Monthly Archives: December 2016

S Novim 2017 godom! / שנה אזרחית 2017 טובה

Всех с наступающим 2017 годом!

Доброго здоровья, счастья, любви, мира, успехов, благополучия!

בריאות, אושר ועושר, אהבה, שלום והצלחה,

להקה ישראליתGefilte Drive

ברכה מביבי נתניהו

31.12.2016  16:26

Майсей Кульбак. Муня-птушкавод і яго жонка Малкелэ

Муняў тата

Некалі Муняў тата, яўрэй з каўтунаватай барадой, у самотныя зімовыя вечары сноўдаўся па хаце са сваімі думамі. Ён думаў пра свайго сына-пераростка, жывую душу… Бязногі небарака нічога не меў, соваўся з ранку да ночы на сваім азадку па глінянай падлозе і – гвалт! – заганяў бацьку ў жабрацтва. Тата ўсе ночы думаў і сплёўваў, і лаяўся ад болю. Хлапец выядаў яму мозг.

Аднак аднойчы, на пачатку вясны, калі снег ужо раставаў, тата, гэты каўтунаваты яўрэйчык, зайшоў у домік з патаемнай радасцю і пыхаю. Ён прынёс закрытую клетку з птушкамі, паставіў яе на стол і з-за пазухі пачаў пакрысе выцягваць адэскіх галубоў. Ён, тата, цягнуў іх паціху з аглядкаю, як быццам яны прыраслі былі да яго цела. Тады Муня раптам злавіў пяшчотнае цяпло, што зыходзіла ад птушыных цельцаў, пачуў смачнае вуркатанне і свіст, які выбіваў слёзы. Разгублены, ён злез з тапчана, яшчэ ўвесь у мінулым, і ледзь не страціў прытомнасць. А пакамечаны тата яго прабурчаў праз глухую, калючую бараду:

– На, гора маё, гадуй і зарабляй грошы!

А потым ён узяў ды памёр, гэты яўрэй, Муняў тата.

Муня

Муня гадаваў і прадаваў птушкі. Прагнілая хатка, абвітая плюшчам, аблепленая слізкімі, вадзяністымі грыбамі, набыла выгляд катуха. Галубы пакрылі старыя сцены, шафы і сталы нечым кшталту вапны. У паветры стаяў густы пах пер’яў, птушынага памёту. Праз маленькія, брудныя шыбкі зазірала жменька рэдкіх, халодных промняў. З усіх клетак свістала, птушкі танчылі за дротам, грукалі дзюбамі па бляшанках і накрыўках. Муня поўзаў на сваёй цяжкой скураной сядушцы, залазіў у клеткі да галубоў, мацаў іх, дзьмухаў на пёркі, паціху падбіраючы пары. У маленькіх клетачках спявалі жоўтыя, нібыта лімоны, танклявыя канарэйкі. Па хаце разгульвалі падрослыя галубы, моцныя, бы тыя пеўні. У прыцемках нязменна маляваліся каржакаватыя мужычкі з тоўстымі бульбянымі насамі: птушкаловы, якія прыходзілі ў хату аднекуль з мокрадзі беларускіх лясоў. Яны драмалі ў кутках на мяхах з бульбай, смярдзелі, запальвалі аграмадныя люлькі, што выдавалі на цэлыя паравыя машыны.

Гешэфты рабіліся ў цішыні. Таўсматых гілёў з чырвонымі жывоцікамі мянялі на разбітыя клеткі; чыжыкаў мутна-рамонкавых адценняў – на пасткі-мышалоўкі, старыя абцерханыя капелюшы, якія шмат гадоў валяліся на гарышчах. Застыглыя дуркаватыя вочы пакрысе выглядвалі з-пад шчыльных павекаў, як вада пад зарасцямі хмызняку, і часам вымаўлялі слоўца-другое – ленавата, хрыпла. Словы тыя былі падобныя да кашлю альбо крактання.

Муня паўсюль паспяваў, пляскаў па халодных стогадовых руках. Гэта значыла, што недзе ў бярозавым лесе заўтра на досвітку пакажацца маўклівы мужычок: пры патрэбе ён будзе цягацца тамака тыднямі, пакуль у пастку не трапіць вавёрачка і, можа быць, чыстапёры кенар. Напэўна, пра Муню спявалі ўжо на ўсіх балотах і ва ўсіх далёкіх лясках Беларусі! Справы яго ішлі як мае быць.

Цётачка Нэха

Гарачыя, здранцвелыя сонечныя дні. Дрэвы, што былі выразаны з празрыстай яснасці, стаялі без ценяў. Ніводная галінка не варушылася. На паркане дзівавалася сарока з раскрытай ад сквару чорнай дзюбай. Муня сядзеў на парозе сваёй хаты і чакаў людзей, але ніхто не крочыў па распаленай дарозе.

Толькі к вечару завітала ў госці цётачка Нэха. Яна – кірмашовая баба, гандлюе на рынку, але няблага знаецца і на халасцяцкіх справах.

Птушкі, скачучы, спявалі з усіх клетак. Муня падлез да стала і сабраўся слухаць. Нэха рэйдала вакол ды вакол з прыгожымі зваротамі. Намякала яна, што мужчына ў нашыя дні павінен мець гаспадыню ў доме. Яна, цётачка Нэха, таксама гандлюе птушкамі, таму ведае, што гэта за цяжкая праца.

Муня сядзеў чырвоны і нерухомы, не як чалавек, а як аскепак шэрага валуна. Ён ані міргануў, але сэрца яго ліхаманкава тахкала. А цётка Нэха ўсё гаварыла вакол ды вакол з прыгожымі зваротамі. Акенцы, якія быццам наблізіліся, прапускалі праз сябе водбліск беднага захаду сонца, што не даваў ні фарбаў, ні цяпла. Урэшце зірнула на Муню цётка Нэха, пасунулася бліжэй і прашаптала ў вуха такое, што нібы апякло Муню, і агонь разліўся там, дзе для яго заставалася месца.

Муня маўчаў, але ў тую ноч ён павольна залез у клетку да галубоў і з расплюшчанымі вачыма праседзеў там да світання. Ён думаў, ён разважаў. З першымі промнямі канарэйкі заспявалі прыўкрасныя арыі, і Муня памыўся з місы. Ён расчасаў свае чорныя патлы, падкруціў вусы і сеў ля адчыненых дзвярэй.

Бралася на вечар, а цётка Нэха ўсё не прыходзіла. Унутры ўжо драмалі каменныя мужычкі, нібы абкручаныя дротам старыя жбанкі. На каленях іхніх стаялі маленькія клеткі. Мужычкі па-дзіцячы дурэлі, балбаталі з радаснымі птушкамі, і Муня таксама быў у добрым гуморы. Ён нават насвістваў, рыхтык птушка, а потым выцягнуў шыю і пачаў спяваць басам, адылі ён не ўмеў спяваць.

Увечары на зрубы леглі тоўстыя цені. Маларослы мужычок, стары як свет, дамовіўся заначаваць у Муні. Мужычок прынёс са сваёй далёкай вёскі варону, якую сам гадаваў пяцьдзясят гадоў. Цяпер ён стаяў, абапершыся на два свае кійкі, і прамаўляў да птушак. Муня ўзрушана поўзаў па хаце, паціраючы сабе лоб, бо ў ягонай галаве кіпелі важныя думкі, і калі мужычок на хвілю сціх, ён, Муня, выставіў палец у яго бок ды крыкнуў у бруднае, мшыстае вуха:

– Ці мажліва, каб мы ўзялі бабу ў хату, га?

– Можна, чаму няможна? – фальцэтам выціснуў з сябе мужычок. Голас у яго выходзіў аднекуль з пляча. Пасля гэтых слоў надумаў мужычок яшчэ і пасмяяцца, але з гэтага нічога не выйшла. Ён выглядаў, бы стары абвалены катушок, у якім шчыруе вецер, дзе грукаюць перасохлыя дошчачкі і гонта. Птушкі паснулі ўжо, а мужычок, толькі ў два разы старэйшы за сваю варону, усё мітусіўся, крактаў, нешта мармытаў, пакуль таксама не задрамаў недзе на мяху з бульбай.

Так у цёмнай хатцы заснула блізу пяці соцень жывых душ.

На ранку прыйшла цётка Нэха з навіною. Паколькі няможна рушыць птаства, хатку бяліць не будуць. Але Муня мае павесіць шыльду, каб Малкелэ, нявеста, ведала, з кім мае справу.

– Маеш, Муня, грошыкі ў куфары?

Цётка Нэха пакруцілася па хаце, зазірнула ва ўсе куткі, прыадчыніла акенцы, а потым па-гаспадарску закасала рукавы і сама ўзялася за мятлу. Пашмаравала лаўкі, папырскала з рота вадою, узбіла падушкі. Раптам, схапіўшыся за кошык, яна непрыкметна знікла.

Так, цётка Нэха знікла, бы той вецер.

Муня падпоўз да абабітага тканінай зялёнага куфра і доўгім ключом, што вісеў у яго на голым целее, марудна адкрыў цяжкое дубовае вечка. Там хавалася ўсё Мунява майно: беласнежныя кашулі з па-сялянску расшытымі каўнерамі, па-фабрычнаму квяцістыя гальштукі, розныя сурдуты і камізэлькі. На самым дне куфра ляжалі адпрасаваныя порткі і нават пара новых лакіраваных чаравікоў.

Нікога тады не было дома, калі Муня пашчоўкаў па мяккіх падэшвах, быццам па гліняным гарлачыку. НІхто не азірнуўся на Муню, калі ў той жа вечар ён цягнуўся з лазні дахаты з кашуляй пад пахай, распараны, як печаны яблык. Ніхто не паглядзеў на яго.

Малкелэ-нявеста

Цётка Нэха памагала Муню завязаць чырвоны, агністы гальштук. Вечар стаяў белаваты. Там, дзе мелася зайсці сонца, зеўрала пустэча. Голыя сцежкі між аблокамі нагадвалі аблезлыя рыштаванні на недабудаванай спарудзе. На доміку цяпер віселі аканіцы, як пара акуляраў, праз якія ўсё адно нічога не відаць. Але ўжо гарэла лямпа, і цётка Нэха памагала Муню завязаць чырвона-агністы гальштук. Стол зіхацеў халодна-белым, як снег, абрусам. Булькацеў самавар. Начыста вымытыя шклянкі з карычневай пахкай гарбатай пасялілі ў доме шэрае свята, і ў вычышчаных клетках таксама панавала шэрая цішыня. Муня круціў свае чорныя вусы. Цётка Нэха мітусілася: то заходзіла ўнутр доміка, то выходзіла. Ці няма яшчэ чарнявай, прынадлівай нявесты, Малкелэ? Лямпа гарэла доўга, і гальштук Муні пераліваўся ўсімі колерамі вясёлкі.

Нарэшце цётка Нэха паціху, з нізкім паклонам, адчыніла дзверы нявесце. Тая павольна ўвайшла ў хату і моўчкі маўчала. Тут самае месца падзівіцца з клёку цёткі Нэхі, якая адразу вываліла купу размоў і расперажывалася праз дарагоўлю ў горадзе. Не ў дакор нявесце, тая ў пачатку была дужа збянтэжана і нават не паставіла свой парасонік у куток, як гэта прынята рабіць. Муня самавіта пакашліваў, вылупліваў вочы і падцягваў рэмень на пузе, як быццам той сапраўды трымаў порткі. Аднак потым Малкелэ загаварыла. Як запэўнівае цётка Нэха, у нявесты ў той вечар проста перліны з рота сыпаліся, а Муня сядзеў, абапершыся на далонь, слухаў ды захапляўся. Потым цётка Нэха сказала так:

– Муня, ты не пашкадуеш, таму што, калі Малкелэ хоча, у яе ўсё гарыць у руках…

Так яму стала ясна, што Малкелэ будзе ў доме добрай гаспадыняй. Ён сядзеў, ваўсю цешыўся і чакаў. Цётка Нэха выйшла, і Малкелэ тады ўпершыню загаварыла пра тое, як трэба сябе паводзіць, паўшчувала Муню за тое, што ён не п’е гарбаты раніцой, на пусты страўнік. Тады Малкелэ нават узнялася з месца і паказала пальцам, дзе яна расставіць рэчы ў доме. Вядома, гэта было правільна.

Ужо набліжаўся ранак. Малкелэ сядзела ўсутыч з Мунем, знянацку шчыканула свайго жаніха дакладна ўнізе жывата і сказала:

– Мунечка, помні мой зарок, са мною ты будзеш мужчынам…

Так Муня даведаўся, што Малкелэ ў яго моцна закахалася, і сэрца яго задрыжэла ад захаплення, ён аж прытуліўся да нявесты і, разамлелы, стаў марыць:

– Малкелэ, ты будзеш варыць мне бульбу ў мундзірах… Тлусты селядзец купляй у Ханы-Двойры…

Яны ўжо і пацалаваліся. А першым у паўзмроку прачнуўся стары чыж, атрэс сваё цёпла-рамонкавае футра і засвістаў, звяртаючыся да сонца, якое толькі-толькі акрапляла акенцы ружовай расой. У клетках распачалося чуханне і няяснае цёмнае буркатанне галубоў ва ўсіх кутках. Канарэйка зайграла ў сваю залацістую дудку…

Муня і Малкелэ

Прагнілая хатка мокла пад нуднай восеньскай імжой. Дах звісаў ледзь не да зямлі, як кавал сырога торфу, а пахілы комін чадзіў і даваў смурод на ўсю акругу. Крывыя дзверцы на адной пятлі голасна рыпелі. Уверсе, акурат пад дахам, вісела шыльда на сіняй дошчачцы – чырвонаногі голуб з раскрытай зялёнай дзюбай і жоўтым вокам. Пад ім было выведзена чорнымі літарамі: «Тут прадаюць галубоў і іншых птушак».

Вецер ламіўся ў пульхны дах, церабіў анучу, якой заткнулі шыбу, і доўгімі вадзяністымі рукамі ляпаў па сценах.

Малкелэ стаяла ля дабудаванага прыпечка. Было задушліва, птушкі надзьмуліся і совалі дзюбы сабе пад крылы. Мужычкі з усёй акругі ў кажухах сядзелі ціхенька, гладзілі сабе вусы, абсыхалі. У той дзень душа пакінула цела чорнага дразда, і ён спруцянела ляжаў на стале з жоўтымі выцягнутымі нагамі і з адкрытым мутным вокам. Муня ўжо завіхаўся ля клеткі. Кашчавы мужычок стаяў над ім і нешта казаў, квохчучы, быццам курыца. У сваіх ільняных портках мужычок нагадваў пудзіла, што ставяць на палку ў восеньскім гародзе. Муня дужа смяяўся з яго расказаў, ажно выціраў сабе рукавом слёзы з вачэй і гойдаўся на сваёй скураной сядушцы.

Заспаная варона на пячным гзымсе павярнулася да ўсіх задам і з сілай махнула хвастом. Малкелэ схапілася за твар і гнеўна закрычэла:

– Муня, прыбяры сваю варону, яна спаскудзіла мне фрызуру!

І Малкелэ надзьмулася, як мыш на крупуы. З павагі да Муніхі мужычкі ўзняліся і замахалі рукамі: «Кыш, кыш…» Тады варона, дыбаючы на сваіх даўжэзных нагах, няспешна адышла за печку і прамовіла:

– Бачыла я вас усіх у труне…

Тым часам Малкелэ ўсё сядзела надзьмутая, ні з кім не размаўляла. Потым яна падышла да стала, схапіла мёртвага дразда і шпурнула яго на падлогу. Муня засмуціўся, скора падпоўз да птушкі і сунуў яе сабе пад паху. Але яму не варта было так рабіць, бо Малкелэ збляднела, падскочыла да Муні, выцягнула раздушаную птушку і выкінула яе за дзверы з крыкам:

– Ад цябе ж ужо вечна смярдзіць падлай, цудоўны муж мой!

Так яна выгукнула. Муня падняў ацяжэлыя вейкі, дурнатава паглядзеў, але не адказаў нічога. Мужыцкія авечыя вочы таксама паблукалі па доме, а потым павольна згаслі пад халаднаватымі павекамі. Была восень.

І была восень, і было хмарнае святло ў Мунявай хацінцы. Касыя восеньскія дажджы пазяхалі ў паветры, сточваючы апошнія сляды радасці. Недзе там, на калючым мутным полі, самотнае дрэва рыпела да меднага звону. Брудныя туманы віселі над дахамі, як рыззё…

Была восень. Адзін за адным цягнуліся вечары – вадкія, маркотныя, без зорак, найнуднейшыя вечары ў свеце. Муня ўсё сядзеў ля стала і абіраў бульбу ў мундзірах. Лямпа чадзела. Малкелэ б у такія доўгія вечары цыраваць мужавы шкарпэткі, але яна сядзела, склаўшы рукі, і бясконца драмала. Шчыраваў хіба вільготны вецер, цягнуў тонкія струменьчыкі, шмараваў сцены.

Восень. Вечар, які ніяк не скончыцца. Муня сядзіць сабе – і раптам чуе свіст пад самым акном. Нехта заклаў пальцы ў рот і свіснуў яму, Муню, проста ў вуха. Малкелэ спахапілася, узяла хусту, а Муня спытаўся:

– Малкелэ, хто свішча?

– Паглядзі ты на яго, паглядзі, – адпавяла Малкелэ, – гэта ж Зіска, сын Ханы-Добкі!

Муня крыху раззлаваўся, што не пазнаў Зіску, сына Ханы-Добкі, паводле свісту. Нешта яго дратавала, і ён прадоўжыў пытацца:

– Хто гэта такі – Зіска Ханы-Добкі, га, Малкелэ?!

– Ха, ты паглядзі… Гэта ж Зіска з брацтва…

І яна ўжо была далёка за дзвярыма. Муня пачухаў сабе патыліцу, пракляў увесь свет, а потым у цемры біў сябе кулакамі ў грудзі. Ля дома ўсё сціхла – значыць, Малкелэ такі пацягнулася са злодзеем Зіскам. Дожджык лупіў сваімі кроплямі ў падстаўленае дзесьці вядро.

У тую ноч Муня залез у ложак, прыкрыўся коўдрай і праляжаў да світання з расплюшчанымі вачыма. Тады дзверы ціхенька рыпнулі. Малкелэ прыйшла, хутка скінула сукенку, непрыкметна лягла ў ложак і тут жа заснула. Муня ляжаў ля сцяны без руху і баяўся паварушыцца, так яму было балюча. Аднак на ранку Малкелэ паказала спрыт: печка была распалена, на стале курэла бульба, птушкі, падскокваючы, пілі чыстую ваду, а сама Малкелэ заспявала нешта дужа прыгожае.

Тады Муня думаў патаемную думку: «У Малкелэ дапраўды ўсё гарыць у руках, але ж яна не павінна цягацца з іншымі мужчынамі, ці не так?»

Зіска, сын Ханы-Добкі

Мужычкі з паскубанымі бародкамі, адзетыя ў кажушкі, прыносілі з сабою холад ядлоўцавых лясоў. У Мунявай хатцы яны гандлявалі прыпозненымі птушкамі. Звар’яцелыя сінічкі штурхаліся ў клетках, праточваліся праз дрот. Ружовыя жывоцікі гілёў нагадвалі крамяныя суніцы. Ад птушак патыхала балотнай вільгаццю. Вятры штораз праточваліся ў домік – вятры, настоеныя на кіслым водары шэрых садовых яблыкаў. З туманаў вылушчвалася мацёрая, крывавая восень. Яна апаліла наваколле вінна-пахкімі агнямі і звінела сваімі вятрамі над кожнай люстэркавай лужынай.

Што Муні было рабіць у гэткую п’янкую восень, калі Малкелэ, яго жонка, сыходзіла ўжо амаль кожны вечар? Па начах, поўных гукаў, ён ляжаў, бы сабака ў нары, і прыслухоўваўся да далёкіх крокаў вакол сваёй хаткі. Ён затрымліваў дыханне пад коўдрай і чакаў, і толькі на маразявым серабрыстым досвітку вылазіў ён на двор да студні, абліваўся сцюдзёнай вадой, паволі атрасаў з сябе начную тугу. Так жыў Муня, і аднойчы Малкелэ мовіла яму:

– Скажу табе праўду, Муня… Скажу табе праўду – Зіска саромеецца заходзіць.

Тады Муня апусціў вочы, добра паразважаў і адказаў:

– Чаго саромецца? Я ж не мядзведзь.

І неўзабаве Малкелэ прывяла яго, гэтага сарамяжлівага Зіску, сына Ханы-Добкі. Ён гойдаўся на сваіх бліскучых боціках, карантыш з чырвонай патыліцай. Гойдаючыся, ён працягнуў Муню халодную мясніцкую далонь:

– Як справы, Муня?

Муня паціснуў яго цяжкую руку, што нагадвала растрыбушаны агузак, і мармытнуў:

– Нічога, жывем сабе.

– А як твае гадаванцы?

– Дзякуй, што пытаешся.

Пасля гэтай размовы Зіска ўсеўся і з выгодаю выцгнуў ногі, паляпаў сябе па дужым карку і ззаду нацягнуў сабе шапку на вочы, як быццам хацеў схавацца ад сонца. Ён ужо гаварыў толькі да Малкелэ. Муня ціха палез да галубоў. Ён сышоў, таму што ўцяміў сваю збыткоўнасць, як лішнімі былі ў ліловай восені запозненыя спевы птушачкі недзе ў бакавой клетцы. Пара аканіц, што прапускала праз сябе заўсёды толькі вадкае, свінцовае, няўклюднае святло, гэтым разам прапусціла віннае ззянне захаду з палёў. А можа, тое быў водбліск чырвона-жылістай восені, якая тапталася меднымі нагамі ды грымела па ўсіх шляхах.

У той вечар Малкелэ паслала Муню ўжо на тапчане ля акна. Ён, Муня, і насамрэч крыху саромеўся, калі поўз на свой халасцяцкі ложак. Ён крыху саромеўся. А потым ён не раз ляжаў у цемры і пільна ўслухоўваўся ў тое, што, уласна, вырабляла Малкелэ. У ночы, калі ніхто не прыходзіў, Малкелэ спала трывожна і часам дзіка раўла ўва сне. Тады ўжо Муня падпаўзаў і будзіў яе.

Так цягнуліся праклятыя, спустошаныя ночы. Здавалася, што свет стаіць на месцы. Аднойчы Муня не спаў, вырашыўшы пакласціся, калі Зіска сыйдзе, але той прыйшоў не тады, калі яго чакалі. Ён уварваўся сярод ночы раз’ятраны, рыкаў, нібы звер, і ўзяў Малкелэ на калені. П’яны Зіска смяяўся і цалаваў яе, Муня маўчаў. Тады раптам Зіска дзьмухнуў на лямпу і разам з Мунявай жонкай паваліўся ў ложак. Яны рагаталі. Муня ў жаху ледзь узлез на сваю пасцель, адчуў задышку і слязлівым голасам спытаўся:

– Што вы там робіце, га?!

Рогат адразу спыніўся, і востры Зіскаў голас, як мясніцкі нож з-пад халявы, прарэзаў цемру:

– Супакойся, брат, я ў цябе тваю смятанку не забяру…

І доўга потым у цемрадзі віраваў гарачы шэпт, які шыпеў, нібыта распаленая змяя, што расцягнулася па доме.

Муня ўціснуўся ў сцяну, заткнуў вушы і здранцвеў. Шмат гадзін ён ляжаў напяты і халодны, бы застыглая гліна. Ён маліў, каб хутчэй надышоў дзень, і толькі з першымі промнямі сонца злез з пасцелі. Бруднае святло капала з шыб і змешвалася з ценямі на сценах. Варона на печцы махнула цвёрдымі крыламі, а тады моўчкі зляцела з гзымсу. У ложку ля сцяны ляжаў Зіска, дугою падклаўшы руку пад голаў. Ён храпеў і тонка прысвістваў. Малкелэ чухалася, потым прыўзнялася, расплюшчыла вочы. Калі далёка ў кутку яна заўважыла Муню, то пазяхнула:

– Муня, будзь ласкавы, прынясі мне папіць.

Ён прынёс вады. Малкелэ прагна выпіла, аддала конаўку і перавярнулася на другі бок. Акенцы зашарэлі, як халаднаватая мутная сталь. У доміку загаспадарыў аблезлы світанак. Муня падыбаў да вялікай драцяной клеткі, павольна адкрыў дзверцы і залез туды, да цёплых галубоў. Спалоханыя птушкі залапаталі крыламі, паўзляталі, аднак хутка суцішыліся, зноў паселі на жэрдачкі, прытуліліся адна да адной парамі і задрамалі вакол Муні. Ён сядзеў нерухома, абапершыся далонямі аб падлогу, ужо не як чалавек, а як аскалепак шэрага валуна.

1928

Пераклаў з ідыша Вольф Рубінчык паводле «Yiddishe kultur» (№ за сакавік-красавік 1996 г.)

Апублікавана ў часопісе «Дзеяслоў», № 5 (84), 2016

Размешчана на сайце 30.12.2016  9:39

Раман Абрамчук пра Ізраіль

27.12.2016
Рубрика Ну, как съездил

Ну, як з’ездзіў у Ізраіль – нататкі пра арабаў, габрэйскіх дзяўчат і пэйсы

Шалом
Краязнаўца і паэт Раман Абрамчук увосень ездзіў у Ізраіль і прывёз адтуль неверагодна рамантычныя нататкі.
________________________________________________________________________________________________________

Адпраўляючыся ў Ізраіль, забудзьце, калі ласка, што першыя прэзідэнты ды прэм’еры гэтай краіны – вашы землякі. Гэта не тыя ключы. Ключоў у вас няма, калі вы не гэбраіст, не мясцовы прафесар юдаікі. Вучыць іўрыцкі алфавіт перад вандроўкай, каб хоць што-небудзь цяміць? Паважна, але мала рэальна. І хоць вабіць, што і ў іх, і ў нас ёсць фрыкатыўны “г”, усё адно пачынайце не з гэтага. Апроч прыветнай усмешкі – гэтай міжнароднай мовы людскасці – няхай гэты лексікон будзе вам у падтрымку падчас арыентавання на мясцовасці.

Пастух у Ерусаліме.

 

АРАБЫ

Мара мая была пабываць у арабскім квартале. Дамарыўся: жылі ў арабскім квартале, елі пераважна ў арабскіх шапіках. Што ўжо казаць пра сувеніры – габрэі такім проста не займаюцца. Крамы – без коштаў. У арабаў проста не прынята. Нават у фудкорце сучаснага гандлёвага цэнтра арабскі сектар гандлюе як Алах на душу паклаў. Вучышся таргавацца. Зразумела, бяздарна. Гэтак жа бяздарна каштуеш тое, што шчодра прапануюць арабы: асцярожна, недаверліва.

І ў той жа час іншая палова арабскага мозга ўжо падлічвае, колькі з вас можна садраць як з замежнага турыста. Але, узгадаўшы нашу айчынную турыстычную набрыдзь з яе метадамі працы з замежнікамі, адмаўляюся ад выстаўлення якіхсьці рахункаў арабам, хоць не раз бачылі прыклады несумленнага абыходжання.

Я згадваю прыклады невытлумачальнай шчодрасці ды шчырасці сустрэтых арабаў – і зноў паважна ўслухваюся ў чароўны спеў муэдзіна з мінарэта. Арабы – хітрыя? Я б сказаў, што яны здзяйсняюць сваё зло там і так, дзе і як яго не здзяйсняюць габрэі і, быць можа, беларусы. Але істотнай розніцы паміж намі… яна танчэй, чым мы думаем.

На арабскіх вуліцах Ерусаліма.

Пастух у арабскім квартале Ерусаліма, пасля прасіў 5 шэкеляў за фотку.

У арабскім квартале Ерусаліма.

 

АРМЯНЕ

Доўга намагаліся трапіць у армянскі квартал і дужа цікавіліся гісторыяй такога асобнага паважнага статусу армян у Ерусаліме. Ды ўсё ніяк. Але дзесь між магілай Давіда і Сцяной плачу армяне самі прыходзяць да нас: добразычлівая Жасмін на слабой рускай дапамагае нам не памыліцца з выбарам прадуктаў у краме, бо надпісы на іх – выключна на тамтэйшых алфавітах.

Далей нечакана апынаемся на армянскіх вечаровых вуліцах: замест хаосу арабскіх сувенірных шапікаў – арт-майстэрні, замест шавермаў – армянская таверна. Чысціня і інтэлігентнасць. Мастак Вікен прадае нам свае распісаныя керамічныя вырабы – і язык не паварочваецца запытаць яго “адкуль вы родам?”, бо па рухах і няспешнай гаворцы можна нават без “Вікіпедыі” здагадацца, што армяне тут – мясцовыя з наймясцовых.

Армянская арт-майстэрня, здымаць творы ўнутры забаронена.

 

ПЭЙСЫ

Розныя. У спалучэнні з дзівоснымі шапачкамі ці каробачкамі на галаве. Як потым высветлілася – увесь Ізраіль такі, а не толькі духоўныя асобы. Ізраіль габрэйскі.

Строгі чорны касцюм з белай кашуляй, чорны капялюш (можа быць розных відаў) і белыя матузкі на поясе (адзін з матузкоў – блакітны, каб на світанні, распазнаўшы яго колер, пачаць малітву) – гэта надзвычай распаўсюджаны штодзённы від вопраткі габрэяў, у тым ліку дзяцей.

На Шабат жа габрэі апранаюцца шыкоўна. Выпешчаныя дзеці, якіх цяжка ўявіць з працягнутай да турыста рукой. Яны любяць сябе. І з боку гэта выглядае як здаровая самапавага і жаданне быць далучаным да сваіх, богаабраных. І ў мяне няма сумневу,  што гэта так і было. І арабы, што ў пятніцу цягнуцца ў мячэці працоўнай масай, выглядаюць на іх фоне рабочым класам са сваёй гнеўнай пралетарскай праўдай.

Можа, і ў гэтым корань іх канфлікту? І прычына нашай большай блізкасці да арабскага свету, а не да яўрэяў?

Перад Шабатам ля Сцяны плачу.

Сцяна плачу на Шабат.

 

СМЕЦЦЕ

Паўсюль на арабскіх вуліцах. Нідзе на габрэйскіх. У той жа час мясцовыя запэўніваюць, што ўнутры арабскіх дамоў чысціня. Кажуць яшчэ, што так арабы выражаюць сваё стаўленне да ўладаў Ізраіля.

А яшчэ адзін з габрэяў, пачуўшы, адкуль я, усклікнуў: “О, адна з самых чыстых краін у свеце!” Пасля гэтага адчуў сябе экспертам па чысціні з правам пісаць вось такія зацемкі.

У арабскім квартале перад амерыканскай царквой.

 

СМАКІ

Вострыя, казачна салодкія, размаітыя – арабы любяць паказытаць рэцэптары ў роце. Але можна і апячыся.

І толькі хумус, ацэнены намі ад першых дзён – культуралагічна блізкі нашай бульбе, пакліканы ўсярэдніваць амплітуды смакаў і несці ў арганізм здаровыя калорыі.

Сваяк мінскага «Сытага таты”.

 

МАЛІТВА

Арабскай вяззю-дымкай разліваецца вакол вежаў мячэцяў. Або індывідуальна шапочацца богаабранымі там, дзе Яхвэ захацеў (хоць у залі чакання самалёта, хоць на закутку вуліцы). Або супольна і пранікнёна спяваецца на ўсіх мовах гуртамі паломнікаў з усяго свету – ціхім спевам ці ў мегафоны пад гітару, ідучы шляхамі Прапаведніка з Галілеі.

Ізраіль з Палесцінай моляцца. Па-рознаму. Але Адзінаму. І цяжка знайсці больш малітоўнае месца на планеце. Надта вялікая плынь сігналаў наверх. І немагчыма не адчуць зваротнай рэакцыі.

Сцяна плачу на фоне мячэці.

Шабат, Сцяна плачу.

Пятніца ў Ерусаліме, арабы ідуць у мячэць.

 

ЕРУСАЛІМ

Горад гарадоў. І ўсходне-сарацынскі. І рамантычна-сярэднявечны, так што чутно пошчак крокаў Радзівіла Сіроткі. І сучасны габрэйскі. І занадта турыстычны. Сакральны стокроць.

Паветра – спрэсаваная газа, што можа выбухнуць ад любога габрэйскага слова, неасцярожна чыркнутага аб шурпатую серу арабскай годнасці. Гурты паліцэйскіх ад чатырох да дзесяці чалавек на кожным рагу вуліцы. Увечары – яшчэ больш. Смялей. Ідзі праз іх кардоны і загарадкі. Спрабуй прабрацца тупіковымі вуліцамі. Залазь на дахі і дабірайся да купалоў. І, быць можа, сцены ўпадуць.

Распаласаваны на армянскі, габрэйскі, хрысціянскі, арабскі кварталы, стары Ерусалім належыць і табе, звычайнаму турысту. Па што прыйшоў – тое і атрымаеш. Дотык або шаверму. І не заліпні на сувенірах, крамы з якімі цягнуцца бадай да самага неба.

Паліцыя ў Ерусаліме.

Дахі Ерусаліма, вежы храмаў розных рэлігій.

 

МОРЫ

Удалося паплаваць у пляжна-рэлаксовым Чырвоным, павыбрыквацца ў Мёртвым, паскакаць разам з хвалямі сівога Міжземнага. А яшчэ пасядзець на беражку Галілейскага, як колісь Хрыстос з сябрамі.

Чырвонае апраўдвае назву безліччу яркіх фарбаў, што выпраменьваюць з крыштальна-празрыстай вады дзівосныя каралы. А таксама безлічнай разнастайнасцю рыбін, у якіх пасля ерусалімскіх рэалій пазнаю рыб-хрысціян (стрымана і паважна здабываюць хлеб надзённы), рыб-арабаў (спрытна шныкаюць вузкімі міжкаралавымі вулкамі па дробных справах), рыб-юдэяў (экстатычна завісаюць у малітве перад камянём-Сцяной плачу).

Жонка штуршком выводзіць мяне з падводна-культуралагічных летуценняў з нагадкай, што падводная абсерваторыя зачыняецца а 18-й. Мёртвае – анічым не ўразіла, акрамя як здаровым самаадчуваннем пасля купання і магчымасцю танчыць балет на вадзе без кармічнага сыходу на дно.

Міжземнае – пахне старажытнагрэцкімі міфамі, і, як ні дзіўна, толькі яно пахне морам. Раніцай стала дужа хвалістым, бераг акупавалі сёрфінгісты. Блазнуем, скочам на хрыбет хваляў, каб пракаціла пару метраў, і шчаслівыя без усялякіх адмысловых дошак. Магія Міжземнага так засмоктвае, што ў аэрапорце нас чакае мардабойная фраза: “Вы спазніліся на самалёт”.

У акіянарыуме (Эйлат).

 

ГАЛІЛЕЯ

Няцяжка ўявіць “язычнікаў” з евангельскіх аповедаў. Вось, іх нашчадкі дагэтуль гандлююць шавермай ці разводзяць авечак. Ці не тыя гэта самыя, што не маглі па вызначэнні быць юдэямі, але ў свой час сталі хрысціянамі або мусульманамі?

Няцяжка зразумець і скептычнае стаўленне ерусалімскіх да Галілеяніна, што раптам выдаў: “Я – Спрадвечны”. Гэта як хтось бы з Хоцімску прыпёрся ў Мінск, цэлячы ў духоўныя лідэры нацыі. “З Хоцімска – ці можа быць што добрае?” – пыталіся б мы адзін у аднаго, як колісь юдэі пра нейкага Ешуа Га-Ноцры (Ісуса з Назарэта).

Галілея – паўночная правінцыя Ізраіля, дзе юдэі змяшаліся з нявернымі, не карысталася павагай у тыя часы. Але менавіта ваколіцамі Галілейскага возера збольшага і абмяжоўваліся вандроўныя маршруты Хрыста. Што гэта – любоў да малой радзімы?

Мазаіка V ст. у царкве на беразе Галілейскага мора на месцы памнажэння Хрыстом рыбы і хлябоў.

 

ЮДЭІ

Амаль усе ведаюць англійскую (нават кіроўцы). Адкрытыя і гатовыя дапамагчы. Патыхаюць дабрабытам і інтэлігентнасцю. Стары патрыярхальны Ізраіль – як утульна і цёпла ў гэтым космасе! Так і хочацца быць адным з іх, ведаць і іх дзіўнаватае пісьмо і таямніцы Талмуда.

Ды Хаім, наш вулічны знаёмы, адной фразай перабівае хрыбет майму нованароджанаму юдалюбству: “Так, быў такі з Галілеі, рабіў цуды праз забароненыя замовы, ды нашы прыбралі Яго рукамі рымлян, бо перашкаджаў усім са сваёй сектай”.

Хм, калі твая богаабранасць, дабрабыт і нацыянальная ідэя становяцца насуперак праўдзе, як ты сябе павядзеш? Што б сказалі нашыя свядомыя змагары, калі б нейкі правінцыял-прапаведнік у час, калі гібее айчына, раптам стаў іх грузіць казанямі пра людскасць ды сумленне?..

Габрэйскі квартал у Ерусаліме.

Гефсіманскі сад, старажытнае аліўкавае дрэва.

 

ЭМІГРАНТЫ

Часта сустракалі ўкраінцаў і беларусаў, якія, відаць, знайшлі-такі габрэйскія карані ў сваім славянскім дрэве. Мне падказваюць, што Абрамчук таксама мае ўсе шанцы.

Рэпатрыянты не любяць размаўляць пра мінулае. Але ў цеплыні ім не адмовіш: нашы частыя праваднікі і памочнікі ў вандроўцы – рускамоўныя мігранты. Габрэі і не. Хаім з Навасібірска, Жэня з Гомеля, Ігар «ды няважна адкуль». Дапамагаюць і ставяцца прыязна. Проста так. Таму што нейкая сувязь. Ну і Бог з імі.

Не адмовіш ім і ў любові да новай радзімы: усе аповеды пра поспехі дзяржавы Ізраіль вядуцца ад першай асобы множнага ліку. Ганарацца, не хаваючы, чаго не сустракаў у Заходняй Еўропе (з якой Ізраіль параўнальны па ўзроўню жыцця), дзе здаровыя дзяржаўныя механізмы ўспрымаюцца як належнае.

Помнік ізраільскім салдатам у Эйлаце.

 

ПАЛЕСЦІНА

Нікуды і не знікала. Мясцовыя, неяўрэі, па-ранейшаму называюць сябе палесцінцамі. На арабскіх вуліцах – шапікі з паўстанцкай сімволікай, антыізраільскімі майкамі ў адкрытым продажы. І тут жа побач адзінаверныя партызаны прадаюць кіпы з зоркай Давіда, увесь набор хрысціянскіх сувеніраў.

І толькі здагадвацца можна, пра што гамоняць мужыкі ды маладзёны ў сваіх кальянных пад партрэтам Арафата ў поўнай адсутнасці паненак ды што там накрэмзана па-арабску на сценах задворкаў побач з графіці нейкіх экстрэмістаў…

Антыізраільскія майкі ў арабскім шапіку.

Указальнік у габрэйскім квартале, надпісы па-арабску закрэслены.

 

ДЗЯЎЧАТЫ

Здзіўляліся бліскучай красе і макіяжу жыдовачак на Шабаце, цягнуліся ўслед за дужымі ізраільскімі школьніцамі на гару Саламона – школьніцы выйшлі ў апошні паход перад сыходам у войска.

А вось арабчанак проста не бачылі – ні ў крамах, ні яшчэ дзе на працоўным месцы. Толькі дзесь прамільгнулі чародкі паненак у чадрах – ці то са школы, ці то ў мячэць. Як жа тут арабу ўпусціць магчымасць пазаляцацца да светласкурых – адзін такі прама на маіх вачах выпрошвае тэлефон у маёй жонкі, міла мне пасміхаючыся з бяспечнай адлегласці.

Ільвіная брама (Ерусалім), чародка арабскіх жанчын ідзе ў мячэць, у якую не пускаюць турыстаў.

На подступах да гары Саламона, злева група ізраільскіх школьніц у апошнім паходзе перад сыходам у войска.

 

БЕЛАРУСЬ

Землякі і блізкія суседзі пазнавалі па вышымайцы. Хоць вочы нікому не мазолілі. Усяму былі рады.

Адзін раз толькі паскандалілі ў хостэле, які раптам вырашыў узяць за пражыванне па завышаным курсе. Яшчэ адна паненка на вакзальчыку ў Тэль-Авіве, калі двое здарожаных беларусаў вырашылі даесці на лавачцы маміны катлеты, падсела да нас і цішком стала рабіць сэлфі.

Ды турыстычную групу ў Назарэце трохі прытармазілі, пакуль не дазналіся, дзе дакладна вісіць абраз Маці Божай Будслаўскай.

Будслаўскі абраз Божай Маці на падворку царквы Дабравесця ў Назарэце.

 

НЕ

У апошні дзень падарожжа з-за спазнення на чэк-ін мы пачулі гэтае слова ці не з дзесятак разоў: ад розных супрацоўнікаў тэль-авіўскага і затым кіеўскага аэрапортаў і напаследак – ад кіроўцы беларускай маршруткі…

Напэўна, гэта хваля Міжземнага мора надала нам паскарэнне, якім прабілі ўсе кардоны. А быць можа, і наш экстравагантны выгляд – сумесь пляжных гарнітураў з вышымайкамі, асеннімі ботамі і паліто – абяззброіў адну з наймацнейшых сістэм бяспекі ў свеце.

А мо і сапраўды, адчуванне Велікоднай ночы ў пачатку лістапада ў Храме Труны Гасподняй было не проста вынікам удыхання духмянага каджэння…

Урэшце мы трапілі на самалёт. Толькі ўжо з нашай памежніцай у родным аэрапорце я зразумеў: ніякіх “не” і быць не можа. І не страшна спазніцца – на пачатак зімы на радзіме на 10 дзён. Пасля хвіліны строгага агляду і безвыніковага допыту, чаму мой пашпарт мокры, прыгожыя вусны беларускі расплываюцца ва ўсмешцы, прызнаюць за свайго.

Арыгiнал

Апублiкавана 28.12.2016  12:34

Ханука в Минске / חנוכה במינסק

Видеофакт. Как в Минске отмечают Хануку


TUT.BY

Ханукальные свечи зажглись в синагоге общины «Бейс Исроэль» в Минске. Съемочная группа TUT.BY понаблюдала за молитвой и празднованием.

Ханука — ежегодный еврейский праздник, установленный в честь очищения Храма от осквернения язычниками-греками. По легенде, когда маккавеи очистили Храм, нашелся только один кувшин с маслом для освящения. При этом на приготовление нового масла понадобилось бы восемь дней. Тем не менее маккавеи решили использовать единственный кувшин для освящения. И случилось чудо: масла хватило ровно на восемь дней. Именно в честь этого события и принято отмечать Хануку. Начиная с прошлой субботы каждый день евреи в храмах и домах зажигают на одну свечу больше. И к следующей субботе зажжется восемь свечей, как в древнем Храме в честь восьми дней, на которые хватило кувшина с маслом.

Избранные комменты с talks.by

dima-amid И статью и видео можно было бы немного длиннее сделать.
g-ray А что значит “КАК в Минске отмечают Хануку”?? В Минске и только в Минске какой-то особый ритуал? 
vfb (человек со Сталиным на аватарке, по всей видимости – декан факультета одного из минских ВУЗов. – belisrael.info) «И случилось чудо: масла хватило ровно на восемь дней.» Неужели разбавляли? 
vfb Интересно, сколько евреев из 0,3% населения Беларуси проживает в Минске?
marxist Это ж как крепко надо любить евреев, чтоб в пол-второго ночи заняться выяснением процента евреев в Минске от 0,3 процента по Беларуси, чтоб уличить их в разбавлении масла.
d_g_s Этот сталинский кадр из соседней страны разжигает рознь между всеми национальностями Беларуси. Как видите, за тысячелетия ничего не изменилось. Поэтому Ханука и актуальна, как никогда. Хаг Ханука самеах!
marxist При чем здесь соседняя страна? Гляньте внимательнее – из Беларуси. Умаялся, бедный, ночами не спит – бдит, проценты считает. Вдруг евреи еще что замутят, а он пропустит и не откомментит – за это в “Политическом собеседнике” по головке не погладят.
d_g_s Да, вы правы, а я зря плохо написал о соседях. И у нас такие живут.
(Комменты добавлены 28 дек. 11:55)
***

Опубликовано 27.12.2016  21:51

Израиль, Украина и Россия. Последствия последних событий.

  1. Принятие антиизраильской резолюции Совбеза ООН, среди подписантов которой оказалась и Украина, затронуло многих простых израильтян и украинцев, а кого-то и сильно разделило.

Стоит напомнить, что еще 3 года назад было немного коренных израильтян, кто разделял Россию и Украину, а большинство, если и не считали их одной страной, то уж точно, никакой особой разницы между ними не видел. Но после Майдана, и, особенно, начала военных действий России на Донбассе, когда об этом часто говорилось на всех новостных израильских каналах, включая и спортивные, большинство, вплоть до последнего времени, оказались на стороне Украины. И как бы далее не развивались события, чтобы не предпринимали украинские политики для улаживания конфликта, полностью назад отношения не вернуть.

Бурное обсуждение в соцсетях показало, что при том, что Россия с Украиной находятся по сути в состоянии войны, в отношении Израиля они решили дружить.

От России ничего другого ожидать не приходилось, зная ее давнюю любовь к палестинцам и вообще арабам, а Украине достаточно было воздержаться при голосовании, чтоб отношения с Израилем только улучшались. Но наверху нынешней украинской политики, где   продолжаются скандалы, и идет постоянная борьба за власть, решили действовать иначе.

Возможно, одной из причин было не допустить намеченного на 27-28 декабря визита в Израиль премьера Гройсмана, зная, что будет соответствующая реакция израильской стороны.

Ниже приводятся официальные заявления Израиля, а также высказывания людей, кому небезразличны обе страны, хотя для кого-то это уже и в прошлом.

Здесь нет многочисленных фейсбучных постов живущих в Израиле, поддержавших решение своего ПМ, хотя некоторые и с оговорками, и высказывающих разочарование решением украинской дипломатии, а таких было очень много, хотя и есть небольшая часть из крайне левых и левых, кто во всем терпеть не может Нетаниягу, в данном случае сваливая все на его «провальную» внешнюю политику,

Итак, по порядку:

Ответ Израиля на резолюцию СБ ООН: отмена визита премьер-министра Украины и другие меры

25 декабря 2016 г., 08:22

Израильские СМИ сообщают, что, по требованию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, в ответ на поддержку Украиной антиизраильской резолюции в Совете безопасности ООН, был отменен визит в Израиль главы правительства Украины Владимира Гройсмана, который намечался на эту неделю.

Об отмене визита сообщают газета “Гаарец”, сайт Ynet, радиостанция “Решет Бет” и многие другие СМИ.

По состоянию на утро 25 декабря, канцелярия главы правительства Израиля не комментирует информацию об отмене визита Гройсмана. На сайте правительства Украины нет сведений об отмене визита.

Отмена визита премьер-министра Украины – не единственный шаг, направленный против стран, которые поддержали в СБ ООН резолюцию, осуждающую израильское строительство на спорных территориях. Нетаниягу также поручил израильскому МИДу отменить все программы помощи Сенегалу и объявил об отмене встречи с министром иностранных дел Сенегала, которая должна была состояться через три недели. В срочном порядке для консультаций отозваны израильские послы из Новой Зеландии и Сенегала.

МИД Израиля получил распоряжение немедленно прекратить финансирование пяти структур ООН, наиболее враждебно настроенных к Израилю. Внешнеполитическому ведомству поручено проанализировать все расходы Израиля на структуры ООН и миссии ООН в Израиле.

В воскресенье, 25 декабря, состоялось заседание военно-политического кабинета, на котором Биньямин Нетаниягу запретил министрам посещать страны, проголосовавшие за антиизраильскую резолюцию в Совете безопасности ООН, а также запретил встречаться с коллегами из этих стран. В том числе, запрет распространяется на Россию и Украину. В этот же день ранее стало известно, что Нетаниягу распорядился пригласить для беседы в МИД послов всех стран, поддержавших резолюцию. Посол США Дан Шапиро был приглашен к Нетаниягу отдельно.

Израильские СМИ отмечают, что Нетаниягу отказался принимать Гройсмана, несмотря на то, что он – первый еврей, занявший пост главы правительства независимой Украины. В ряде публикаций упомянут тот факт, что недавно Украина и Россия, проголосовавшие в ООН за антиизраильскую резолюцию, оказывали существенную помощь Израилю в тушении лесных пожаров. По неподтвержденным данным, Гройсман выступал за то, чтобы Украина воздержалась от голосования по резолюции осуждающей ООН, но после телефонной беседы с вице-президентом США Джо Байденом президент Украины Петр Порошенко поручил представителю своей страны в ООН поддержать эту резолюцию.

Антиизраильская резолюция ООН. Содержание

Как сообщалось ранее, резолюция, принятая 23 декабря 2016 года Советом безопасности ООН, осуждает всю израильскую поселенческую деятельность “за зеленой чертой”, то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции “Западный берег реки Иордан”) и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции “Восточный Иерусалим”). Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности “на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим”. Вдобавок, резолюция призывает все страны мира проводить различие между территорией Израиля в границах на момент 4 июля 1967 года и “оккупированными территориями”, а также категорически отрицает возможность признать какие-либо изменения на этих территориях, осуществленные после этой даты.

Авторы этой резолюции относят к “оккупированным территориям” не только арабские, но и многие еврейские кварталы Иерусалима, находящиеся за так называемой “зеленой чертой” (среди этих кварталов оказываются Гило, Ар Хома, Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот и другие). Власти Израиля под “Восточным Иерусалимом” подразумевают только арабские кварталы столицы.

Антиизраильская резолюция была утверждена при поддержке 14 из 15 стран, входящих в СБ ООН. США воздержались от голосования, не воспользовавшись правом вето (впервые с 1980 года). За принятие этой резолюции проголосовали: Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай. После того, как Египет не стал вносить эту резолюцию на голосование в СБ ООН (СМИ предполагают, что Нетаниягу и Трамп сумели убедить президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси воздержаться от этих действий), антиизраильская резолюция была поставлена на голосование Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой.

Разъяснения внешнеполитических ведомств США и России

Представительница США в ООН Саманта Пауэр, объясняя позицию действующей американской администрации, заявила, что Вашингтон не стал блокировать резолюцию, так как считает ситуацию с поселениями крайне тяжелой и угрожающей мирному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа “два государства для двух народов”. При этом она сказала, что США не голосовали в поддержку резолюции, так как это решение уделяет слишком много внимания поселениям и игнорирует прочие проблемы. “Если завтра поселения исчезнут, мир не наступит”, – подчеркнула Пауэр.

Министерство иностранных дел Российской Федерации объяснило поддержку резолюции Совета безопасности ООН с осуждением израильского строительства в населенных пунктах за “зеленой чертой”. “Российская Федерация проголосовала “за”, исходя из того, что его содержание основывается на апробированных формулировках, отражающих общую и неоднократно подтвержденную позицию международного сообщества о незаконности поселенческой деятельности Израиля”, – сказано в заявлении МИД России. Помимо этого, МИД России призвал возобновить палестино-израильские переговоры: “Весь имеющийся у нас опыт подтверждает, что урегулирование палестино-израильского конфликта с выходом на двугосударственное решение возможно только через прямые переговоры без предварительных условий между палестинцами и израильтянами. Именно на это направлены усилия России, которая продолжит энергично способствовать переговорному процессу как участник ближневосточного “квартета” международных посредников. Хотелось бы также напомнить о нашей сохраняющейся готовности принять в Москве руководителей Израиля и Палестины. Надеемся, что нацеленность сторон на конструктивное взаимодействие и продвижение в ближневосточном урегулировании возобладает уже в ближайшем будущем”.

Реакция Дональда Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в своих публичных выступлениях и комментариях по поводу принятой резолюции дал понять, что возлагает особые надежды на избранного президента США Дональда Трампа, который обещал оказывать всемерное содействие еврейскому государству после вступления в должность (в январе 2017 года).

Трамп опубликовал в своем твиттере комментарий по поводу принятия Советом безопасности ООН резолюции, осуждающей израильское строительство на спорных территориях. Он не стал комментировать тот факт, что США не воспользовались правом вето, что привело к тому, что антиизраильская резолюция была принята.

“Большое вчерашнее поражение Израиля в ООН существенно осложнит переговоры о мире. Очень плохо, но мы все равно добьемся этого”, – написал Трамп в первый вечер Хануки и в канун Рождества. Он также поздравил евреев с праздником.

Ранее Дональд Трамп призывал администрацию Барака Обамы не допустить принятия антиизраильской резолюции в Совбезе.

Реакция окружения Нетаниягу и израильских министров

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн (“Ликуд”) заявил, что вслед за резолюцией о признании Стены плача оккупированной территорией Совбез ООН должен потребовать от США вернуть Нью-Йорк индейцам.

Министр просвещения Нафтали Беннет (“Байт Иегуди”) призвал как можно скорее объявить об аннексии Иудеи и Самарии. По словам Беннета, решение Совбеза ООН является прямым следствием политики Осло, уступок, отступлений и разделений.

Министр юстиции Айелет Шакед (“Байт Иегуди”) назвала жалким спектаклем аплодисменты, прозвучавшие на заседании Совбеза ООН после принятия антиизраильской резолюции. По словам Шакед, “Израиль достаточно силен, чтобы эта резолюция что-либо изменила”.

Фракция партии “Кулану” в Кнессете осудила “одностороннюю резолюцию Совбеза ООН, полностью игнорирующую подстрекательства со стороны палестинского руководства, его поддержку террора и отказ признать еврейское государство”.

При этом все политики из коалиционного лагеря подчеркивают, что очередная антиизраильская резолюция была принята на фоне абсолютной неспособности ООН остановить бойню в Сирии.

Реакция израильской оппозиции

После голосования по антиизраильской резолюции в Совете безопасности ООН оппозиция обрушилась с острой критикой на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, утверждая, что его политика привела к тому, что США не применили вето.

Председатель парламентской оппозиции Ицхак Герцог заявил, что это тяжелый день и стратегический провал для Израиля, и что США должны были применить вето. Он подчеркнул, что, если у Нетаниягу есть хоть капля чувства ответственности, то премьер-министр обязан уйти в отставку, так как он “не имеет права” и далее управлять государством.

“Аплодисменты красивым речам Нетаниягу в мире взорвались вчера принятием решения, вредного и бьющего по нашей стране. Череда неудач Нетаниягу во внешней политике привела к опасному провалу на международной арене. Восемь лет постоянных конфликтов премьер-министра Израиля с президентом самой мощной державы мира вчера вечером дали ожидаемый результат. Провалы Нетаниягу, его политика опасны и вредны для Израиля”, – сказал он.

Позже, когда стало известно об ответных шагах Нетаниягу, Герцог назвал его поведение опасным сумасшествием. По словам Герцога, “Нетаниягу потерял контроль над собой. Человек, месяц назад рассказывавший, как весь мир поклоняется нам, объявил сегодня войну всему миру, США и Европе, и пытается успокоить нас”. Герцог заявил, что ухудшение ситуации могут предотвратить только выборы, которые прервут власть Нетаниягу, и призвал Яира Лапида и других присоединиться к борьбе, которая выплеснется из социальных сетей на улицы. Он также призвал Моше Кахлона выйти из правительства Нетаниягу, “пока не стало слишком поздно”.

Лидер партии “А-Тнуа” из блока “Сионистский лагерь” Ципи Ливни заявила: “Резолюция СБ ООН плоха для Израиля и это прямое следствие действий Нетаниягу, потакающего крайне правым силам. Эта резолюция бьет по Иерусалиму, наносит удар по тому, чего добились мы – по сохранению крупных блоков поселений. Но Нетаниягу настаивал на законе о легализации форпостов, упорствовал, хотя знал о возможных последствиях, а теперь все мы, вся страна за это расплачиваемся. Можно обвинять Обаму. Но ведь не только США не использовали право вето. Все ведущие страны мира поддержали эту антиизраильскую резолюцию – Великобритания, Россия, Франция и Китай. Можно говорить, что ООН против нас. Но ООН и раньше был таким, однако мы добивались остановки антиизраильских резолюций и продвигали интересы Израиля. Ведь мы предупреждали, постоянно предупреждали, что закон о форпостах и Амона приведут Израиль в Совет Безопасности, просили и требовали остановиться и одуматься ради нашей страны. Я требовала действовать, чтобы сохранить Иерусалим и крупные поселенческие блоки, и для этого заморозить строительство в отдельных удаленных поселениях. Нетаниягу упорствовал – и результат налицо. Мы обязаны действовать, вести прямые переговоры ради Израиля, чтобы избежать в будущем принятия подобных антиизраильских решений”.

Бывший премьер-министр Эхуд Барак, в свою очередь, заявил, что голосование в СБ ООН стало беспрецедентным провалом для Израиля. Он написал в своем Twitter, что премьер-министр должен уволить министра иностранных дел (то есть самого себя – прим.ред.), а заодно “обвинять Керри, Обаму, Арафата и иерусалимского муфтия”.

Лидер партии “Еш Атид” Яир Лапид осудил как саму резолюцию СБ ООН, так и левые организации, выразившие радость по этому поводу, отметив, что такое поведение не патриотично. Лапид заявил, что этот результат был вполне ожидаем, так как правительство последние годы игнорировало работу на международной арене и всякий раз ставило политические интересы выше государственных. Он подчеркнул, что ни одна страна не поддержала Израиль, ни Россия, ни Великобритания, ни Египет. Он отметил, что у принятой резолюции будут разнообразные последствия, и остановить этот процесс нелегко. Лапид подчеркнул, что не советует правительству Израиля рассчитывать исключительно на помощь Дональда Трампа, так как его внешняя политика все еще не сформирована. Лапид подчеркнул, что стране нужен министр иностранных дел, и в правительстве есть много достойных людей, готовых занять этот пост. “Сам я не готов брать на себя эту роль”, – отметил он. Яир Лапид сказал, что необходима разъяснительная работа, для чего следует назначить главу Совета национальной безопасности, координирующего эту деятельность. Он пообещал поддержать правительство в борьбе с международным давлением. При этом он сказал, что необходимы другая политика и другое руководство. Отвечая на вопросы журналистов, Лапид сказал, что не стоит участвовать во французской мирной конференции. Лапид сказал также, что мир может принимать любые решения, но это ничего не значит. “Через 71 год после Холокоста никто не будет предписывать нам, что делать”, – сказал он.

***

25 дек. 10:25

Бывший посол Израиля в США Майкл Орен: “Совет безопасности ООН принял расистскую резолюцию”

***

25 декабря 2016 г., 12:32

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился вызвать для беседы в МИДе послов всех государств, проголосовавших за антиизраильскую резолюцию Совета безопасности ООН.

Согласно опубликованной информации, послы будут вызваны уже 25 декабря несмотря на то, что речь идет о выходном дне иностранных дипломатов.

Среди вызванных нет посла США Дана Шапира, так как его страна воздержалась при голосовании.

Сообщается также, что 25 декабря состоится заседание военно-политического кабинета, которое также будет посвящено голосованию в Совете безопасности ООН. Радиостанция “Галей ЦАХАЛ” отмечает, что Нетаниягу намерен попросить министров воздержаться от чрезмерно резких заявлений на протяжении ближайших недель, до вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.

***

25 декабря 2016 г., 18:31

Радиостанция “Галей ЦАХАЛ” сообщила, что глава правительства Биньямин Нетаниягу запретил членам кабинета министров посещать страны, проголосовавшие за антиизраильскую резолюцию в Совете безопасности ООН, а также запретил встречаться с коллегами из этих стран.

Сайт Ynet уточняет, что запрет распространяется на Россию, Украину, Великобританию, Испанию и Японию.

Кроме того, на заседании военно-политического кабинета Нетаниягу сообщил, что он отменит переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, с которой намеревался встретиться во время экономического форума в Давосе.

***

Нетаниягу зажег ханукальную свечу у Стены плача, чтобы “пристыдить” Совбез ООН

26 декабря 2016 г., 22:15

Нетаниягу разъяснил жесткую позицию в отношении стран, проголосовавших против Израиля

***

Ниже материалы со стр. фейсбука:

Eduard Dolinsky, Киев 25 дек. 10:23

Итак, Израиль отменяет визит украинского премьера. Владимир Гройсман заявляет, что он с пониманием к этому относится и готов дальше работать ради развития отношений двух стран. О том, что это крупнейший провал в отношениях двух стран за всю историю никто не говорит. Молчит министр иностранных дел Климкин. Хотя даже Трамп уже осудил эту резолюцию. Думаю, что по старой традиции, никто за этот провал не ответит.

А вот заместителю министра иностранных дел Кислице в связи с Днем дипломатической службы присвоили ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. В дни 75-летия Бабьего Яра Кислица публично перед всеми озвучил, что Украина отказывается вступать в Международный альянс памяти Холокоста.

Единственное, что успокаивает в данном случае это то, что несмотря на идиотизм чиновников мы можем спокойно ездить в Израиль, а израильтяне в Украину. И ни один чиновник не сможет повлиять на то, что в Израиле живут сотни тысяч бывших и нынешних украинцев, которые делают узы между нашими страны по-родственному крепкими.

Как сказал Президент Украины в поздравлении с Ханукой: “В исторических судьбах украинского и еврейского народов есть много общего. Сегодня мы вместе отстаиваем ценности демократии, прикладываем значительные усилия для победы над российской агрессией, установления мира и согласия на родной земле”.

***

Карл Волох, Киев 26 дек. в 14:45 ·

Итожа тему о голосовании в СБ.

1.Судя по всему, изначально позиция планировалась иная – воздержаться при голосовании. Именно её руководство Украины считало наиболее соответствующей её интересам. Но под давлением США (возможно, и Европы) позицию пришлось изменить. Это позволило Обаме, который и стоял за всей интригой с резолюцией, выглядеть менее двусмысленно, когда он не применил право вето.
Лично я в таком развитии событий ничего особенного не вижу: когда жмут супердержавы, нагибаться приходится всем (или почти всем). Другое дело, как забавно выглядит на этом фоне позиция так называемых экспертов и их паствы в ФБ: решение откровенно вынужденное, принятое под давлением выдают за просто-таки победу украинской дипломатии и доказательство умения отстаивать свои коренные интересы. Впрочем, качество экспертного сообщества у нас давно уже притча во языцех.
2. Будет ли эта история иметь негативные последствия для Украины? Это, пожалуй, самый сложный вопрос, и вряд ли кто-то в мире знает на него чёткий ответ. Делится он на две части: израильскую и американскую, при этом есть ещё и аспект еврейско-американский, связанный с обеими.
Итак, по вопросу американскому. Да, Украина изменила позицию под влиянием США, но позиция вновь избранного президента отличается от предшественника кардинально. Так что, приз за поддержку позиции Обамы Украину не ждёт точно. Будет ли наказание, в особенности, на фоне того, что Украина и так не находится в топе порядка приоритетов Трампа? Надеюсь, что нет, хотя гарантировать сложно: Трамп воспринял этот последний демарш Обамы очень лично. Возможно, такой же будет реакция еврейского лобби.
Ещё сложнее предугадать реакцию израильского руководства. Ибо экстраполяции и примеры из прошлого в данный момент могут не сработать. С одной стороны, Израиль в значительной мере лишён привилегии наказывать охлаждением или разрывом отношений страны, ведущие несправедливую или несбалансированную политику по отношению к еврейскому государству. Почему? Да потому, что таких слишком много. Отсюда и подчёркнутый прагматизм израильской внешней политики, когда в дружбу играют даже с откровенно враждебными странами, как Россия или Китай. Однако, на сей раз реакция руководства Израиля не в пример более жёсткая.
Собственно, это получилось не одномоментно. Лично я с удивлением отметил изменение позиции Израиля в отношении России по украинскому вопросу в последний месяц. Здесь нужно понимать: в Иерусалиме традиционно считают, что любые осложнения с Москвой имеют прямое влияние на уровень безопасности израильских граждан, ведь РФ способна поставлять врагам Израиля много больше оружия, особенно, ракет, и только дипломатические усилия на фоне “необидчивой” израильской позиции позволяют держать этот процесс более-менее под контролем.
Так было до недавнего времени. И вдруг – впервые в истории двойной демарш Иерусалима в отношении России по крымскому вопросу. На тот момент я несколько раз отказался комментировать этот факт, ибо не мог понять его причины. Сегодня, кажется, понимаю: израильская дипломатия осмысленно и целенаправленно меняет отношение к странам, ведущим враждебную политику, даже если это повышает риски в вопросе безопасности или чревато убытками в экономике. Это не значит, что позиция по отношению к России сейчас будет непременно враждебной, но на вечную лояльность Иерусалима Москва надеяться долее не сможет.
Причины такого изменения достаточно понятны: межконфессиональные конфликты и войны на БВ, ДАИШ и разные виды Эль Каиды, добравшийся до Европы исламский экстремизм позволили многим в мире понять, что конфликт в регионе – не результат нерешённой палестинской проблемы, наоборот, эта искусственная проблема является результатом исламского джихада против Запада в лице Израиля.
Как результат, в США приходит к власти Трамп, в Европе усиливаются правые националистические и антиисламские силы. Именно этот тайминг и используется для выхода Израиля из статуса вечного “мальчика для битья” (в дипломатической сфере).
Надеюсь, к существенному ухудшению отношений с Украиной в перспективе это голосование не приведёт. С одной стороны, “смешать карты” с Киевом гораздо легче и безопаснее, чем с Москвой или Пекином. С другой – здесь очень сильны связи между странами на межличностном уровне. Так что, посмотрим.
3. Если отбросить аспект дипломатический, то я вижу в произошедшем и некий позитивный момент, связанный с взрослением украинского общества. Мне немало последних лет приходится втолковывать вполне взрослым и неглупым людям, что движителем международной политики и дипломатии является не мораль в её общепринятом значении, а интересы собственного государства. Иногда они совпадают, и все складывается комфортно, иногда – не очень. Тогда ищется компромисс. В оценке обществом нынешнего случая (с голосованием) я увидел едва ли не впервые, именно такой прагматичный подход и считаю это прогрессом. (Хотя ещё неделю назад дискутировал с людьми, которые неголосование в пользу Украины по крымскому вопросу того же Азербайджана, например, считали предательством). Другое дело, что оценивать, что хорошо для Украины, а что плохо, можно по-разному.
4. Впрочем, скорее всего, я рано радуюсь. Ибо многие люди не умеют “мерить одной мерой”. Решения собственные принимаются на базе абсолютного прагматизма и включают любые компромиссы, от других же требуют ориентации исключительно на высокую мораль. Поэтому я практически убеждён, что через день- другой те же пассионарные ребята, что так убедительно рисуют резоны для прагматичного голосования, будут с видом оскорбленного величия ругать “зажравшуюся Европу”, “трусливый” Азербайджан или “равнодушный к чужим страданиям” Израиль. Впрочем, и эти двойные стандарты по-человечески очень объяснимы

***

Оксана Солопа 26 дек. 16:28 · Киев,

Представитель Украины в ООН сравнил израильские поселения в Палестине с оккупацией Крыма Россией.
Отсюда плавно выплывает, раз для Украины Россия – наглый агрессор, то Израиль – тоже…
Может ключ к пониманию своеобразного взгляда на Израиль и Иерусалим даст биография посла? Мажорный сынок крупного советского партийного деятеля, заведующего в своё время отделом пропаганды и агитации ЦК КП Украины. Сам успел с десяток лет под сенью папаши потрудиться в МИДе УССР. Думаете ни первый, ни второй не были связаны с Конторой?) Более того, последние годы Ельченко был послом в России. Не там ли ему освежили память и напомнили о том, чему нас учил Совок: столица Израиля – Тель-Авив.

Ельченко, Владимир Юрьевич
Биография
Окончил факультет международных отношений и международного права Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко (1981).

С 1981 года на дипломатической службе в МИД Украины.

В 1997—2000 годах постоянный представитель Украины при ООН.

С декабря 2000 года заместитель министра, с 21 августа 2001 года заместитель госсекретаря, с марта 2003 года государственный секретарь, в 2003—2005 годах первый заместитель министра.

В 2005—2006 годах посол Украины в Австрии.

С 2006 года постпред Украины в Республике Австрия.

С июля 2010 года — посол Украины в России. С 17 марта 2014 был отозван в Киев для консультаций в связи с присоединением Крыма к России. После этого из Киева не возвращался из-за действий российской стороны в рамках конфликта на востоке Украины.

С 9 декабря 2015 года — вновь постоянный представитель Украины при ООН

Сын Юрия Ельченко
Биография
Окончил Киевский политехнический институт в 1952 году.

С 1953 года — на комсомольской и партийной работе.

В 1958—1960 годах — секретарь, второй секретарь,

В 1960—1968 годах — первый секретарь ЦК ЛКСМ Украины.

В 1968—1969 годах — инспектор ЦК КП Украины.

В 1969—1971 годах — второй секретарь Львовского обкома КП Украины.

В 1971—1973 годах — министр культуры Украинской ССР.

В 1973—1980 годах — заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК КП Украины.

В 1980—1987 годах — первый секретарь Киевского горкома КП Украины.

В 1987—1990 годах — секретарь ЦК КП Украины.

***
Хая Двора Цымбалова живет в Испании, 26 дек. 16:49

Пришло время кое-что объяснить.
Я в последний год перед отъездом из России очень много своих сил и эмоций как гражданского и политического активиста отдала поддержке Украины против кремлевского вмешательства в ее дела и последующей силовой агрессии. Собственно, с конца 2013 года, когда начались известные события, это было главной темой нашей уличной протестной активности. Я организовала самую первую публичную акцию в поддержку Евромайдана в Петербурге в начале декабря 2013 года. Потом, на протяжении следующего, 2014-го, года я была организатором и участником ещё многих пикетов и митингов на эту тему. Каждый месяц, чуть ли не каждую неделю мы выступали против аннексии Крыма, против развязывания Путиным войны на востоке Украины, против лживой антиукраинской кремлёвской пропаганды, превратившей мозги населения РФ в податливую вату. 1 мая 2014 я с гордостью шла по Невскому проспекту с украинским флагом под гремящий на всю округу гимн Украины. Меня именовали в прессе “проукраинской активисткой”, что было вполне справедливо.
Но, как говорится, “времена меняются, и мы вместе с ними”. Пора подвести черту.
После позорного голосования в Совбезе ООН за антиизраильскую резолюцию вечером в пятницу, где в числе голосовавших за эту резолюцию была и Украина скажу следующее. Эта подлость официальной Украины лично для меня – красная черта. Лимит моего сочувствия и поддержки этой страны и ее борьбы отныне исчерпан.
Меня более не волнует политическая судьба государства Украина. Кто бы ни возжелал его сожрать или понадкусать – будь то кремлевский карлик или черт с рогами. Мне более нет до этого никакого дела. Это больше не моя личная история, с этим покончено.
Это не означает, что я жалею о том, что делала раньше, но теперь – всё. Дальше нам не по пути. Гештальт закрыт. Уж извините.
Позиция по Израилю – это для меня абсолютная лакмусовая бумажка. Тот, кто ведёт себя враждебно по отношению к Израилю, – мне не друг.
Да, конечно, я понимаю, что Украина в данном случае вела себя по принципу “все побежали – и я побежал”. А инициаторы и движущие силы этого гнусного безобразия (и ему подобных) – иные. Но по их поводу у меня и не было никаких вопросов и никаких личных сантиментов. (Хотя неожиданная подлость Обамы, который перед уходом решил основательно напакостить, несколько поразила. Но не сильно – в общем и целом тут нет ничего нового и удивительного, да и недолго ему осталось гадить – меньше месяца.)
А вот с Украиной меня, да, связывали личные политические сантименты. Теперь их больше нет.
Этот пост не несет в себе цели с кем-то спорить и убеждать. Просто обозначаю свою позицию, если она кому-то интересна. Хотя после того, как я самоудалилась из российского политического актива, это для общего расклада и не имеет никакого значения.

***

2. Еще более громкая тема, всколыхнувшая огромную массу народа, прежде всего, в России, Украине, да и Беларуси, это крушение российского военного самолета с артистами на борту, а также находившейся среди пассажиров, “доктора Лизы” (Елизавета Глинка), летевших на военную базу в Сирии с новогодними поздравлениями и концертом.

J. K. Беларусь 25 декабря в 9:53 ·

По поводу гибели российского самолета. Тут некоторые задумываются, нужно ли выражать соболезнования. Думаю, соболезнования не будут лишними – всё-таки погибли люди, в т. ч. и гражданские.
С другой стороны, каждый не долетевший до цели военный самолет страны, которая развязала и ведет войну против Украины и всего цивилизованного мира (в том числе и против нас с вами) приближает её поражение. Что же касается погибших гражданских, в числе которых могут быть и наши с вами знакомые… Никто их под дулом пистолета не заставлял лететь в страну, истерзанную путлеровскими агрессорами. И, тем более, помогать кремлевским убийцам в их пропагандистской кампании. Эта кампания – часть гибридной войны, так что каждый погибший – уже не штатский, а рядовой (офицер, генерал) Армии Зла. В общем, как говорится, гореть им всем в Аду!

Sergey Auslender 25 дек. 11:49, Израиль

Год это был, по-моему, 2004-й. Мы возвращались из командировки в Хабаровск, там снимали с пресс-службой ВВС. Летели тем самым военным “почтовиком”, ТУ-154. Перегруз был страшный. На последних рядах солдаты-срочники сидели по четверо на трех креслах, люди стояли в салоне, как в трамвае, в час пик. Две промежуточные посадки. На каждой экипаж пинками сгонял людей в хвост, чтобы хоть как-то выправить центровку. На посадке в Чкаловском загорелись, в салон пошел желтый, удушливый дым. Парень из пресс-службы потом объяснил, что горело масло в двигателе, видимо, из-за перенапряжения. Но сели. Потом вытаскивали сумки из багажного отсека. Никаких лестниц не было, меня, как самого молодого, туда закинули на руках и я швырял багаж на головы коллегам и тем самым срочникам. Какие-то ящики с экспериментальными гранатометами. Потом летал на МЧС-вском борту. Ни с того, ни с сего, сели в Хабаровске. Когда вышли, увидели, что весь фюзеляж ИЛ-72 залит маслом, потекло из двигателя. Пару часов ремонтировались, потом полетели дальше. И так всю дорогу. Летал на Курилы пограничным вертолетом. Радаров не было, туман такой, что видимость почти нулевая. Летели метрах на пятидесяти, над самой водой. Пилот чудом увернулся от скалы, которая вдруг появилась из тумана прямо по курсу. На другом вертолете с Рыбводом падал на Камчатке (разбалансировка винта). Высота небольшая была, просто жестко сели. Возможно, в Сочи был тот самый “почтовик”, который вез нас тогда из Хабаровска. Это была такая часть профессии, постоянно рисковали. Писать, что если бы не было этой проклятой войны, они все были бы живы, я думаю, смысла нет.

***

Михаил Кожухов, Москва, бывший пресс-секр. Путина.

25 дек. 12:39 ·

На борту разбившегося самолета погибли, среди прочих, «министр культуры» минобороны Антон Губанков и его сотрудник Оксана Бадрутдинова. Очень хорошие…
Самолет, посол, уже десятки военнослужащих. И будут еще.
НАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ В СИРИИ.

***

С. Г., Беларусь  25 дек. в 15:27 ·

Яшчэ раз аб ТУ…

Эксперты ў Маскве пачынаюць казаць аб выбуху на борце ТУ-154… Шыла ў мяшку не схаваць… Таму хроніка падзей, мне падаецца, прыблізна такая:
– ТУ ”спецрэйс” з усімі гэтымі ”харыстамі”, ”журналістамі” і іншымі выляціў з Масквы ў Сірыю;
-Прызямліўся ў Сочы (менавіта гэта паказвае што пасадка і дагрузка былі запланаваны раней яшчэ ў Маскве), дзе на борт самалёту yзышлі яшче каля сотні ”іхтамнетаў” (хутчэй за ўсё менавіта з кадыраўскіх фармаванняў, бо іх база знаходзіцца побач, у адрозьненне ад базы вагнераўцаў)разам са зброяй (усё што належыць ”па штату”, а г.з. і гранатамёты і агнемёты);
– Пры ўзьлёце адбыўся выбух у самалёце…
Таму.. цікава як зараз пачнуць выварочвацца ”маскоўскія госьці”…

***
Михаил Кожухов, 25 дек. 18:01 ·

НОВОГОДНЕЕ
Предыдущий текст вызвал бурю эмоций. Мне предложили убраться из «нашей» страны, обвинили в маразме, кем только не назвали, давали советы, а это я особенно люблю, и, конечно же, попеняли «афганским» прошлым. Раз такое дело, вот вам новогодняя история в тему.
Новый 1989 год я встречал в гвардейском парашютно-десантном 345-м полку, одном из самых-самых в Афганистане. Его батальоны то и дело бросали на «боевые», без их участия обходилась редкая операция. А возвращались под развернутые флаги полка! Такого нет в уставе, это придумал командир – «кэп», как его все называли, – Валерий Востротин. После первого ранения в буквальном смысле слова зашитый хирургами, как старый носок, он вернулся «за речку» на второй срок уже со Звездой Героя. «Кэпа» боготворили солдаты: в казармах у многих над койками висели его портреты, вырезанные из газет, – такого я никогда не видел!
Мы подружились с ним в Хосте, на той самой операции, где произошли события, взятые за основу фильма «9 рота». 9 рота – это ведь 345-й полк. Валера и сам ей когда-то командовал: «девятая» под его началом штурмовала Дворец Амина.
Новый год был – не передать! Десантура лупила в небо из всего, что может и не может стрелять. Командир обошел все батальоны, поздравил (я, как гость, за ним «хвостиком»), а потом мы проговорили всю ночь, тогда он и подписал мне эту карту «в залог нашей долгой дружбы».
Когда прощались на следующий день, я прочел ему стихи Игоря Морозова из набиравшей популярность, но еще не дошедшей до Баграма песни «Мы уходим»: «С покоренных однажды небесных вершин по ступеням обугленным на землю сходим…» Там есть такая строчка: «И дела не доделаны полностью, но… Мы уходим, уходим, уходим».
Востротин выслушал, помолчал и сказал с горечью:
– Да не было у нас в Афганистане никаких «дел».
…Кстати, это ведь Востротин в 1991-м не пошел на штурм Белого дома. Поднял в воздух Болградскую дивизию, которой тогда командовал, сел в Кубинке, дошел до МКАДА и – встал. Не пошел дальше.
Не было у нас в Афганистане никаких «дел». И в Сирии – нет.

***

Леонид Канфер, 25 дек. 18:29  Киев

Когда происходит катастрофа сродни сегодняшней, выражают соболезнования, скорбят, щадят чувства семей погибших.
Это в мирное время.
В военное время враги все, кто убивает на твоей территории твоих сограждан. Кто привозит боеприпасы, продукты, кто поет в их тылах патриотические песни, кто снимает об этом сюжеты, кто накачивает ненавистью с телеэкранов и врет, что нет никакой войны… Кто своим молчанием и безразличием поощряет войну. В военное время все человеческое – уходит. Остается только “свой – чужой”, “друг – враг”, “ты или тебя”.
Гибель самолета обнажила еще раз простую вещь: Украина и Россия – в состоянии войны. Это на войне – не жалко. Потому что враги. Сколько бед нужно было принести Украине, чтобы многие украинцы радовались гибели самолета – ровным счетом те, кто не так давно считал Россию ближайшим соседом и другом?!
Я не могу ни злорадствовать, ни оставаться безучасным. Тем более, на борту был человек, которого я хорошо знал по чеченским командировкам.-оператор Олег Пестов. И я выражаю соболезнования его семье.
Но эта трагедия, вернее, реакция на нее, должна по идее ужаснуть россиян: не самому факту комментов в стиле “не жалко”, а тому, сколько ненависти у украинцев удалось вызвать за эти два года ко всему, что связано с Россией, а уж касательно военных и журналистов – особенно. Как быстро России удалось из действительно дружественного, родственного народа сделать врага. И ненависть эта – не продукт пропаганды: выключил телек и забыл. Она настоящая, она ярая. Без дураков. Я не знаю, что еще в России должно произойти, какие трагедии, чтобы люди сказали: хватит! Чтобы ненавидели свою власть так же, как в позднесоветские времена за Афган

***

О. Ч, 25 дек. 18:35 Минск

Сегодняшняя моя лента эмоциональна и противоречива, как никогда. От “давайте просто помолчим” и горя от гибели доктора Лизы до “принципа вселенской справедливости и компенсации за Алеппо”.
Что почувствовала я, когда утром увидела новости о катастрофе ТУ?
Признаюсь, первое – очень жаль артистов ансамбля Александрова. Они профессионалы высокого класса. А потом пошли ссылки на их исполнение песни про “вежливых людей”. А потом посты про доктора Лизу, которая вывозила с Донбасса украинских детей в Россию. Спасала? Или воровала?
Искусство вне политики?
Спорт вне политики?
“Ой, давайте только не про политику!”?
Политика уже в нашей жизни, хотим мы этого или нет.
Те, кто летел сегодня с этом самолете, они кто? Люди или “живая сила противника”?
Должен ли сегодня каждый цивилизованный человек скорбеть по поводу смерти другого человека? Должен. Вероятно, даже нести цветы к российскому посольству.
Должен ли сегодня каждый цивилизованный человек анализировать причинно-следственные связи? Должен.
Может ли сегодня каждый цивилизованный человек быть “за все хорошее, против всего плохого”?
Не может.
Никуда не деться. Определяйтесь. Иначе будете пушечным мясом.
И да – о вас кто-нибудь будет скорбеть.

***

Emil Sutovsky, Израиль 25 декабря в 19:23 ·

Интересно, это война делает людей нелюдьми, или просто позволяет всему гнусному и нечеловечному безнаказанно выплеснуться, обеспечив объяснение и оправдание любой бесчеловечности?

***

J. K. Минск 25 декабря в 21:56 ·

Александр Лукашенко когда-то отказался объявить траур по разбившимся возле Катыни полякам, зато сейчас объявил его по погибшим российским военным и пропагандистам. Видать, они ему “идейно близкие”.

***

Л. Ч, Севастополь 25 дек. 22:31

Когда погибли эти иркутские бедолаги,я подумала: Ого,это ж на целый самолет наберется! И тут эта катастрофа…” Жалко людей,особенно всех” ,как сказала героиня одного фильма…Я редко плачу от душевной боли,терплю. Вот ” жалистное” про животных уж точно не могу воспринимать без слез… Сейчас вот плачу над своим умирающим братишкой,которому не в состоянии оказать нормальную медицинскую помощь… На днях плакала,когда увидела ролик с растерзанными сирийскими детьми..,когда вижу убитых наших защитников,когда убили Политковскую и Немцова тоже плакала,когда погибли дети Беслана и малайзийского боинга А как я плакала по Небесной сотне,по нашим защитникам,и плачу по сей день На днях опять было убито много наших достойнейших воинов- защитников..Мое сердце сжимается от боли,когда я думаю о больном сынишке моего отважного земляка Олега Сенцова,о бедных крымскотатарских детях,чьи отцы томятся в узилище подлой власти. А сейчас в душе пустота и страх за наших детей,которые тоже могут стать жертвами теракта. Когда Америка воевала во Вьетнаме,Ираке сколько было протестных антивоенных акций! Да,кстати,Марлен Дитрих,любимица немцев,что-то не поехала поддержать гитлеровцев на передовую.И,чтоб потом не плакать,может,надо и россиянам собраться и выйти,наконец,на площадь и потребовать от своего фюрера,который тренируется в Сирии ,не говоря про Украину,прекращения убийства! Если бы вышел миллион,то не закатали бы,как Ильдара Дадина…Государство заточено на убийство,этому монстру никого не жалко!А вы ловите каждое слово своего “дуче”и надеетесь на лучшее..Вот над моей головой в Севасе постоянно кружат истребители,да так,что,того и гляди,грохнутся на дом. Вы нас потом тоже пожалеете? Горько сознавать,что у эмпатии тоже есть предел…

***

S. N. 25 декабря в 23:43 ·

Ничья смерть для меня не причина для злорадства, и пусть упокоятся души погибших. Но русским друзьям, требующим от украинцев сочувствия в связи с катастрофой военного самолёта с военным же ансамблем, следовало бы спросить себя: а всегда ли вы или ваши сограждане сопереживаете горю тысяч украинских семей, потерявших родных на войне? Войне, которую начало российское правительство – при молчании или даже активном одобрении подавляющего (во всех смыслах этого слова) большинства населения с триумфом за украденный Крым и злобной радостью над зверски казнёнными «укропами»? И если ответом на вопрос будет – «Так то ж война!» – значит, так тому и быть: на войне как на войне. Осознайте, что ваша страна ведёт войну с другой страной (даже с двумя). Значит, вы для украинцев – враги (не по их, украинцев, инициативе). А какого отношения вы хотели бы от врага? От врага можно только просить сочувствия, но никак не требовать его.

P.S. И не стоит обольщаться насчёт объявленного в Беларуси траура: вполне вероятно, причина его – не в сочувствии, а в страхе. Перед вами. Многим ведь из вас хочется, чтобы Россию – боялись. И в этом смысле следует признать, что за несколько лет Путину удалось то, на что у Сталина пошли десятилетия. Правда, настрашили вы не США или ведущие страны Запада, а своих соседей, но – лиха беда начало. Однако страх – это антоним дружбы, и от предмета страха даже рефлекторно хочется быть подальше, правда же?

Эдуард Надточий, 26 дек. 10:26 ·

можно ли сравнивать доктора лизу и доктора менгеле? конечно, нет! доктор Менгеле никогда не был предметом пиара и вообще был скорее типом маньяка-ученого. деятельность его носила, насколько мне известно, секретный характер. Один известный физиолог мне рассказывал, что как не неприятно об этом думать, но многие из его данных являются и сегодня нашими представлениями о предельных дозах и испытаниях человеческого организма.
напротив, никаким ученым, разумеется, доктор Лиза не является. она является широко разрекламированным меценатом, занимающимся спасением разных категорий социально пораженных в своих правах людей. сравнивать ее имеет смысл скорее с Корчаком.
Корчак тоже был медиальной фигурой, при чем всемирно известной. про него снимали фильмы, и даже перед газовой печью его узнавали в лицо эсесовские офицеры.
Однако мыслимо ли представить себе Корчака, проводящего после оккупации Чехословакии или Польши марши “мы вместе с Фюрером”? или рассказывающим, что никаких немецких войск в Судетах он не видел? или везущим груз лекарств на самолете Вермахта в только что оккупированный Белград? или прогуливающимся в сопровождении офицера SS – существование которого он к тому же отрицает – по руинам Киева в поисках несчастных еврейских детей?
есть некоторый моральный предел, который обязан ощущать в своих действиях всякий, занимающийся добрыми делами. этот предел обнаруживается там, где ради добрых дел тебе предлагают заключить сделку с дьяволом. родившийся вчера Спаситель на этот счет не дает никаких сомнений: никакое “спасение человечества” не стоит того, чтобы поклониться дьяволу. для Спасителя это было тестом до начала всей его миссии. лучше остаться униженным и одиноким в своей смерти, чем стать царем царей под патронажем силы абсолютного зла. Вот о чем мы должны вспоминать каждый раз в светлый праздник Рождества.
к сожалению, распиаренные – именно поэтому – мордорские благотворители такого теста не прошли. и они не просто поклонились дьяволу, они провозгласили такое поклонение своим фундаментальным принципом. и чулпан хаматова, и доктор лиза ясно и недаусмысленно сказали: им все равно, чьей силой они будут осуществлять свою благородную деятельность. а сила тут же продемонстрировала, что договор этот – не бесплатный, и поклонение дьяволу
никогда не бывает тайным. она использовала и хаматову, и глинку в виде презервативов или туалетной бумаги для своих собственных целей прославления абсолютного зла. и обе они это приняли безропотно, тем самвм перецдя границу, проведенную родившимся вчера. а онирождается год за годом только для тех, кто держит эту границу. и значит вчера онине родился ни для хаматовой, ни для глинки.
Доктор Лиза, безусловно, пошла в своем договоре с дьяволом куда дальше Хаматовой. она просто стала работником министерства пропаганды Зла . зачем ей было лететь с грузом лекарств в Сирию ? как она попала на военный самолет, полный одетых в униформу армии Зла плясунов на трупах? она не понимала, зачем ее пригласили? все она отлично понимала и с удовольствием играла свою роль. ее задача – демонстрировать театральную доброту Абсолютного Зла. те, кто должен был все это описать и сделать предметом пиара- летели на том же летатле.
Доктор Менгеле был порноангелом чистой науки. персонаж, хорошо описанный в литературе и не способный кого то соблазнить своим примером. Доктор Лиза была порноангелом слезинки ребенка, типом, который остался непонят большинством даже у Достоевского. этот тип порноангела до сих пор соблазняет малых сих, размывая моральные границы, завещанные нам Спасителем. подталкивая нас к договору с мерзейшей мощью.
и потому из двух этих порноангелов опасней не доктор Менгеле, но доктор Лиза. а спасенные ею жизни спасены отнюдь не во имя Спасителя, а значит – никакого спасения и не случилось вовсе.
поэтому смерть ее – скорее акт милосердия Господа во имя тех добрых дел, которые она сделала целью своей жизни. и я надеюсь, что Господь в бесконечности своего милосердия найдет их весомее, чем тот договор с дьяволом, который она добросовестно исполняла до последнего мгновения своей нелепой жизни, и который отказался исполнять пошедший в газовую камеру вместе со своими детьми ради защиты последней красной линии своих принципов Янош Корчак.

***

Ayder Muzhdabaev, 26 дек. 11:04

“Жертвы никогда не скорбят по потерям в войсках агрессора. У жертв, если они не тронулись умом, не может вызвать искреннего сочувствия падение военно-транспортного самолета министерства обороны врага. Упавший самолёт с артистами и пропагандистами, летящими повеселить на Новый год солдат вермахта, СС и люфтваффе, не мог вызвать сострадания у граждан СССР.
Россияне, удивляющиеся реакции украинцев, наверное, забыли Крым и Донбасс. В Украине 10 тысяч погибших от вашей армии. Десять тысяч. И миллионы беженцев. Миллионы. С родными, друзьями, знакомыми и т.д. С искренним — и заслуженным — презрением к россиянам, которые оказались каиновыми братьями. А ещё эти высокогуманные россияне, наверное, забыли, что они сами как-то не особенно скорбят по жертвам войск РФ в Украине. И в Сирии. Или же эти россияне просто не хотят логически мыслить. Или же хотят показаться какими-то глобальными гуманистами, но чтобы ими быть, нужно, как минимум, не быть жертвами конкретной войны, жертвами от рук конкретной страны. Украинцы такими стали. От рук вашей страны. Прямо или опосредованно — от ваших рук.
Реакция россиян, у которых сейчас погибли знакомые, так же по-человечески естественна, как и реакция украинцев, для которых эти их знакомые — безликие презираемые враги. Учитывая, что все эти годы происходило, — это совершенно не удивительно. Россияне и украинцы находятся по разные стороны фронта. И это фронт открыли не украинцы. И мораль мирного времени в войну не работает. Сложно это понять? Россия ведёт войну, россияне.
Россия ведёт войну. И ещё раз, медленно. Россия. Ведёт. Войну. Эта война жестока и несправедлива по отношению к ее жертвам. И ее жертвы не будут сострадать вам и сострадать вместе с вами. Это невозможно. Никак”.

***

Саша Сотник, 26 дек. 12:23 ·

О вчерашней реакции соцсетей на гибель пассажиров авиалайнера Ту-154. Сам вчера не писал, потому что целый день монтировал итоговую программу, которую увидите сегодня.
Единственное, чего не приемлю – так это истошной пляски на костях погибших. Вообще, упарываться от радости до невменяемости нехорошо. Даже на свадьбе, не говоря о похоронах. Тем более – когда случается смерть идеологического противника – надо вести себя достойно.
Погибшие в катастрофе при жизни вели себя по разному. Всех их объединило одно масштабное событие: Путин влез в Сирию. А они это поддержали. Так или иначе. В противном случае, их не собрал бы на своем борту злополучный ТУ-154.
Одни были пропагандистами, другие носили погоны МВД, и тут уже неважно – пели они, плясали или читали стихи. Они – люди государевы, и если полетели в Сирию “развлекать воюющих” – должны были понимать, что главнокомандующий послал их на линию фронта, а там могут и убить. Вне зависимости: в воздухе или на земле. А еще там была Доктор Лиза. Когда-то ее уважали за добросердечие, а потом ее принципиальность куда-то испарилась. Она связалась с “плохим мальчиком Вовочкой” и превратилась в пропагандистский инструмент в деле удержания власти. Так или иначе, но она автоматически включилась в дьявольскую игру: на Донбассе, а потом – и в Сирии. Нельзя брать у Путина гранты, оставаясь чистой и принципиальной. Грант от путина подразумевает абсолютную лояльность режиму и включает в себя вот такие опасные командировки. Так что ее нахождение на борту вполне логично.
Лично мне хочется выразить соболезнования родным и близким погибших. А вот скорбеть по ним – извините – не хочется. Все они сделали свой выбор.И, как показало трагическое событие, этот выбор стал для них смертельным.
Но не пляшите на их костях. Так или иначе – они уже наказаны. Смертью. И вряд ли будет благородным устраивать ад для их живых родственников и друзей.
Просто подумайте о том, чтобы война не расчеловечила вас самих.

***

Елена Захарова, 26 дек. 13:42 ·

Интересно, те, кто требует активно оплакивать погибших вчера в самолёте людей, знают, что каждый день КАЖДЫЙ ДЕНЬ в Украине гибнут Герои, защищая от нас свою страну, гибнут мирные жители от наших с вами обстрелов, гибнут или остаются без крыши над головой.
Мне жалко погибших вчера. Но призыва “должны пожалеть” я не понимаю.
Я каждый день оплакиваю украинцев и сирийцев и не могу придумать, что делать, чтобы остановить этот ад. И ни я, ни кто бы то ни было другой не имеет права требовать от украинцев сочувствия. Мы не потеряли близких, нас не бомбят. Нам лень выйти всей Москвой, всей страной и сказать “Нет войне!” Мы инфантильные эгоисты, везде ищем виноватых, а в зеркало посмотреть не догадываемся.

***

Александр Тверской, журналист, Москва 26 дек  14:58  ·

Граждане страны, где ставят памятники Сталину и мемориальные камни сотрудникам ГУЛАГа не имеют права говорить о человечности.

Граждане страны, где сажают людей за посты, лайки и плакаты на улице не имеют права упрекать других в негуманном отношении к кому-либо.

Граждане страны, которая бомбит сирийские города, называя это “тренировкой” не имеют права взывать к состраданию.

Граждане страны, которая аннексировала часть территории Украины и третий год ведёт там вероломную войну, когда счёт убитых украинских солдатах идёт уже давно на тысячи не имеют права раскрывать свой рот и требовать от кого-либо сопереживания.

Граждане страны, где первые лица государства позволяют себе выражения: “В Сирии детей посыпают пылью”, “Мрут, как мухи” (о сотне отравившихся в Иркутске), “Она утонула”, где террористов ездивших в Донецк награждают средь бела дня, где боевики спокойно говорят в интервью, что надо “уничтожить украинскую нацию”, где с экранов ТВ в передачах с самыми высокими рейтингами слышны призывы сбросить атомные бомбы на другие города и страны не имеют права даже вякать о морали других людей.

Граждане страны, которая смеялась над шуткой Задорнова про “самолёт тяжелее воздуха” не должны удивляться, когда услышат смех уже от других в свой адрес.

Граждане страны, ненавидящие весь мир, желающие смерти всем вокруг, самоутверждающиеся за счёт танков, бомбежёк, воен, атомного оружия, считающие себя лучше других по праву своей национальности и месту рождения должны тихо заползти в угол и не высовываться в такие моменты, а не учить других скорби, жалости и человечности.

Граждане страны, где не наказан и не осуждён ни один государственный и международный преступник за последние сто лет, где палачи в чести, а людей расстреливают на мостах, гноят, гнобят и сживают со свету только за их гражданскую и человеческую позицию – вот эти граждане, как раз и должны заткнуться.

Гражданам этой страны необходимо обратить внимание на себя, на преступления своего государства, на свою незамоленную историю. Я уже не говорю, чтобы покаяться, хотя бы просто разобраться у себя в государстве, где столько чудовищной несправедливости, унижений и растоптанных человеческих ценностей и чувств, что разгребать это всё до Второго Пришествия. В своём глазу бревно поищите, окаянные. Остановитесь, посмотрите в зеркало, как вы с такими лицами к кому-то ещё можете иметь претензии? Где ваша совесть, чтобы искать её у других?

Катастрофа случилась ведь не вчера, катастрофа случилась тогда, когда народ этой страны потерял свой человеческий облик, поделился на рабов и господ и превратился в агрессивное, кровожадное население , убивая на своё пути всё живое, всё светлое, всё разумное и вечное. Крах случился тогда, когда в один момент для всех вдруг стало возможным, что цель оправдывает средства.

DIXI.

***

Lidiya Stafford, 26 дек. 17:19 ·

– Кобзон заявил, что должен был лететь в упавшем самолёте!
– Да он ещё с Моторолой в лифте должен был покататься!

***

Emil Sutovsky, 26 дек. 17:58 ·

Советское время было страшно своим лицемерием. Нынешнее – откровенной мерзостью.

***

Natasha Severin, 26 дек. 19:22 · Нью-Йорк,

УПРЯМО НЕ СКОРБИМ…

Безумие вокруг погибшего российского военного самолета, летевшего в Сирию ” давать концерт” в честь взятия Алеппо продолжается, журналист Александр Тверской, который живет в Москве, пишет, что настроения большой части русской публики таковы — что чуть ли не в расстрельные списки нужно вносить тех, кто не скорбит, как положено, ( так было в С.Корее, когда умер их диктатор), а мне вдруг все показалось очень простым: путин потерял военный самолет с людьми, которые летели в Сирию на неправую войну с неправыми командировками — поддержать, спеть, сплясать для агрессоров и преступников,как пишут по этому поводу арабы ” на костях детей Алеппо”. Самолет погиб, гнусная военно- пропагандистская миссия сорвалась, и возник вопрос, разделивший всех окончательно — просто ли это гибель несчастных людей, которую следует оплакать, потому что там был известный в СССР военный ансамбль ” Песни и пляски”, а не только генерал и 5 боевых полковников ? или это военная потеря путина, которую должны с одобрением воспринять жертвы его агрессии в нескольких странах и сочувствующие им люди во всем мире — поскольку идет война с ним и всякая его военная потеря мила сердцу его жертв?Я склоняюсь вместе с украинцами и сирийцами к тому, что потери противника смешно оплакивать, почему же никто не оплакивал сбитые и погибшие самолеты Гитлера? там ведь тоже были люди, с семьями, биографиями, талантами? потому что они служили Гитлеру и были таким образом преступниками и врагами человечества! Но истерическое большинство искалеченной, ожесточенной России, которое видит в путине царя и отца — оплакивает эту катастрофу, как потерянную возможность еще раз поиздеваться над другим народом, поверженным в пыль русскими бомбами. Анасамбль ” Песни и пляски” ( мы ведь со смехом называли его ” Пытки и пляски”,) мог отказатсья от опасной и аморальной гастроли, но почел за честь поддержать сотни тысяч смертей в Сирии, как Кобзон — растление Донбасса, как московские дебильные артисты , ездящие спеть и сплясать в Крым…Страна пребывает во всеобщем буйном помешательстве, включая большую часть интеллигенции, для меня, например, это последняя капля — больше я эту яму, в которой творческие люди стоят на коленях перед кровавым царем и молят его с гнусным мазохистским надрывом о милосердии — больше я эту яму всерьез не воспринимаю и другим не советую, пусть “мертвые хоронят своих мертвецов”.

***

Комментарий: Мораль военного времени

Гибель Ту-154 показала, что россияне и украинцы не скоро поймут друг друга, пишет Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW.

***

Пётр Фарбер, Н.Й. 26 дек 23:55 ·

Зеркало

Мы все люди. Разные, то похожие друг на друга, то нет. Совсем противоположные порой. Сильные, слабые. Вот слабые вознеслись, вот сильных занесло. Вот наоборот. Бывает. Мы люди.

Если начнём считать кого-то за нелюдей, начнётся вражда. Мы слабые, когда враждуем. Это выгодно тем, кому нравится нас порабощать. Ведь помним же?
И разве нравится нам в порабощении? А порабощают не только люди. Например, ненависть порабощает.

Вот пишут, что на самолёте летели мирные люди, они не виноваты. Много раз повторяется, что безвинные. Поэтому их жалко.
А если не безвинные, то не жалко? Если виноватые, то разве заслужили? Но кто так пишет про “невиноватых”, не желает никому смерти. Это так делятся люди своей болью.

Другие пишут, что одним самолётом агрессора стало меньше. И меньше стало певцов, способных исполнять циничные песни про вежливых убийц, меньше танцоров, не понимающих, когда и где уместны их танцы, меньше врущих репортёров, меньше военных преступников, меньше фальшивых спасателей. И что же – останки сладки? Нет, нет.
Так пишут те, кто считает потери в войне с агрессором и не хочет агрессии, не хочет войны, не хочет убийств, не желает никому смерти.
Так люди считают и пишут от боли, которая их переполняет.

Третьи пишут, что нельзя радоваться чьей-то смерти, нельзя не сопереживать, это аморально, пусть все заткнутся, отпишутся или будут казнены, бумеранг прилетит. Эти люди тоже не желают никому смерти. Это боль их переполняет, невыносимо им от боли этой.

Всем нам больно. И будет больно, пока мы живём в стране, руководству которой хочется оставаться у власти любой ценой, любой войной, гибридной или какой там ещё, нами не остановленной.

Всем нам больно от всего происходящего. И одним, и другим, и третьим. И это естественно. Пусть же боль эта нас объединяет, а не сшибает лбами и не отбрасывает друг от друга. Пусть эта боль поможет нам стать сильнее и придумать вместе, как начать действовать. И действовать пусть поможет, и ничего не бояться. Вместе.

Раз нам больно, у нас доброе сердце.

***

Niko Sandros, Минск 27 дек. 0:46 ·

На фоне последних событий в русском языке появилось два новых слова. “Недоскорбь” и “скорбебесие”. Как страшно смотреть на все это со стороны. Раньше люди мерялись …., а сейчас тем, кто правильнее и отчаяннее скорбит.
Смотреть на самих себя не менее страшно. Такое чувство, что беларусы провалились, буквально ухнули в чан “безысходность и уныние”.
Я видела разные кризисы и драмы.
Но я никогда еще не видела такого массового сумасшествия у соседей и такой отчаянной печали дома.

Только мысли о не убиваемых медоедах и книги на польском утешают. Сделаю себе тату – медоеда. Медоеду на все плевать. Чоткий дерзкий упрямый медоед – наше все.

***

Виктор Лаврентьев, 27 дек. 4:13 ·

А представим, что в проклятые сороковые прошлого века по нацистским лагерям бродит доктор фрау Марта, раздавая узникам аспирин и перевязочный материал. Она истово призывает руководство рейха к приоритету гуманизма, поясняя, что ее деятельность находится вне политики, и принимает из рук Гитлера государственную награду за свой самоотверженный труд.
При этом в интервью многочисленных она уверяет, что никаких газовых печей в тех лагерях не наблюдала, а наблюдала только скорби и страдания людей.
Затем она вылетела в северную Африку, занятую гитлеровскими войсками, для снабжения лекарствами уцелевших в бойне детей. Но случилось страшное – над Синаем самолет рухнул по невыясненной причине.

И вот тут уровень нашей скорби по этому святому человеку зависит только от нашего понимания взаимосвязей между оправданием нацистской агрессии и показной помощью ее жертвам.

Всем, кто счел мои аллегории чудовищными и аморальными – кнопочки отфренда и блокировки находятся в правом верхнем углу моего аккаунта.

***

Анджей Почобут, Беларусь 26 дек. 10:24 ·

Удивительная, прямо таки, детская непосредственность. Сначала оккупировать Крым, и разжигать войну на Донбассе, а потом требовать от украинцев, чтобы те сочувствовали России из-за авиакатастрофы. Семьи погибших от российских пуль и снарядов украинских воинов тоже должны сочувствовать и сопереживать? Тысячи беженцев тоже? Те кто ждет своих родственников из плена?

Всё выше сказанное не касается Беларуси, где войны нет и Россия официально главный союзник, брат-сват и спонсор и т.д. Траур или не траур это кому что ближе. Тот кто живет в “российском телевизоре” – тому траур. Другим – просто чужая беда. А вот радоваться авиакатастрофе это мерзко.

Опубликовано 27.12.2016  18:18

***

Добавлено к 1-й ч. 

Трамп: “В ООН несправедливо относятся к Израилю”

29 дек. 8:04

Избранный президент США Дональд Трамп подверг резкой критике отношение институтов ООН к Израилю и назвал его несправедливым.

Беседуя с журналистами во Флориде после телефонного разговора с Бараком Обамой и через несколько часов после выступления государственного секретаря Джона Керри, Трамп заявил: “Израиль более двадцати раз становился объектом выговоров со стороны в ООН, в то время, как страшные государства, где к людям относятся совершенно бесчеловечно ни разу не критиковались в ООН”.

Отвечая на вопрос, должен ли Израиль прекратить строительство в поселениях Иудеи и Самарии, Трамп ответил лишь, что он “является горячим сторонником Израиля”.

Избранный президент США раскритиковал деятельность ООН в целом: “Вместо того, чтобы решать проблемы, эта организация создает их. Если бы ООН реализовывала свой потенциал, это была бы крайне полезная и эффективная структура, а в том виде, в котором она существует сегодня является просто разбазариванием времени и денег.

Дональд Трамп отказался как бы то ни было комментировать выступление Джона Керри, заявив лишь, что “эта речь говорила сама за себя”.

За несколько часов до выступления Керри, Дональд Трамп опубликовал своем микроблоге в социальной сети Twitter следующий текст: “Я делаю все возможное, чтобы нейтрализовать подстрекательские заявления президента О. и преодолеть чинимые им препятствия, но переходный процесс не будет плавным. Мы не можем продолжать относиться к Израилю с тем же явным пренебрежением и неуважением. Они привыкли считать его лучшим другом, но это уже не так. Начало положила эта ужасная сделка с Ираном, а теперь вот это (голосование в Совбезе ООН – прим.ред.). Решительно станем на сторону Израиля, 20 января уже близко!”

***

Ко 2-й ч.

***

28.12.16

Россия. ЛЮДИ КАК ЛЮДИ? Олег Басилашвили

Леонид Зелигер, подпольный преподаватель иврита в Ленинграде

27.10.2016

Имя Леонида Зелигера хорошо известно всем, кто изучал иврит в СССР в 1980-90-е годы, да и позднее. Он – автор первого современного учебника иврита на русском языке, написанного в СССР, а между 1979 и 1987 годом Леонид занимал видное место в плеяде «подпольных» преподавателей иврита в нашем городе. Об этом, ныне уже легендарном времени мы и решили поговорить с ним.

Иврит как убежище

Учил язык по старому молитвеннику деда

– Иврит я начал учить с раннего детства. Надо сказать, что обучение ивриту, который тогда было принято называть древнееврейским языком, в СССР никогда не прекращалось полностью. Всегда были семьи, в которых родители понимали, что должны передать свои знания детям. Но это не выходило за пределы семьи. К тому же остро не хватало книг. Многое погибло во время войны, в годы репрессий… Так обстояло дело и в нашей семье. Иврит считался драгоценным национальным достоянием, историческим «племенным» языком евреев, и поэтому был окружен ореолом особой святости и тайны. Книг или других печатных материалов не сохранилось. Буквы и чтение я учил по старому молитвенику у деда в Свердловске, куда ездил с мамой погостить в каникулы. А вернувшись в Ленинград, я записывал и заучивал слова и фразы, которые вспоминал мой отец, недолго учившийся в раннем детстве в хедере в Слуцке. Большую помощь оказывали и другие родственники, в основном пожилые люди, изучавшие иврит еще до революции. О современном израильском иврите у нас было мало представления. Половину слов мы произносили в ашкеназской, половину в сефардской традиции – без всякой системы.

Только в начале 1960-х мы купили наш первый радиоприемник. Причем не простой, а способный ловить короткие волны в диапазоне 33 метров, на которых вещало израильское радио. (Такие радиоприемники в СССР производили только в Латвии, и достать их было трудно). И вот, по радио начали передавать уроки иврита – из них-то мы и узнали современное произношение.

Знания, хранившиеся в глубокой тайне

– Первый подпольный кружок по изучению иврита появился в Ленинграде уже в 1968 году, а после Войны Судного Дня, когда расширились возможности репатриации в Израиль, таких кружков было уже около десяти. Преподаванием в основном этим занимались люди, «сидевшие в отказе», как тогда говорили. Но я был студентом Ленинградского электротехнического института, потом работал в «почтовом ящике», и мне приходилось скрывать интерес к ивриту.

Тем не менее у меня был собственный круг общения. Были пожилые люди, закончившие еще до войны еврейские гимназии в Польше, в Прибалтике. Они всегда испытывали глубокое волнение, когда встречали совсем молодого человека, говорящего на иврите.

Иврит с надгробий

Я вспоминаю такой случай. Мы жили недалеко от еврейского кладбища. Еще школьником я иногда захаживал туда поупражняться в в чтении надгробных надписей. И вот в однажды, когда я стоял около памятника с большой надписью, подходит ко мне один старичок – из тех, кто постоянно находились на кладбище и читали молитвы за плату – и очень строго спрашивает, что я тут делаю. Я говорю, что читаю надпись. Он крайне удивился и потребовал доказательств. Я прочел вслух и перевел. Он спросил, откуда я – и не поверил: «В Ленинграде нет молодых людей, знающих иврит!». А потом очень долго со мной ходил, рассказывал про кладбище, и слезы стояли у него в глазах…

А когда в 1976 году я женился на Мире, дочери рава Залмана Зайчика, круг моего общения значительно расширился, и в него вошли такие люди, как Симха Эпштейн, Авром Медалье, Мотл Романов, Абрам Белов (Элинсон) и другие. Все они были глубокими знатоками не только еврейской традиции, но и языка.

Евреи СССР изучение иврита в Ленинграде Леонид Зелигер Ктуба Леонида и Миры Зелигеров

Как мы добывали книги на иврите

– В 70-е годы многое начали привозить туристы. Да и в букинистических магазинах книги на иврите редко, но бывали – вероятно, администрация принимала их за книги на идише. В «Букинисте» на Литейном из-под прилавка можно было купить кое-что действительно редкое и ценное. На Московских книжных ярмарках, проходивших каждые два года, был павильон Израиля. Иностранные издатели обязаны были передавать привезенные книги Министерству культуры СССР, но они привозили книги полулегально и раздавали из-под полы, а главное – там можно было увидеть каталоги издательств и что-то заказать. Во многих семьях оставались отдельные издания на иврите. Книги лежали без дела, люди просто не знали, что это. Мы с З. И.Зайчиком собирали эти книги буквально по капле. Даже в других городах, куда р. Залмана приглашали вести богослужение на Большие праздники, он находил у евреев книги на иврите, и мы привозили их в Ленинград.

Постепенно у меня скопилась большая, по тем временам, библиотека. В ней были дореволюционные учебники иврита, сочинения Д.Фришмана, «Еврейская история» О.Рабиновича, лекции И.Клаузнера, переводы на иврит произведений Ницше, Ромена Роллана и даже М.Горького… В те годы иврит был для меня своего рода убежищем в глубоко чуждом мне советском мире.

Учитель для учителей

Ульпан в ленинградских квартирах

– В 1979 мы с женой подали заявление на выезд, сразу получили отказ – и оказались к том же положении, что и многие другие отказники. Теперь мне уже нечего было скрывать, и я установил связи с преподавателями иврита. Группу, в которую я пришел, вели Нелли и Юрий Шпейзманы. Когда я познакомился с уровнем преподавания, он показался мне невысоким. Вообще в то время была распространена ситуация, когда сами преподаватели опережали учеников всего на несколько уроков. Я владел языком на гораздо более высоком уровне и предложил свою помощь.

В конце концов была создана трехступенчатая система кружков – для начинающих, для продвинутых, и, наконец, группы, в которых усовершенствовались преподаватели. Я вел занятия в основном с преподавателями. Надо отметить, что большинству из тех, кто занимался в группах 3-й ступени Израиле даже не пришлось учиться в ульпане.

Евреи СССР изучение иврита в Ленинграде Леонид Зелигер Встреча активистов алии с израильской делегацией на частной квавртире. Слева направо – В Рапопорт, Г.Генусов, Л.Зелигер (переводит с иврита), М.Кац, И.Кац, Д.Фрадкин. 1979 г.

Учебники, напечатанные в ванной комнате

– Занятия проходили на частных квартирах. Причем мы старались сделать так, чтобы люди не собирались все время на одной и той же квартире, чтобы не привлекать внимания соседей. В группе было четыре-шесть человек. Считалось, что занятие занимает два академических часа, но на практике сидели и по три часа, а то и по четыре. Занятия начинались в семь вечера, а домой я добирался иногда к полуночи.

Евреи СССР изучение иврита в Ленинграде Леонид Зелигер Л. Зелигер, Я. Рабинович – демонстрация антисионистского издания. 1982 г.

Что было проблемой – это учебники. Ведь их нужно было много… В основном мы пользовались израильским учебником «Элеф Милим» – «Тысяча слов». Из Израиля с оказией приходило несколько экземпляров, а потом я переснимал все обычным фотоаппаратом и печатал по ночам в ванной комнате. Это было тяжело, и дорого – ведь нужна была специальная оптика, фотобумага, реактивы.

У нас возникали и живые контакты с израильтянами. Были в Израиле люди, считавшие своим долгом переписываться с отказниками. Кроме моральной поддержки и информации о жизни в Израиле, это помогало узнать, почувствовать живой современный язык – то, чего нам остро не хватало.

Евреи СССР изучение иврита в Ленинграде Леонид Зелигер Слева направо – Л. Зелигер, Хаим Поток (писатель), Д. Фрадкин, Й. Радомысльский, Г. Генусов. 1984 г.

Диплом преподавателя иврита, выданный американцами и англичанами

– Преподавание иврита считалось незаконной деятельностью, и грозило судом и высылкой, а иногда, как в случае Иосифа Бегуна, лишением свободы. Поэтому, чтобы хоть как-то легализовать свою деятельность, я решил получить документ, подтверждающий мою квалификацию как преподавателя иврита. Я обратился к друзьям заграницей, и мне прислали из двух мест – из Оксфордского университета в Англии и из Американского комитета по еврейскому образованию – официальный экзаменационный материал, список тестов, которые я должен был выполнить в письменном виде. Я все сделал, отправил назад и через некоторое время я получил официальные дипломы. Не знаю, смогли бы они в случае чего защитить меня в суде и от КГБ…

Евреи СССР изучение иврита в Ленинграде Леонид Зелигер Л. Зелигер (в центре) с членами делегации еврейской общины Бостона в ленинградской Синагоге. 1986 г.

Так или иначе, сейчас диплом преподавателя иврита, выданный Леониду Дову Зелигеру в 1986 году, висит у меня на стене, рядом с другим дипломом еврейского учителя, выданным за 100 лет до этого в городе Слуцке Дов-Беру Зелигеру, моему деду по отцу, в честь которого я и получил свое еврейское имя…

Евреи СССР изучение иврита в Ленинграде Леонид Зелигер Аллан Шварц, один из руководителей еврейской общины Бостона, вручает Леониду Зелигеру диплом преподавателя иврита. В центре – Мира Зелигер. 1986 г.
Евреи СССР изучение иврита в Ленинграде Леонид Зелигер Первый в Ленинраде диплом преподавателя иврита от Американской ассоциации учителей еврейских школ. 1986 г.

Автор учебника

Рукопись, сфотографированная в шести странах

– За годы преподавания у меня накопился огромный теоретического материал. Я понял, что могу создать учебник для русскоговорящих, тем более, что необходимость в нем давно назрела. Как я писал его – долгий разговор, но, главное, надо было как-то передать рукопись за границу. Это была почти детективная история. Ко мне приезжали люди из самых разных стран – из Мексики, Ирландии, Норвегии, Франции, Канады, США. Они фотографировали мою рукопись страница за страницей, перевозили пленки через границу и переправляли в Израиль. И, наконец, в 1986 году учебник вышел под редакцией и с предисловием д-ра А. Соломоника. Мое имя стояло на обложке. Это был риск, но мы с Мирой решили, что игра стоит свеч, и дали согласие. Это было еще одно подтверждение моей квалификации, моего права преподавать язык.

зелигер справочное пособие

Офицер КГБ: «Рекомендую вам учебник Зелигера»

– Весь тираж был нелегально переправлен в СССР – достать его в Израиле было невозможно. Потом, уже в 90-х, было пиратское переиздание в СССР, и его продавали в Израиле. С этим учебником было много любопытных сюжетов. Например, такая история. В конце 1986 г. одного молодого человека, посещавшего в Ленинграде подпольный кружок иврита, вызвали на «профилактическую беседу» в КГБ. Его спросили, по каким пособиям там занимаются, и он из осторожности назвал какие-то допотопные учебники. Тогда офицер КГБ, проводивший допрос, достал мой учебник и спросил: «А эту книгу вы знаете? Рекомендую, очень хорошая».

Откуда в руках сотрудника КГБ оказалась эта книга – понятно. Мы знали, что в аэропортах при таможенном досмотре новоизданный учебник несколько раз конфисковывали. Конфисковали десятки экземпляров. А тысячи все-таки дошли до тех, кому они были предназначены…

Евреи СССР изучение иврита в Ленинграде Леонид Зелигер Седер Песах активистов алии. Ведет Л. Зелигер. Слева М. Зелигер, справа – Д. Гроссман, вице-консул США.
Квартира Я. Рабиновича

Почти тридцать лет спустя

В 1987 семья Зелигеров получила долгожданное разрешение на выезд. В Израиле Леонид Зелигер проработал 30 лет по своей инженерной профессии. Преподавание осталось в прошлом. Но филологическая квалификация его оказалась востребована. Он участвовал в составлении нескольких ивритско-русских словарей, в том числе специального иврит-русско-английского электротехнического словаря, который Израильская Электрическая Компания приобрела в качестве стандартного для своих многочисленных инженеров, у которых первый и родной язык – русский.

Евреи СССР изучение иврита в Ленинграде Леонид Зелигер Сообщение газеты «Гаарец» о прибытии в Израиль Л. Зелигера с семьей. Май 1987 г.

В Израиле заслуги Леонида Зелигера в распространении иврита были оценены по достоинству: он был награжден дипломом почетного члена израильского профсоюза учителей. Помнят его и в Петербурге – городе, связь с которым он по-прежнему ощущает.

Евреи СССР изучение иврита в Ленинграде Леонид Зелигер Почетная грамота Кнесета за вклад в борьбу за свободу репатриации. 2010 г.

Валерий Шубинский

О том, как Леонид Зелигер приехал в Петербург и нашел в Синагоге свою фотографию, читайте здесь

***

05.08.2016

Две жизни рава Зайчика

О ленинградском раввине 1980-х рассказывает писатель и историк Валерий Шубинский

Человек-легенда

Лет сорок назад в Ленинграде был человек…

Пожалуй, правильно сказать так: было два разных человека.

Был Залман Израилевич Зайчик, заслуженный инженер-радиотехник, ветеран Великой Отечественной Войны.

И был раввин Шнеур-Залман Зайчик, один из столпов еврейской общины города.

Вспоминает ли кто-то о Зайчике-инженере? Может быть, его сослуживцы, уже пожилые люди. А Зайчик-раввин – фигура во многом легендарная. Но известно о нем не так уж много.

Нам удалось поговорить с его дочерью Мирой Зелигер и зятем Леонидом Зелигером, живущими в Израиле.

Местечко Глубокое

Фамилия Зайчик для русского слуха звучит не очень обычно, но в Центральной и Восточной Европе она довольно распространена, и не все ее носители – евреи. В Белоруссии, в Смиловичах, была известная династия раввинов Зайчиков.

Местечко Глубокое – это сейчас Белоруссия, исторически – Литва, а в 1921 году, когда Залман Зайчик появился на свет – Польша. Часть ее жителей принадлежала к литвакам-миснагедам, часть – к последователям Хабада. Семья Зайчиков была в этом смысле смешанной: отец из литваков, мать из хасидов. Сын получил имя «хасидское» – Шнеур-Залман: в честь Алтер Ребе.

Евреи Ленинграда история раввина Залмана ЗайчикаСемья Зайчик. Глубокое, 1923. В 1 ряду второй справа – З.Зайчик (2 года)

Ему было восемнадцать, когда Западная Белоруссия вошла в состав СССР. Он успел получить традиционное еврейское образование – хедер и ешива, учился в гимназии Тарбут, где преподавание шло на иврите. Но мир, в котором он рос, уже не был традиционным. Вставал вопрос о сегодняшнем и завтрашнем дне еврейского народа…

Много говорили о сионизме. В Глубокое приезжал Жаботинский. Залман Зайчик на всю жизнь запомнил его выступление. Зал заранее взяла под охрану полиция. В какой-то момент к полицейскому подошел неизвестный ему невысокий человек в полувоенной форме и спокойно, на хорошем польском языке сказал:

– Все в порядке. Я здесь. Вы можете идти.

Полицейский решил, что это какое-то начальство, и ушел. А это был Жаботинский.

Речь свою Жаботинский (уже, конечно, не по-польски, а на идише) начал так:

– Кто из вас стремится к благополучной, безопасной жизни? Кто любит своих детей и хочет, чтобы они получили хорошее образование, достойную профессию?

Многие подняли руки.

– Уходите! – сказал сионистский лидер. – Я обращаюсь не к вам. В Земле Израилевой придется первое время жить в бараках, там ваших детей ожидают болезни и тяжкий труд, а может и пуля разбойника. Но это будет наша земля…

Так и не найденный брат

После советской аннексии молодому раввину не было места в новом обществе, да и жизнь предъявляла иные требования. Залман Зайчик уезжает в Львов изучать физику в университете, а семья переезжает, спасаясь от разрухи, в Сарны, под Ровно. Здесь их застала война. Залмана сразу призвали в Красную Армию. Это спасло ему жизнь. Он прошел всю войну, получил много наград.

Евреи Ленинграда история раввина Залмана Зайчика

А семья Зайчиков осталась на месте … Когда Залман вернулся с войны, он уже никого не нашел. Погибли все.

После войны Залман Зайчик оказался в Ленинграде, окончил Ленинградский университет, женился.

Евреи Ленинграда история раввина Залмана ЗайчикаКтуба Сары и Залмана Зайчиков Ленинград, 1951

И тут вдруг вспыхнула слабая надежда начать новую жизнь: некоторым категориям жителей Западной Украины и Западной Белоруссии, имевших до войны польское гражданство, разрешали выехать в «народную Польшу» (а уж оттуда в принципе можно было уехать и в землю Израиля). Залману вместе с молодой женой дали разрешение на выезд. Надо было только оформить документы в Москве.

Залман поехал в Москву. Но прежде, чем пойти по инстанциям, он зашел в синагогу, видимо в сердце еще теплилась слабая надежда.

В синагоге старики рассказали ему, что совсем недавно заходил туда молодой человек по фамилии Зайчик, искал родственников. И тут же в голову ударила мысль: а вдруг это Гершон, младший брат, пропавший без вести в военные годы. И забыв про отъезд, Залман начал каждый день ходить в синагогу в надежде встретить того человека. Шли недели, и человек объявился – это был дальний родственник, Арон Зайчик, литератор, но вовсе не Гершон, младший брат.

А выезд в Польшу тем временем закрылся. Так Залман Зайчик остался в Ленинграде на долгие 35 лет.

Много лет спустя в руки Миры и Леонида попал научный журнал из Израиля, в котором они обнаружили статью профессора Тель-Авивского универстета Гершома Зайчика. Сара Хаммель, самоотверженая женщина из кибуца Саад, так много сделавшая для алии, связалась с профессорм, но он оказался всего лишь однофамильцем, родом из Чехословакии.

Складная хупа

Много лет Залман Зайчик был одним из постоянных прихожан ленинградской синагоги. Он был очень близок к Аврому Лубанову, легендарному раввину, возглавлявшему общину в 1943-1973 годах, и всегда был его гостем на седере, практически членом семьи.

Евреи Ленинграда история раввина Залмана Зайчика

Евреи Ленинграда история раввина Залмана ЗайчикаПасхальный седер у раввина Зайчика. Ленинград, 1982 г. Годы спустя эта фотография поможет Леониду Зелигеру
и его жене доказать свое еврейство в Израиле

И все-таки ему приходилось вести двойную жизнь: сочетать работу рядового советского радиоинженера с соблюдением дома непростых правил еврейской религии, постоянным изучением еврейской мудрости, передачей этих знаний своим детям и еврейской молодежи было очень нелегко.

В 1979 году дочь Зайчика с мужем и детьми подали заявление на выезд в Израиль и сразу оказались в положении отказников, а через два года сам он вышел на пенсию. Больше не было необходимости скрывать тайную еврейскую сторону своей жизни.

Евреи Ленинграда история раввина Залмана ЗайчикаЛеонид Зелигер стал одним из первых подпольных преподавателей иврита в Ленинграде.
На фото: Ленинградские дети изучают иврит, 1982 г.
Евреи Ленинграда история раввина Залмана ЗайчикаЗалман Зайчик, Аба и Ида Таратута, Фредди Закс

Это были первые годы еврейского национального и религиозного возрождения. Поначалу оно проходило во многом вне синагоги. Официальные руководители общины вынуждены были считаться с давлением и контролем КГБ, а многие молодые люди, приходившие к иудаизму, но продолжавшие учится в институтах и состоявшие в комсомоле, боялись «засветиться». Это были годы домашних еврейских свадеб. Именно в эти годы заговорили о раввине Зайчике, который ставит хупу на дому.

Евреи Ленинграда история раввина Залмана ЗайчикаХупа в Ленинграде (Л.Фурман). Ведет Залман Зайчик. 1986 г.
Евреи Ленинграда история раввина Залмана ЗайчикаХупа в Ленинграде. Слева направо – Л. Раскин, Г. Генусов, М. Зелигер.
На заднем плане – Д. Гроссман (председатель общины ред.). 1986 г.
Евреи Ленинграда история раввина Залмана ЗайчикаХупа в Ленинграде. Слева направо – Г. Генусов, М. Зелигер, Е. Генусова, И. Таратута, А. Таратура, М. Бейзер

Хупа была складная. Реб Шнеур-Залман возил ее с собой в тесных автобусах и метро. Ктубу писали от руки… Сколько таких свадеб провел он, никто не знает. Приглашали его и на брит-мила, и на другие обряды. На большие осенние праздники – Рош-а-Шана, Йом Киппур, Суккот – Залмана Зайчика, как знатока Закона и кантора, постоянно приглашали в другие города, (в Симферополь, в Баку) для совершения праздничного богослужения.

Евреи Ленинграда история раввина Залмана ЗайчикаТайная хупа в Вильнюсе. 1979 г.

А между тем, он с виду совсем не походил на традиционного седобородого ребе: пожилой советский человек в пиджаке с орденскими планками. Прохожий, встретивший реб Залмана на улице, не догадался бы, кто перед ним.

Евреи Ленинграда история раввина Залмана ЗайчикаЗалман Израилевич Зайчик. Инженер, участник войны, раввин

Еще одна жизнь

В 1987 году Зайчик и его семья наконец получили разрешение уехать в Израиль. Ему было отпущено еще пять лет счастливой жизни в Иерусалиме. Он вернулся к своей инженерной профессии, а по велению сердца, «на общественных началах», работал в музее Яд ва-Шем. Там встречали его многие из тех, кто помнил его по Ленинграду.

Можно сказать, что это была еще одна, третья, добавочная жизнь. Тоже важная и насыщенная.

Но здесь, в Петербурге, о нем не забыли. Он был одним из тех, кто обеспечил преемственность, непрерывность религиозной и вообще еврейской жизни в нашем городе. Это многого стоит.

Валерий Шубинский

Фотографии из архива Леонида и Миры Зелигер

Оригинал с сайта

Опубликовано 24.12.2016  13:23

Остановить уничтожение еврейских кладбищ в Беларуси!

Просьба небезразличных людей оперативно прислать на amigosh4@gmail.com свои данные согласно формы. Они будут отправлены главному по Беларуси вместе с текстом обращения.

Фамилия, Имя

Страна проживания

№ тел. (можно домашний адрес с индексом, или email)  

Роспись (не обязат.)  

Возраст (не обязат. хотя и желательно)

 

__ декабря 2016

Президенту Республики Беларусь

А.Г. Лукашенко

 

Мы, выходцы из бывшего СССР, а также проживающие ныне в Беларуси и др. странах постсоветского пространства, крайне обеспокоены судьбой синагог и еврейских кладбищ в республике. Нью-йоркская газета «Еврейский Мир» в январском номере за 2016 год опубликовала информацию Агентства еврейских новостей о том, что Мозырский райисполком разрешил строительство 10-ти этажного дома на еврейском кладбище по ул. Пушкина.

Также 13 декабря 2015 г. была публикация на израильско-белорусском народном сайте Память о евреях Мозыря. Справка (см. п.5 и в послесловии от редакции)

Ст.23 Закона Республики Беларусь от 8 января 2015г. №237-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь о погребении и похоронном деле» запрещает на участках земли, на которых находятся старые могилы «возведение капитальных строений (зданий, сооружений), иных строений, за исключением мемориальных и культовых…» Эти же требования содержатся в «Постановлении Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2002 №17/43 «Об утверждении правил содержания мест погребения».

В течение минувших десяти месяцев к Вам обратились десятки человек, проживающих в Австралии, Израиле, США, организации ветеранов Великой Отечественной войны, узников гетто. Люди протестуют против уничтожения кладбища.

Месяц тому назад подготовительные работы в Мозыре были начаты. 21 декабря начались земляные работы. В этот же день пришла информация о том, что власти Гомеля разрешили строительство многоквартирного жилого дома на еврейском кладбище.

В связи с этим убедительно просим:

  1. Вас лично вмешаться в решение вопроса о сохранении еврейских кладбищ в Мозыре и Гомеле
  1. Создать группу из работников Следственного комитета, Комитета государственной безопасности, Комитета Государственного контроля, Генеральной прокуратуры Беларуси для расследования вышеизложенных фактов, отмены незаконных решений Мозырского райисполкома, Гомельского горисполкома.
  1. Поручить проведение экспертизы документов, которые будут изучаться в ходе работы, людям, независимым от Мозырского райисполкома и Гомельского облисполкома.

Если Беларусь хочет быть среди цивилизованных стран, то необходимо прекратить уничтожение еврейских кладбищ, а также в каждом городе, районном центре, населенном пункте, навести порядок на закрытых и постоянно поддерживать там порядок. Это прежде всего в интересах самой страны и местных властей, что привлечет туристов, которым будет приятно сознавать, как бережно относятся к памяти и сохранению исторического наследия.

 

Адрес для переписки: amigosh4@gmail.com 

Редактор сайта Арон Шустин

(Координаты ПОДПИСАНТОВ ИМЕЮТСЯ)

Опубликовано 22.12.2016  15:17

***

Когда будет ответ и каков, неизвестно, но вот совсем свежие снимки от 15 января, полученные от читателя сайта Кастуся Жуковского из Гомеля. По его просьбе их сделал мозырянин, который побывал на месте и убедился, что строительство ведется хорошими темпами. На объект того не пустили.

Необходимо начать активно распространять материалы на личных страницах в фейсбуке, публиковать в ивритоязычных СМИ Израиля и др. стран. Если не остановить в Мозыре, то в дальнейшем такая же участь постигнет все старые кладбища. Конечно, в городах это самые лучшие места для строек, другие ведь в синеокой если и есть, то похуже! Позор!

Последняя информация опубликована 15.01.2017  19:29

***

И снова о стройке в Мозыре на еврейских костях. Возмущаются местные белорусы, называя это кощунством, не говоря о том, что идет в нарушение белорусского законодательства, а вот израильским русским депутатам, которые в нужный им момент очень любят признаваться в любви к евреям из Беларуси, в том числе заботе о живущих там, нет никакого дела. Это ж надо обращаться к Лукашенко или его окружению, да вот сейчас все они набрали в рот воды. Хоть бы один прореагировал, хотя письма получили??!

У Мазыры распачалі будову дзесяціпавярховіка на месцы габрэйскіх могілак

2017.02.02 07:46

Жыхары гораду, а таксама мазырскі краязнаўца распавялі, што думаюць пра будову «на касцях».

«Агарод мы капаем, там не адно пахаванне – там трохпавярховае, мусіць. Пузыркі, косці – невядома што. І так ва ўсім агародзе, гэта ж магільны пагорак быў», – кажа мясцовы жыхар Анатоль Мікіцін.

І сапраўды, на мапе Мазыра за 1847 год добра відаць, што могілкі на гэтым месцы былі. Раней «Белсат» распавядаў, што гэтую мапу знайшоў і дэманстраваў прадстаўнікам уладаў Мазыра прэзідэнт сусветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман, што жыве ў Злучаных Штатах.

Нягледзячы на шматгадовую спрэчку аб тэрыторыі, дзе паўстане шматпавярховік, чыноўнікі Мазыра сцвярджаюць: межы могілак не вядомыя. У генеральным плане забудовы гораду ніякіх могілак на вуліцы Пушкіна ў Мазыры няма.

«У сістэме ЖКГ могілак па такіх адрасах няма. Мы там нічога не эксплуатуем», – сцвярджае Дзмітрый Мілер, намеснік генеральнага дырэктара «Мазырскагарайжылкамгасу».

Мясцовыя ж жыхары дапускаюць, што наўрад ці каму захочацца купляць жытло на месцы, дзе былі могілкі.

«Тут энергетыка дрэнная, я б тут жыць не стаў», – кажа жыхар гораду.

Іншая жыхарка агучвае сваю пазіцыю:

«Я супраць, бо гэта памяць, для некаторых людзей гэта сувязь з продкамі».

На меркаванне краязнаўцы Алеся Фаміча, планы мазырскіх уладаў супярэчаць не толькі традыцыям, але і праву.

«У крымінальным кодэксе ў нас ёсць адказнасць за знявагу могілак, разумееце. У той жа час дзяржава могілкі руйнуе – як з крымінальным кодэксам гэта стасуецца? Яны ж калі руйнуюць могілкі, не перазахоўваюць парэшткі. Або ўкатваюць, дарогу на іх робяць, або, як у Курапатах, самазваламі ў балоты засыпаюць», – заўважае Алесь Фаміч.

Тым не менш, дзесяціпавярховы будынак плануюць здаць у эксплуатацыю налета ў сакавіку.

Чытайце таксама:

Марына Вашкевіч, Настасся Храловіч, belsat.eu

***

30 января 2017, 13:37

Снесенное еврейское кладбище в центре Гомеля: мифы и реальность. Гомельский историк опроверг государственные СМИ и пояснил, почему «элитные дома» нельзя строить на костях 

Опубликовано 02.02.2017  10:35

 ***
Новые снимки о стройке в Мозыре присланы 20 февраля 2017 Стахом Мазырскiм
с текстом: Праца ідзе поўным ходам. Ужо вырыты катлаван і кранам закладваюцца блокі фундаманту. Катлаван агароджаны і асвятляецца ўначы… магчыма працуюць у дзьве змены?…

***

Публикую поступивший 22.03.2017 (через 2,5 месяца! – обращение к Лукашенко отправлено 8 января) ответ из посольства Беларуси в Израиле. Он прислан в формате doc и pdf.

Ответ-Мозырь Ответ-Мозырь

Размещено 22.03.2017  23:25

Лев Симкин о герое войны Аркадии Вайспапире

Фб. 22.12.2016 8:09

В России, как известно, надо жить долго. Украины это тоже касается. Хотя бы для того, чтобы при жизни быть вознагражденным за подвиги. Дождь наград пролился на героя Собибора киевлянина Аркадия Моисеевича Вайспапира только в этом году – месяц назад украинский орден, вчера – феоровская награда «Скрипач на крыше». Сегодня ему исполняется 95 лет.

В своей книге об Александре Печерском я рассказывал о нем, но допустил неточность. Его отец, расстрелянный в 1938 году, был не раввином, а сельским кузнецом. На заметку советской власти попал за то, что в двадцатые годы собирался в Палестину. Аркадий, сын врага народа, учился лучше всех, но медаль ему не дали. Весь его выпуск 1940 года пошел в военные училища, а его не взяли. Потом война, ранение, плен, два года по лагерям для военнопленных и, наконец, лагерь смерти Собибор. «Я остался жить случайно, – сказал он мне во время нашей встречи два года назад. – Вокруг меня все время ходила смерть, гибли люди, мне везло». На самом деле повезло тем узникам Собибора, кто был спасен благодаря ему и его товарищам, организовавшим восстание. Аркадий Моисеевич своими руками уничтожил двух эсэсовцев. Топором. Он, по его признанию, не знал, как бить топором – надо было обухом, а он ударил острием.

…Один из убитых им шарфюрер СС Зигфрид Грейтшус, садист, руководивший загоном людей в газовые камеры, незадолго до восстания попал в отпуске под бомбежку и был легко ранен. Поэтому однажды в его присутствии Печерский с товарищами по команде охранника – «запевай!» бесстрашно затянули: «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ». В Интернете легко найти видеозапись (в фильме Alexsandr Marutyan «Арифметика свободы») – [ ч.1, ч.2 и ч.3 – А.Ш. ], где эту песню поют выжившие собиборовцы.

Пожелаем герою здоровья!

Опубликовано 22.12.2016  9:55

Откровенно о разном (ч. 2)

Продолжение. Начало Откровенно о разном (ч. 1)

Уже ничему не удивляюсь, но каждый раз поражаюсь, что происходит с людьми. Звонит хороший знакомый и поздравляет с праздником. В какой-то момент начинает хвалить, что так много делаю для всех, что его сыновья также нередко вспоминают обо мне и благодарны за то, что делал для них в те далёкие годы. А еще извиняется, что не всегда понимал меня, когда приходилось всерьёз конфликтовать с разными партийными начальничками и иметь немалые неприятности. Но как только я спрашиваю, знает ли он, чего и сколько стоит вся эта работа, находится причина, чтоб закончить разговор. Елы-палы, люди давно, чуть ли не сразу после приезда, получили государственное жилье, на хорошую жизнь хватает, дети также в полном порядке. И тут же возникает в голове мысль: «А как это он оторвёт от себя что-то?!»

Или долго ищешь, как связаться с ещё одной землячкой, имя отца которой упоминается в нескольких материалах. Никакие справочные не помогают. Вспоминаешь, кто с ней мог бы перезваниваться. Получаешь телефон, звонишь, называешь себя. Сразу вспоминает. Спрашиваешь о житье-бытье, как её сын, которого я много лет назад случайно встретил на новой тахане мерказит Тель-Авива (в здании автостанции проходили медкурсы по сдаче психометрии). Говорит, что всё в порядке, хорошо устроен в больнице. Рассказываешь о сайте и задаешь вопрос, есть ли у них компьютер. Отвечает, что нету. Просишь телефон сына, чтоб послать линк сайта. И тут же в ответ: «он так сильно занят на работе, да и дома семья, потому ему некогда будет читать…»

Люди, люди… Или из Германии получаю вопрос, а где это материал о родственниках, который давно читала, да никак не может найти. Приходится помогать. В ответ – молчание. А ещё было, в одной соцсети увидел знакомую, одно время и вовсе соседку, ныне также живущую в Германии. Написал о сайте, что там рассказывается и о семье её мужа, отправил линк, на что в ответ получил: «Примем к сведению».

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

Недавно смотрел финал теннисного матча Кубка Дэвиса, в котором играли Хорватия и Аргентина. Если б не знал, где играли, то и не сразу разобрал бы, так много аргентинских болельщиков, в том числе знаменитый Марадона, приехали за тысячи км, чтоб поддержать своих. И аргентинцы, которые четырежды в истории проигрывали в финале, в этом матче, казалось, также готовы были сдаться, проигрывая по партиям 1:2 и по ходу 4-й 0:2. Мне жаль было смотреть на известнейшего Хуана Мартина дель Потро, который, казалось, сам хотел, чтоб скорее закончился его матч с Марином Чиличем (тот вроде бы не давал никаких шансов своему сопернику). Но уже в 3-м сете дель Потро начал совершать чудеса, а Чилич, наоборот, ошибаться, и счет в матче сравнялся. Всю решающую 5-ю партию, когда аргентинец Федерико Дельбонис играл против сербского гиганта Иво Карловича, дель Потро не было видно… Так он выложился в игре, и лишь когда Дельбонис разгромил Карловича 3:1, дель Потро выбежал на площадку. Общая победа 3:2. Сумасшедшая радость на трибунах, да и хорваты, как бы ни обидно было проигрывать у себя дома чуть ли не выигранный матч, тепло и долго аплодировали. Вообще это был 3-й подобный случай за последние 100 лет. А у нас, вместо того, чтоб поддержать и порадоваться тому, что их знакомые, а для кого-то просто земляки по прошлой жизни в Беларуси, чего-то добиваются, делают вид, что ничего не происходит.

***

Я тянул всё сам, но нашлись люди, увидевшие, что сайт является хорошей площадкой для их материалов, часть которых в других местах не были бы опубликованы, и стали их готовить и присылать. Назову некоторых: историк Владимир Кравцов из Южно-Сахалинска, журналист Филипп Улановский из Тбилиси, врач и шахматист Дмитрий Ной из Бостона, библиотечный работник Юрий Тепер из Минска, театральный режиссёр и общественная деятельница Валерия Айдина из Киева, Мария Гольцова – преподаватель и научный работник, жительница Донецка, вынужденная переселиться в  Беларусь (с февраля 2015 г. работает в Национальном техническом университете), и круг авторов расширяется. При этом взамен они ничего не требовали, но я-то знал, сколько времени вкладывается, что любая работа имеет свою цену. А разве кто-то другой не понимает? Отлично понимал каждый, но делал вид, что его это не касается, когда можно пользоваться на халяву.

Но вот совсем недавно случайно в фейсбуке на страничке Филиппа Улановского из Тбилиси заметил камешек в мой огород. «Многие предпочитают иметь мои произведения на халяву. Отдал первую часть “Носа царицы Клеопатры” (Альталена-2) в газету “Итон”; статью об евреях Грузии – на белорусско-еврейский сайт. Вообще, давно не видел денег, кроме моей мизерной пенсии...» (22.11.2016, 16:20).

Еще в 2011 г. я познакомился с Филиппом, отослал линк сайта, после чего он ответил: «Спасибо! Меня это действительно интересует как пресс-секретаря белорусского землячества в Грузии. Сам я никаким боком к Белоруссии отношения не имею, если не считать того, что мой папа освобождал Белоруссию в годы войны...» (06.06.2011).

Спустя почти 4 года я предложил написать материал для обновленного сайта, на котором появился и раздел о Грузии. Получил ответ: «Начал работать над статьей. Но получается что-то типа рассказа гида о Тбилиси и Мцхета для израильских туристов. Устроит?» 08.03.2015: «Интересно! Думаю, что потом еще что-нибудь напишу о Грузии самой. И о деятельности Союза белорусских соотечественников в Грузии “Сябры”, пресс-секретарём которого я являюсь сейчас… А также о национальных диаспорах в Грузии, ибо хорошо знаком со многими их руководителями – Валерием Сварчуком (русские), Макой Филиной (поляки), Гарри Аугстом (немцы), Гарольдом Шмальцелем (чехи), Региной Якобидзе (латыши), Камальдином Таировым (татары), Василием Каденцом (казаки), Тенгизом Гаглоевым (осетины)».

25.03.2015 материал Ф. Улановского появился здесь: Филипп Улановский. Грузия и евреи

Разговора об оплате никакого не было, но я хорошо понимаю Филиппа. Он ведь видит, что сайт существует многие годы, и не мог себе представить, что всё держится на энтузиазме. А работа, на которую он потратил 3 дня, плюс ещё день на поездки и фотографирование, несомненно заслуживала того, чтобы её не просто прочли. Пришлось мне объяснить, почему так происходит, что лишь благодаря выдержке и безразличию к финансовым потерям я не оставляю это дело. Не подаваться же в прислужники к белорусскому хозяину или нашим израильским политическим прохиндеям. Тогда бы точно было бы чем платить другим, да и свои деньги не выкладывать. В начале 2017 года мне предстоит в очередной раз оплатить продление хостинга, и это опять немалые деньги…В связи с этим хочу сказать, что даже если б у меня был лишний миллион, это не значит, что должен был бы постоянно самостоятельно нести расходы. Тем более, что это сайт никак не обо мне.

***

Итак, сайт давно вышел за рамки местечковости, и если раньше я считал, что в первую очередь его должны поддерживать и показывать пример другим мои земляки, живущие в Израиле и других странах, то сейчас это касается и каждого читающего, имеющего возможности, не обязательно большие. Жаль, что никто не обращает на это внимание. Что же касается многих моих многолетних знакомых, то до сих пор их душит жаба и зависть: как бы, не дай бог, за их счет кто-то не разбогател?!

Вместо того, чтоб порадоваться, что кто-то делает полезное дело, вкладывая всего себя, и самим хоть как-то помогать, не просто игнорируют, но еще и вредят. А потому уже перестал удивляться, как могло такое произойти, что случайно встретив знакомого или позвонив по тел. и начав говорить о сайте, узнаешь, что впервые слышит о нем, или ассоциирует его с местечковой группой в одноклассниках??!  

Все это результат того, что те многие, кто давно и хорошо знает о сайте, привыкли вести пустые разговоры в тех же самых одноклассниках, ставить Класс! ко всему, что появляется, и, согласно моде, открыв стр. в фейсбуке, практически ничем не изменили себе, лайкая все те же снимочки, хотели бы, чтоб с ними на одной волне оставались и др.

Я уже писал, кто повел себя подло. А вот еще один пример, о чем вынужден был 15.12.2013 рассказать в дополнении к материалу «Куйбышева» https://belisrael.info/?p=28 (там говорится о том, как Олег Л. присвоил вещи, переданные для Владимира Лякина). Недавно я общался по скайпу со своим давним приятелем, которого не видел с 2000 г. Рассказав ту историю, услышал в ответ ёмкое еврейское слово «шлэпер».

Наум Рошаль, которому 10 июля 2016 г. исполнилось 90 лет, однажды в письме из Америки мне написал: «Я возмущен нашими земляками, почему никто не хочет помочь?» Сам же он живет, как и любой другой пенсионер-эмигрант, но трижды переслал по 100$, да ещё и поддерживает живущую в России семью своего друга, военного однополчанина. В конце материала я укажу фамилии и других людей, оказавших помощь.

 

***

Чего я только не слышал от того, кто считал меня своим другом, с кем сидел за одной партой в 10 классе, хорошо устроенного в Израиле. Вместо помощи, рекламирования сайта, каких-то пожертвований, такое: “да брось ты это дело, оно никому не нужно“, при  этом не забывая загружать меня просьбами и многочасовыми пустыми разговорами. Особо преуспел в этом, переехав в Канаду после выхода на пенсию.

***

Я несколько сомневался, стоит ли рассказывать об ещё одном моём знакомом, даже родиче, пусть и не близком. Уж не помню, как часто я его видел после того, как в 69-м он был на обеде по случаю моих проводов в армию. В 1972-м вместе с родителями и сестрой уехал в Израиль, но где-то через год перебрался в Бельгию, а оттуда в Канаду, где и преуспел.

Помню, в начале 90-х некоторое время переписывались по обычной почте, затем в году 2003 и 2004, когда я был в Болгарии, он меня просил что-то там прозондировать и поискать для «выгодных» дел. В то время я уже наелся подобных просьб еврейских хахамов, мультимиллионеров с кипами и без, русим или исраэлим с американскими корнями, и мне только не хватало ещё одного. Потому и решил не зарабатывать себе очередную головную боль. А лет 8 назад вскоре после появления сайта мы снова некоторое время переписывались… тогда он похвалил меня за создание сайта, но не более. Переписка оборвалась, вновь начали контактировать в 2015 году, накануне 70-летия Победы. Тогда я много времени потратил на подготовку публикации о земляках, евреях-ветеранах войны, выбирая их из общего списка в более чем 1300 человек. Так появился материал «К 70-летию Победы».

Среди тех, кого я хорошо знал, но не обнаружил в списках, был и Борис Серебренников (1920–2001). Его сыну Мише, о котором, собственно, только что рассказывал, я написал и задал вопрос об отце.

17.05.2015 я получил ответ с приложением двух снимков и скана от руки ранее написанного им письма в местную газету, где Миша извинялся за ошибки, упоминал, что очень тяжело печатать на русском, поскольку за последние более чем 40 лет ему не приходилось им пользоваться в письменном виде, и рассказывал об отце, где и кем служил, какие имел награды. Заканчивалось же письмо послесловием: «Постоянно читаю вашу газету».

Поскольку я внимательно просматривал все номера районной газеты, то знаю точно, что его письмо в ней не было опубликовано. Предложил Мише, что перепечатаю текст и опубликую на сайте. С этого и возобновилось наше общение по мэйлу, хотя я почти сразу предлагал перейти на телефонное общение. Тем более, что в прежние годы некоторое время общались и в скайпе.

После того Миша начал мне присылать некие малозначимые материалы, прочитанные им в той самой газете, с пометкой для сайта. Пришлось объяснить ему, что это не более чем местная новость, слишком мелко для большинства посетителей. Вообще меня начало удивлять, что успешный человек вдруг стал читать далёкую ему газету. Я всё ждал, что он проснётся и, если уж не в живом разговоре, то по мэйлу изложит что-то дельное. Наконец-то договорились поговорить по скайпу 8 июня. И вдруг получаю:

Mne nado exat na vstrechu teper. Sorry. Zavtra ?ok. On Jun 8, 2015, at 9:56 AM

И после этого он пропал. Я выждал месяц и тогда написал: «Что-то ты поехал на встречу и пропал совсем. Хоть жив, с тобой всё в порядке? Или как остальным также все пох?»

И тут уже Мишка показал, кто он и что он. Я получил письмо, написанное от руки, в ряде мест зачёркнутое и перечёркнутое, но все-таки разобрать можно было, что он хотел сказать. Посколько писал не какой-то посторонний человек, я пропущу лишь самое начало, а остальное дословно, только исправлю некоторые орфографические ошибки.

Моя мама всегда искала справедливость, как она ее понимала, т.е. в одностороннем порядке. В этом году ей 92 года, она узнаёт меня и сестру, но спрашивает, как её мама, и знает ли папа, как нас найти. Арончик, справедливость это слово в моём понимании без логики, даже ты, как очень хороший шахматист, никак его не просчитываешь. Я не знаю причины создания твоего сайта (hobby, mitzvah или Business), поэтому не могу понять твои требования к нашим евреям. Я работаю в бывшем СССР с 89 г. Когда я приехал в первый раз обратно, я уже имел компанию в 40 чел. Я уже объездил Европу, Азию и USA. Было очень сложно привыкнуть к нестандартному западному обслуживанию и обращению. Но я приехал сам и должен был адаптироваться к среде, в которой нужно было работать. Чем старше я становлюсь, тем меньше я понимаю, т.к. каббалу я не учил, т.е. не понимаю смысла жизни. Когда я хожу к маме в дом престарелых и это очень хороший дом, невольно начинаю думать НАХ…Я всё это, тогда я себе сам отвечаю, ты не создал этот мир, так бери, что дают, и скажи спасибо (там с ней на одном этаже есть люди, которым может даже нет ещё и 50 лет). Чем меньше мы сами себя еб…м, тем здоровее будем (я не доктор, это моё персональное мнение). В заключение, Арончик, определись с сайтом для себя. 100 или 200 или даже 1000 это не те деньги (даже 40 лет назад), на которые можно выжить. Как один мудрый еврей сказал, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Единственное, что я могу добавить, это где взять деньги, чтобы купить первый вариант. Арончик, делай то, что ты можешь изменить, всё остальное, это как писать против ветра. Могу тебе позвонить, но не знаю когда. Если ты хочешь оспорить то, что я написал, давай. Michael.

К этому могу добавить то, что слышал от Миши не раз в прежние годы, когда мы переписывались, а бывало, и перезванивались, что его, в числе других канадских бизнесменов, принимал в Израиле Шимон Перес. Ну, это «великое достижение», которое, может, и позволяет парить мозги. Я, конечно, ответил… А может быть действительно правы те из его школьных друзей, кто после возвращения из поездки в Канаду, говорили, что вообще-то он банкрот. Но даже если это так, то могу вспомнить, что когда один из богатейших людей Израиля Лев Леваев из-за своих ошибок в последние годы начал терять огромные деньги, то не отказался от помощи своей бухарской общине. А здесь бизнесмен приводит какие-то смешные суммы, что-то объясняет. И при этом ранее готов был также заниматься пустопорожней перепиской и, по его письму в редакцию местной газеты, находил время постоянно ее читать, что говорит также о многом.

Пусть бы этот умник из Канады задался вопросом, как он может помочь её автору Владимиру Лякину. Тем более, что многие материалы мог видеть на этом сайте, и, прежде всего, касающиеся еврейской тематики, которые не публиковались нигде. Возможно, указывая цифры до 1000, он хотел сказать, что больше дать ему не позволяет жадность, а меньше – это как бы и себя не уважать. Если б он реально помог Владимиру, спросив меня, как это можно сделать, то хоть как-то реабилитировал бы себя. Но приведенное выше письмо более чем охарактеризовало этого «успешного» Майкла… И мало шансов, что он изменится.

Напомню, что вот это писала младшая сестра Миши, приведенное в 1-й ч.: You doing a great job we appreciate Raisa Rivkin ( Serebrennikova ), 56 лет, Торонто, Канада 27.12.08

***

В процессе написания материала наткнулся на свежий пост в фейсбуке от 15 декабря:

Такой вот вопрос – может, кто знает ответ? А то у меня совсем нет объяснения этому факту. Два года назад мы выпустили Путеводитель по Храмовой горе на русском языке. Очень быстро нашли средства (как у частных спонсоров, так и организаций) для перевода этой книги на иврит и английский. Уже в работе перевод и на немецкий. Но мы никак, ну совсем никак не можем найти средств для перевода путеводителя на украинский язык. Исходили из предположения, что огромному количеству туристов и паломников с Украины должно быть интересно иметь такую книгу. Или это не так? А почему тогда на немецком кому-то нужно? В течение последнего года к кому только мы не обращались – и к украинским еврейским олигархам, и в различные организации Украина-Израиль – глухо. Ну совсем глухо. Просто не понимаю, в чем дело. Как, на ваш взгляд, нужна кому-нибудь такая книга? Тем более, что перевод уже сделан (на него мы все-таки нашли небольшие деньги, но нужна ведь еще редактура, дизайн и т.д…). И если такая книга нужна, то почему никто не дает на это деньги?

Люди просят и находят деньги на чисто коммерческое дело и лишь удивляются, почему не дают на перевод на украинский того, что есть и на русском? А сейчас пусть каждый сравнит с сайтом и подумает о себе, о своём отношении.

***

Современная Беларусь, конечно, ещё та страна. Лишь «полезные», да и то до определенного момента, могут чувствовать себя спокойно. Потому и страхуются, а некоторые, многие годы живущие вдалеке от Беларуси, открыто подыгрывают власти. Но нельзя делать вид, что так и должно быть, какое, мол, нам дело…

Скажу о так называемом Всеизраильском объединении выходцев из Беларуси. С момента основания, и особенно в 1970-е и 90-е годы, оно выполняло свои функции, но как только вместо ушедших в мир иной председателем стал Михаил Ольшанский, начало лоббировать в Израиле интересы лукашенковских властей, а также небезызвестной «русской» партии.

Лидеры последней приезжали на ежегодные встречи в лесу Бен-Шемен, где вместе с белорусскими послами, особенно последними двумя, клялись в любви к выходцам из Беларуси. Ну, а главную роль играл человек с наганом за поясом, М. Ольшанский. Мало кто слушал его славословия, и уж точно не за этим ехали в лес, но это не мешало ему посылать от имени всей общины (есть ли она, большой вопрос?) поздравления хозяину Беларуси по случаю очередного «успешного» избрания. Зато и удостаивался он участия в «событии пятилетки» – «Всебелорусском народном собрании».

Правда, на последнем (июнь 2016 г.) Ольшанского уже не было, а министра абсорбции Ландвер, естественно, пригласили за «выдающиеся заслуги». Но бог с ней, с Софой, она тоже уже скоро станет историей, несмотря на все её трепыхания, поскольку от её нескольких десятилетий пустозвонства подустали все, за исключением малосоображающих людей (её возраста и постарше), а также явно приблатнённых.

Мне же интересно, почему контора Ольшанского получает госфинансирование, которое тратится непонятно на что, разве только на мелкие подачки руководителям местных организаций. В лес с каждым годом приезжает всё меньше народа, даже когда за автобусы надо платить символические деньги. Но хорошо известно, что объединение присоединилось к роспольству через культурный центр, имеющий целью привести в Израиль «русский мир». Все молчат, и ничего не меняется, контора успешно осваивает финансирование…

***

Сайт belisrael.info за последние годы стал более популярен, чем несколько вместе взятых еврейских cайтов Беларуси, существующих уж точно не на общественных началах. Но большинство моих дважды земляков упорно игнорируют ресурс. Я мог давно всё бросить – чего-чего, а славы никогда не искал – и за потраченное на него время спокойно заработать сотни тысяч, объездить кучу стран и, выставляя фоточки, наверняка получал бы множество лайков. Вместо этого нажил себе кучу врагов, которые не могут простить, что не сдался, что их местничество и желание выглядеть «героями-интернационалистами» оказалось пшиком. 

И плевать им, что в этом году, когда наступило 75-летие расстрела местных евреев и 20-летие установки памятника, никто не вспомнил о трагедии. После того, как на это обратил внимание  Виктор Борисенко, давно живущий в Житомире, я внимательно просмотрел материалы местной газеты, как до указанных дат, так и после. Даже намёка не оказалось.  Допустим, в газете не было, а все-таки, какие-то люди вспомнили. В таком случае, если будут присланы фото или видеоматериалы, опубликую на сайте в продолжение материала К 75-летию расстрела евреев Калинкович).

* * *

В первой части я писал, что первым, кто решил не оставаться в стороне, был Наум Рошаль. Затем мозырянин Валера Френклах, живущий в Америке, написал, что благодарен за сделанное и в память о своей бабке Басе высылает перевод. Следующим был Борис Комиссарчик, живущий в Гомеле, затем Гена Штаркер из Германии и совсем неожиданно – 81-летний минчанин Дмитрий Ной из Америки. Мы давно были знакомы, но он, отправляя письмо, не знал, кому пишет, и обратился ко мне как к редактору. Начал с того, что, увидев на петербургском е3е5.сom ссылку на один из материалов сайта и прочитав его, готов оказать помощь, а также поделиться своими воспоминаниями. И всего аж 5 человек за 8.5 лет!

Тем не менее, никак не жалею, что продолжил заниматься сайтом, хотя на многое придётся посмотреть иначе. Да, в последние 4-5 лет я потратил массу усилий на то, чем, уверен, не следовало бы заниматься… 

В заключение хочется сказать, что сайт мы планируем не только удержать «на уровне» (так, на belisrael.info нередко ccылаются авторитетные ресурсы Беларуси и России, да и «Википедия», наши статьи вызывают дискуссии), но и значительно развить. Будем продолжать говорить о сохранении памяти, о состоянии еврейских кладбищ в Беларуси, об осуществлении благотворительных проектов, а также, о важности оригинальных публикаций на иврите/английском и их переводе на русский, о том, что ряд материалов следует переводить на иврит и англ.

Как и ранее, намерен со своими помощниками делать независимый, народный израильско-белорусский сайт, где найдётся место для самых разных материалов.

Несомненно, важнейший вопрос, это поддержка сайта. Редакция открыта для предложений.

Пока же приглашаю к сотрудничеству хорошо знающих иврит и английский, желательно и белорусский, а также студентов Израиля и Беларуси, да и не только, которые могли бы совмещать работу для сайта (включая его совершенствование) – в основном на волонтёрских началах – с выполнением своих учебных заданий.

Хочу думать, что со временем сайт станет очень известен и каждый, участвующий в его работе, помогающий ему, ощутит это и на себе. В связи с этим требуются серьезные и инициативные, включая вебмастеров и дизайнеров сайтов, специалистов в маркетинге и рекламе, журналистов, филологов, культурологов, краеведов, потенциальных дипломатов.

Окончание следует.

Опубликовано 20.12.2016 16:21

***

P.S.

Уже есть люди, кто не желают, чтоб их имя оставалось в данном материале и просят убрать приведенные куски, посвященные им. Согласен и на такое, но при простом условии. Достаточно прислать письмо и признать свои ошибки, что готовы и начинают реально помогать, а также активно рекламировать сайт, и наиболее интересные материалы, к чему также призвать своих друзей и знакомых,

22.12.2016  10:56

***

 

Уходящий год мало кого оставил безучастным. «Благодаря» политиканам из сверхдержав он оказался крайне трагичным и ещё более разделил людей.

Хочется надеяться, что в наступающем 2017-м станет поменьше проблем у людей, прекратится эта невыносимая ненависть, люди одумаютсяперестанут безмозгло верить диктаторам и их лживым пропагандистским СМИ, начиная с телевидения, которое по-прежнему у многих остаётся главным источником информации.

Здоровья, счастья, успехов, всего доброго!

Добавлено 29 дек. 2016 10:23

***

Получил поздравление из Канады с Новым годом от упоминавшегося в тексте,  с таким вот продолжением “как дела, куда пропал?”.  Итак, мой очень давний хороший приятель, упорно не хочет даже открыть сайт и задает подобные вопросы. Пришлось повторить то, что когда-то ему уже писал  в ответ на его “не понял о ком ты конкретно и что произошло?

Заставил он меня еще дописывать и разжевывать ответ, коль совсем уж не понял, на чем и закончилось общение. И что еще подумалось. Это какой-то комплекс, возможно, даже многих местечковых евреев. Лично против тебя ничего не имеют, отдельные даже не забудут поздравлять с праздниками, но мыслят одинаково. А вдруг за “его счет” другой начнет жить лучше его самого, да не дай бог вообще разбогатеет!. И даже не собираясь ни на грамм помочь, упорно все игнорируют. И начинает такой размышлять, что если начать читать, то скорее всего немало понравится, даже нехотя, но придется рассказать другим, а те дальше. Кто-то, из совсем не земляков, обратит внимание, что негоже оставаться в стороне, если люди тратят массу времени и энергии. А если таких будет много, то сколько же может получиться, того и гляди, мульён!  Так лучше ничего не читать, ну а кто хочет считать себя за “друга“, будет лишь присылать поздравления и спрашивать стандартное “как дела?”. А то, что если даже получилось бы нормально заработать, так надо понимать, насколько все это непросто. Нередко забываешь отдыхать, ложишься далеко за полночь и встаешь очень рано, проводя много час. возле компа, и лишь отходя от него, понимаешь насколько устали глаза, как натружена шея. 

То, что комплекс местечковости преследует земляков, заметил лет 7 назад, поехав в Иерусалим, где решил также увидеть своего дальнего родича, зная, что с начала 90-х в центре города содержит книжный. Покрутившись немного, отыскал и заглянул. После того как заговорил о сайте в ответ услышал: “я после школы уехал из города учиться в универе (в Воронеже) и у меня нет никакой ностальгии ни по чем и ничто не интересно”. В тоже время, когда ему кто-то позвонил по тел. и спросил какие есть новые поступления, услышал “Веллер“. На вопрос звонившего, а чем тот интересен, последовало: “учит правильно жить!”

Удивительные все-таки люди. Спустя много десятилетий помню, как он, увлеченный шахматами, успешно играл за сборную школьников области, и уже перед выпускными экзаменами был на республиканских сборах, когда шел отбор в команду. И  каждый раз, возвращаясь поздно вечером или в выходные из шахматного клуба домой, всю дорогу обсуждали шахматы, да и разное другое, затем немало стояли возле его дома, после чего расходились. И это “меня ничего не интересует…“, такой вот местечковый совковый комплекс зависти. 

Но при этом, разъехавшись по миру, многие, по-прежнему, не могут оторваться от русских каналов, их новостей и бесконечных концертов с одними и теми же певцами, песнями года, да еще и обсуждают…

И это вместо того, чтоб увидеть, что на этом сайте масса материалов, где вспоминают и идиш, который в крови был у всех предков, и еще в 70-е можно было его слышать на улицах небольших городков. И тогда были некоторые соседи-белорусы, кто когда-то учился в еврейских школах, не забыл его, и в разговорах с евреями использовал. А ведь сейчас, за исключением единиц, евреи могут вспомнить “вос герцах”, “зайн гизунт”, и еще несколько, включая всем известное неприличное. И сайт со временем мог бы помочь интересующимся хотя бы вспомнить то, что ранее знали многие, а может быть и молодое поколение заинтересовалось. Тем более, что есть у кого поучиться.

***

Часть из того, что ранее планировал включить в эту часть, выбросил. Но сейчас добавлю хоть одно. Достаточно, показательно. 

Здравствуйте уважаемый Арон!

Сегодня случайно попал на Ваш сайт.

Был приятно удивлен, так как увидел своё родовое древо, которое собираю с 2000 г. Начал его собирать, когда жил в Израиле.

Сейчас живу в России, в Липецке. Ныне у меня в родовом древе 735 человек. Благодаря Вашему сайту добавится еще, так как линия Журавель тоже в моей родословной присутстствует.

Хотелось бы узнать, кто Вам дал моё родовое дерево. И если можно Ваш телефон. Я бы Вам позвонил, хотелось бы пообщаться.

ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО за ВАШ титанический труд и НИЗКИЙ ПОКЛОН!!!!!!!!

С нетерпением жду от Вас ответа!!!

Борис Аронович Вольфсон 23 апреля 2011 

В дальнешем мы продолжили общение по скайпу, где Борис попросил меня связать с его обнаружившимися родственниками, что я и сделал. И затем поговорили каким образом он может помочь. Сошлись на его предложении, что летом мать из Беер-Шевы приедет в гости и тогда он ей передаст некую сумму. С тех пор прошло 5.5 лет, больше со мной никто не связывался, а сам он перестал отвечать как на письма, так и на попытки поговорить по скайпу. Хотя и жив-здоров. 

***

Сегодня отправил обращение к Лукашенко и копию израильскому послу в Минске. Казалось бы, прочитало немало людей. Чего уж проще прислать не помощь, а всего лишь свои фамилии под обращением. Откликнулись белорусы из Минска, из Армении, никакого отношения к Беларуси не имевший, из Канады, Америки, Израиля, хотя большинству из подписавшихся пришлось несколько дней звонить и еще объяснять, что происходит на еврейских кладбищах. Но вот еще и такая реакция в одноклассниках, на отправленный линк с просьбой прочесть и подписаться, от незнакомого, живущего в Могилеве  Сначала пишет:  В Могилеве это очень наглядно на еврейском кладбище“. На мой же вопрос, а почему не подписывается, последовало: “А все происходит незаметно есть могилы которым сто и более лет на участке старого захоронения где похоронены мой дед и бабушка вокруг уже могилы православных а кладбище так и числится еврейским а что касается подписи тут я абсолютно уверен что никакого влияния хоть их тысяча будет я здесь прожил и все мне понятно“.

Несомненно в Беларуси ощущается пассивность местных евреев. Но основная проблема в том, что власти давно не прислушиваются к “народу”, потому у многих и нет веры, что от подписи что-то изменится.

В скором времени помещу на сайте материал о старте нового мероприятия и его условиях. Из того с чем сталкиваюсь уже многие годы, если кто-то и заинтересован в приведении порядка на кладбищах, недопущении их исчезновения, восстановлении истории совместной жизни двух народов, так это больше белорусы, чем сами евреи. И, думаю, на этих людей можно будет положиться. 

08.01.2017  14:35

Обновлено 03.06.2018  18:55

Через Освенцим на мировую сцену

Жизнь как чудо: через Освенцим на мировую сцену