рэжым кінуў за краты за іхныя перакананні, здарыцца непапраўнае, адказнасць за гэтае злачынства будуць несці канкрэтныя людзі: начальнік ЦІП і ягоныя падначаленыя, у тым ліку медыкі. Прашу салідарнасці. Прашу розгаласу.

Крыніца

* * *

Автор газеты «Новы час» Елена Терешкова очень тревожится за судьбу своего брата, Максима Винярского, а также других узников [минской тюрьмы в переулке] Окрестина – Кристины Витушко, Павла Северинца и иных, которые находятся в невыносимых условиях и лишены возможности получить медицинскую помощь.

Обращение к тем, кому не безразлична судьба белорусов – Макса Винярского, Кристины Витушко, Павла Северинца и других.

Я, врач Елена Терешкова, сестра политического активиста Максима Винярского, прошу помощи журналистов, правозащитников, медиков, всех добрых и опытных людей.

Максим Винярский – один из тех, кого власти преследуют за его убеждения, он борется за права белорусов с 1999 года и по сегодняшний день. В сумме его административные аресты длятся более года, и всё это – политически мотивированные судебные решения.

На данный момент мой брат, находясь в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) как административно арестованный, уже с 02.08 держит сухую голодовку.

В конце мая во время предыдущего административного ареста Максим, отсидев за решёткой более 20 дней (повторно осуждён уже во время ареста) в связи со значительным ухудшением здоровья доставлялся в 1-ю городскую клиническую больницу г. Минска, тем самым отбывание ареста было приостановлено. Неделю назад Максим был доставлен в ЦИП на Окрестина для продолжения отбывания ареста и объявил голодовку протеста.

Но во вторник 4 августа он был в очередной раз осуждён судьёй Московского районного суда Т. Мотыль на 13 суток административного ареста, что в сумме с предыдущими арестами составляет 43 дня.

Во время процесса Максим Винярский предупредил, что держит сухую голодовку и будет её держать в знак протеста против позорных противозаконных судебных решений. Мне отказали в приёме передачи для него, мотивируя тем, что Винярский отказывается от передач.

09.08.2020 со мной связался человек, который отбывал административное наказание в одной камере с Максимом, и сообщил следующее. Максим продолжает голодовку протеста и чувствует себя плохо, у него повышенное давление. Тем не менее, медицинская помощь ему не оказывается, ему только периодически измеряют давление, но, независимо от показателей, отказывают в вызове «скорой помощи». Одновременно в камере создаются невыносимые условия существования: периодически подселяются асоциальные арестанты, все, кто в камере, лишены прогулок, с утра до вечера в камере нет матрасов. Сотрудники оказывают на Винярского моральное давление, постоянно издеваются и пытаются натравить на него сокамерников, выставляя его причиной плохих условий содержания.

В том самом ЦИП, вероятно, находится Кристина Витушко, задержанная 11 августа. Кристина более диабетом, она не имеет при себе необходимых лекарств, её состояние может внезапно ухудшиться в любой момент, может наступить кома, при которой невозможно даже позвать на помощь. Результатом будет смерть сорокалетней женщины, матери несовершеннолетнего сына.

Кристина Витушко. Фото отсюда

Уважаемые журналисты и правозащитники Беларуси и зарубежья, коллеги-врачи, просто неравнодушные люди! В столице страны в центре Европы целенаправленно убивают человека. Помогите донести до ответственных за это людей: мы знаем, что происходит, мы не будем молчать. Если с Максимом Винярским, Кристиной Витушко, Павлом Северинцем, другими людьми, которых режим бросил за решётку за их убеждения, случится непоправимое, ответственность за это преступление будут нести конкретные люди: начальник ЦИП и его подчинённые, в том числе медики. Прошу солидарности. Прошу резонанса.

Источник

Перевод с белорусского – belisrael.info

Опубликовано 12.08.2020  20:42

UPD: Адпусцілі з Акрэсціна Крысціну Вітушку

Пра гэта сёння раніцай напісаў яе брат Юра Сідун. «Крысціна дома! Раптам адпусцілі з Акрэсціна, яшчэ цяпер адпускаюць людзей. Андрэя пакуль няма, верагодна ён у Жодзіне. Усім дзякуй, сябры, за салідарнасць! Рэчаў Крысціне не аддалі, тэлефона не мае, пакуль без сувязі. Іх не кармілі зусім, амаль не было магчымасці спаць», — напісаў.

Крысціну і Андрэя затрымалі вечарам у панядзелак каля Цэнтральнага РУУСа, куды яны прыехалі вызваляць затрыманага раней сына Мірона.

Крыніца: NN.by, 13.08.2020

Чытайце таксама сведчанне Змітра Паліенкі«З затрыманымі на Акрэсціна абыходзяцца скрайне жорстка»

UPD: Отпустили с Окрестина Кристину Витушко

Об этом сегодня утром написал её брат Юра Сидун. «Кристина дома! Внезапно её отпустили с Окрестина, ещё сейчас отпускают людей. Андрея пока нет, вероятно, он в Жодино. Всем спасибо, друзья, за солидарность! Вещи Кристине не отдали, телефона не имеет, пока без связи. Их не кормили совсем, почти не было возможности спать», – написал он.

Кристину и Андрея задержали вечером в понедельник около Центрального РОВД, куда они приехали освобождать задержанного ранее сына Мирона.

Источник: NN.by, 13.08.2020

Читайте также свидетельство Дмитрия Палиенко«С задержанными на Окрестина обходятся крайне жестоко».

Добавлено 13.08.2020  11:27